40 terms

Food -- Learn Chinese with Me 2 (L16-18)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

早饭
zǎo fàn, breakfast
午饭/中饭
wǔ fàn, lunch
晚饭
wǎn fàn, dinner
鸡蛋
jī dàn, egg
面包
miàn bāo, bread
汉堡
hàn bǎo, hamburger
热狗
rè gǒu, hot dog
包子
bāo zi, steam stuffed bun
冰淇淋
bīng qí lín, ice cream
香蕉
xiāng jiāo, banana
苹果
píng guó, apple
葡萄
pú táo, grape
橙子
chéng zi, orange
西瓜
xī guā, watermelon
lí, pear
牛奶
niú nǎi, milk
zhōu, porridge
果汁
guǒ zhī, juice
可乐
kě lè, coke
咖啡
kā fēi, coffee
红茶
black tea
绿茶
green tea
喝茶
hē chá, drink tea
吃饭
chī fàn, eat
qǐng, treat
饭馆
fàn guǎn, restaurant
蛋炒饭
dàn chǎo fàn, fried egg rice
意大利面
yì dà lì miàn, spaghetti
矿泉水
kuàng quán shuǐ, mineral water
饱了
chī bǎo le, full
够了
gòu le,enough
饿了
è le, hungry
渴了
kě le, thirsty
yán, salt
tian, sweet
快餐
kuài cān, fast food
麦当劳
mài dāng láo, M
比萨饼
bǐ sà bǐng, pizza
米饭
mǐ fàn, rice
好吃
hǎo chī, delicious
OTHER SETS BY THIS CREATOR