488 terms

#28 - Geirfa 1 i 28

Geirfa y cwrs hyd yn hyn / All the course vocabulary so far
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

teithio
to travel
cerdded
to walk
cyfarfod
meeting
gwers
lesson
dod â
to bring
siec
cheque
cyn gynted â phosib
as soon as possible
awr
hour
oriau
hours
torri i lawr
to break down
parsel
parcel
cynnar
early
ers
since
wythnos
week
dwys
intensive
cariad
love
perffaith
perfect
cyfoethog
rich
mis
month
blwyddyn
year
dwy flynedd
two years
anodd
difficult
hawdd
easy
gwych
excellent
anobeithiol
hopeless
Cymro
Welshman
Cymraes
Welshwoman
Cymry
Welsh people
cwrs dwys
intensive course
Gwranda!
Listen! (ti)
parod
ready
deall
to understand
bennu
to finish
yma
here
yna
there
awr
hour
gallu
to be able to
meddwl
to think
aros
to stay
cael
to be allowed to
o gwbwl
at all
dim ond
only
os bydd eisiau
if necessary
arall
other
eraill
others
ar bigau'r drain
on tenterhooks
prifathro
headmaster
rhif
number
gair
word
cymryd
to take
neges
message
gofyn
to ask
rhoi
to give
gadael
to leave
galw
to call
newyddion
news
peiriant
machine
ateb
to answer
ar gael
available
yn ôl
back
wedi meddwi
drunk
ennill
to win
paid sôn!
don't say!
Cer o 'ma!
Get away!
credu
to believe
Wir i ti!
Honest to God!
priodi
to marry
llythyr
letter
Wnei di?
Will you?
erioed
ever
diddorol
interesting
cyrraedd
to arrive
llawer
lots
rhagor
more
bisgïen
biscuit
bisgedi
biscuits
pasio
to pass
nôl
to fetch
tegell
kettle
berwi
to boil
hen ddigon
more than enough
gwan
weak
cryf
strong
rhoi'r gorau i
to give up
penderfynu
to decide
swydd
job
crynu
to shake
deilen
leaf
dail
leaves
rheswm
reason
dros hynny
for that
dewis
choice
rhoi benthyg i
to lend
cael benthyg
to borrow
ceiniog
penny
hwn
this (masc)
hwnna
that (masc)
hon
this (fem)
honna
that (fem)
gadael
to leave
gofalus
careful
peidio
to refrain from
erbyn
by (time)
draw
over
galla i
I'll be able to
pam na
why didn't
gwych
splendid
symud
to move
gogledd
north
de
south
dwyrain
east
gorllewin
west
diawl
devil
rhwng
between
jiw, jiw!
well I never
angel
angel
tan
until
drws nesa i
next door to
drwg
bad
amser
when (1)
pan
when (2)
lico
to like (1)
hoffi
to like (2)
moyn
to want (1)
eisiau
to want (2)
hoff o
fond of
llaeth
milk
siwgwr
sugar
rhywbeth
something
colli
to lose
pwysau
weight
a finne
and me
canu
to sing
trïal
to try
gardd
garden
cymdeithasu
to socialise
ysgafn
light
mab
son
merch
daughter
brawd
brother
chwaer
sister
teulu
family
munud
minute
pen tost
headache
newid
change
ar ôl
after
cael
to have
cwpanaid
a cuppa
syniad
idea
dere!
come!
paid!
don't!
becso
to worry
Beth sy'n bod?
What's the matter?
gwallt
hair
trwyn
nose
coes
leg
bol
belly
dannedd
teeth
tafod
tongue
cefn
back
llygad
eye
llygaid
eyes
pen-glin
knee
pen-gliniau
knees
gwddwg
throat
gŵr
husband
gwraig
wife
gallu
to be able to
amser
time
clywed
to hear
ymarfer
to practice
deall
to understand
cwt
tail
cariad
love
rhieni
parents
nabod
to know a person
oed/oedran
age
eto
again/yet
neu
or
mawr
big
bach
small
pen-blwydd
birthday
eleni
this year
llynedd
last year
clust
ear
braich
arm
troed
foot
dant
tooth
cwsg
sleep
tost
ill / sore
a dweud y gwir
to tell the truth
annwyd
cold
peswch
cough
syched
thirst
mêl
honey
am beidio
for not
peth
thing
gorau
best
yn ôl
back / according to
popeth yn iawn
everything's fine
meddyg
doctor
chwaith
either
gwell
better
sâl
ill
hiraeth
homesickness
chwarter wedi
quarter past
chwarter i
quarter to
hanner awr wedi
half past
ugain munud wedi
twenty past
hanner dydd
midday
canol nos
midnight
bron yn
nearly
newydd droi
just turned
marcie
about
ar ei ben
exactly
cofio
to remember
am
at
newydd
just
dechrau
to start
braf
fine
oer
cold
twym
warm
niwlog
foggy
gwyntog
windy
sych
dry
gwlyb
wet
mwyn
mild
neis
nice
diflas
miserable
bwrw glaw
to rain
bwrw cesair
to hail
bwrw eira
to snow
rhy
too
gwell
better
gwaeth
worse
ofnadwy
terrible
prysur
busy
cyn bo hir
before long
hefyd
also
siŵr o fod
probably
ystafell
room
gwyliau
holidays
on'd yw hi?
isn't it?
ffordd
road
cael
to have
cinio
dinner
te
tea
brecwast
breakfast
swper
supper
tost
