NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. with considerable reservation
 2. on account of
 3. marred holiday
 4. havoc/chaos
 5. sodden/soaked
 1. a tönkretett nyaralás
 2. b káosz
 3. c ázott
 4. d miatt
 5. e meglehetős fenntartással

5 Multiple choice questions

 1. a legvalószínűbb, hogy ő
 2. lihegés/ócska vicc
 3. erős forgalom
 4. felkavar
 5. kölcsön

5 True/False questions

 1. undermine sy's confidencedisszonáns

        

 2. offspringfolytat

        

 3. it comes down cats and dogsszakad az eső

        

 4. do not make much of an impression onnem tesz nagy benyomást valakire

        

 5. swollen riverneveletlenség