NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. solecism
 2. turn over a new leaf
 3. do not make much of an impression on
 4. throw the book at
 5. it comes down cats and dogs
 1. a új életet kezd
 2. b súlyosan megbünteti
 3. c neveletlenség
 4. d szakad az eső
 5. e nem tesz nagy benyomást valakire

5 Multiple choice questions

 1. vmiről ítélve
 2. kölcsön
 3. fenyegető
 4. feloldódik
 5. miatt

5 True/False questions

 1. appear asvmilyen szerepben fellép

        

 2. go on ingvmit befejez és újba kezd

        

 3. heavy trafficébren tart

        

 4. the most likely person tonem a legmegfelelőbb időpont

        

 5. cultivate a friendshipbarátságot ápol