toast
brechdan
sandwich
cacen
cake
gwin
wine
cwrw
beer
hwyl
fun
ffôn
phone
heddi
today
mae'n flin 'da fi
I'm sorry
hyfryd
lovely
on'd do fe?
didn't we?
cwrdd â
to meet with
eto
again / yet
dosbarth
class
fallai
perhaps
ar ôl
after
wedyn
afterwards
rhywbryd
sometime
digon
enough
gormod
too much
golchi
to wash
ddoe
yesterday
echdoe
the day before yesterday
brecwast
breakfast
swper
supper
cysgu
to sleep
clywed
to hear
rhaglen
programme
llestri
dishes
llyfr
book
nofio
to swim
prynu
to buy
rhedeg
ro run
dweud
to say
digwydd
to happen
cwrdd â
to meet with
pryd o fwyd
a meal
cadair
chair
ysgrifennu
to write
darllen
to read
pêl-droed
football
gweld ffilm
to see a film
pentre
village
di-waith
unemployed
athro
(male) teacher
athrawes
(female) teacher
gwraig tŷ
housewife
y wraig tŷ
the housewife
yr athro
the (male) teacher
yr athrawes
the (female) teacher
ysbyty
hospital
yr ysbyty
the hospital
wedi ymddeol
retired
myfyriwr
(male) student
myfyrwraig
(female) student
'te
then (tag)
fel beth
as what
gwas sifil
civil servant
canol
middle
swyddfa
office
y swyddfa
the office
cyngor
council
y cyngor
the council
llyfrgell
library
y llyfrgell
the library
coleg
college
y coleg
the college
tafarn
pub
y dafarn
the pub
enwog
famous
yng nghanol
in the middle of
fflat
flat (apartment)
banc
bank (money)
ysgol
school
yr ysgol
the school
gwlad
country
tre
town
gweithio
to work
slawer dydd
for ages
o hyd
still
llawn amser
full time
rhan amser
part time
dysgu
to learn
pob lwc
good luck
Cymraeg
Welsh
ar bwys
near
Beth?
What?
enw
name
byw
to live
yn wreiddiol
originally
o
from
y wlad
the country
y dre
the town
ma's
out
adre
home(ward)
gartre
(at) home
mynd
to go
mynd â
to take
ysgol
school
unman
nowhere / anywhere
chwarae
to play
heno
tonight
pam lai
why not
plentyn
child
plant
children
gyda
with
gwneud
to do
Yr Alban
Scotland
Lloegr
England
Llundain
London
dros y penwythnos
over the weekend
i
to
siŵr
sure
sa i'n
I'm not
mynd
to go
gweld
to see
neithiwr
last night
ci
dog
am dro
for a walk
gwaith
work
edrych ar
to watch
golchi
to wash
darllen
to read
bwyta
to eat
codi
to get up
siarad
to speak
siarad â
to speak with
yfed
to drink
teledu
television
bwyd
food
wedyn
afterwards
dyna i gyd
that's all
eglwys
church
dim byd
nothing
ffrind
friend
yr un
each
bwydlen
menu
y fwydlen
the menu
sawl brawd?
how many brothers? (singular)
faint o frodyr?
how many brothers? (plural)
potel
bottle
y botel
the bottle
pwys
pound
y pwys
the pound
hwn
this one (masc.)
hon
this one (fem.)
rhain
these
rhesymol
reasonable
dros ben
extremely
brodyr
brothers
chwiorydd
sisters
dynion
men
gweinydd
waiter
y gweinydd
the waiter
dosbarthiadau
classes
house
y tŷ
the house
tai
houses
amynedd
patience
cyn
before
cyn mynd
before going
cyn i fi fynd
before I go (went)
ar ôl
after
ar ôl i fi fynd
after I go (went)
nes
until (1)
tan
until (2)
wrth
as (whilst)
erbyn
by (the time)
esgus
excuse
esgusodion
excuses
ers
since
ateb
to answer
priod
married
yn hwyr neu'n hwyrach
sooner or later
disgrifio
to describe
dyn
man
menyw
woman
tew
fat
tenau
thin
tal
tall
byr
short
golygus
handsome
pert
pretty
salw
ugly
golau
fair (light)
tywyll
dark
clust-dlws
ear-ring
clust-dlysau
ear-rings
lliw
colour
caru
to love
dyma
here is
cymwynas
favour
y gymwynas
the favour
cofio
to remember
twp
stupid
fydda i ddim
I won't
tawel
quiet
amyneddgar
patient
gonest
honest
hir
long
esgusodi
to excuse
drosta i
over me
cario
to carry
trwm
heavy
drud
expensive
cyngerdd
concert
o'r diwedd
at last
gwisgo
to wear
drws cefn
back door
y drws cefn
the back door
tocyn
ticket
y tocyn
the ticket
cot
coat
y got
the coat
poced
pocket
y boced
the pocket
trwsio
to fix
ffitio
to fit
recordio
to record
ffindio
to find
disgwyl
to expect
cath
cat
y gath
the cat
taflen
sheet (of paper)
defnyddio
to use
poeni
to trouble
nes ymlaen
later on
hir
long
dau lager amdani
two lagers it is
Ga i fenthyg?
May I borrow?
I beth?
What for?
dweud wrth
to tell to
taith
a journey
y daith
the journey
i ffwrdd
away
eich hunain
yourselves
dy hunan
yourself
trwy'r dydd
all day
anghofio
to forget