NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. throw the book at
 2. inclement weather
 3. go on ing
 4. cultivate a friendship
 5. it comes down cats and dogs
 1. a szakad az eső
 2. b folytat
 3. c súlyosan megbünteti
 4. d zord idő
 5. e barátságot ápol

5 Multiple choice questions

 1. erős forgalom
 2. nyomában
 3. neveletlenség
 4. nem vettem a lelkemre
 5. fenyegető

5 True/False questions

 1. swollen riverneveletlenség

        

 2. appear asdisszonáns

        

 3. tillkölcsön

        

 4. in spite of the fact thatsúlyosan megbünteti

        

 5. the most likely person toa legvalószínűbb, hogy ő