42 terms

Chinese Crash Course Lesson 4

STUDY
PLAY
kan4
look at
照片
zhao4 pian4
picture
相片
xiang4 pian4
photo
当然
dang1 ran2
certainly
kou3
(family member counter)
爸爸
ba4 ba
father
妈妈
ma1 ma
mother
妹妹
mei4 mei
younger sister
哥哥
ge1 ge
older brother
已经
yi3 jing1
already
结婚
jie2 hun1
marry
生活
sheng1 huo2
live/life
幸福
xing4 fu2
happy
ai4
love
女孩
nv3 hai2
girl
nv3
woman
女朋友
nv3 peng2 you
girlfriend
恋爱
lian4 ai4
fall in love
liang3
two
nian2
year
le
finished (particle)
zhen1
truly/really
漂亮
piao3 liang
pretty
明年
ming2 nian2
next year
以前
yi3 qian2
before
可是
ke3 shi4
but
分手
fen1 shou3
part/separate
zhao3
find
xin1
new
爱情
ai4 qing2
love
姑娘
gu1 niang
girl
jia1
family
yi1
one
er4
two
san1
three
si4
four
wu3
five
liu4
six
qi1
seven
ba1
eight
jiu3
nine
shi2
ten