NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. with considerable reservation
 2. discordant
 3. no offence taken
 4. on account of
 5. cultivate a friendship
 1. a meglehetős fenntartással
 2. b barátságot ápol
 3. c miatt
 4. d disszonáns
 5. e nem vettem a lelkemre

5 Multiple choice questions

 1. rosszindulatú, huncut
 2. felhőszakadás
 3. káosz
 4. nem tesz nagy benyomást valakire
 5. vmilyen szerepben fellép

5 True/False questions

 1. relentless rainfenyegető

        

 2. tillkassza

        

 3. in the wake ofmiatt

        

 4. loankassza

        

 5. dissolve/disintegratedisszonáns

        

Create Set