NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. on account of
 2. keep awake
 3. sodden/soaked
 4. threatening
 5. rope bridge
 1. a fenyegető
 2. b kötélhíd
 3. c ázott
 4. d ébren tart
 5. e miatt

5 Multiple choice questions

 1. új életet kezd
 2. annak ellenére, hogy
 3. folytat
 4. nyomában
 5. kassza

5 True/False questions

 1. it comes down cats and dogsnem a legmegfelelőbb időpont

        

 2. downpourfelhőszakadás

        

 3. solecismfolytat

        

 4. marred holidayelront, tönkretesz

        

 5. judging byvmit befejez és újba kezd