NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. unlikely
 2. amalgam
 3. reasonable
 4. bygone
 5. bid
 1. a nabízet
 2. b nepravděpodobný
 3. c rozumný, přiměřený
 4. d směsice
 5. e dávný

5 Multiple choice questions

 1. příval, palba
 2. dodavatel
 3. jménem
 4. hrnčířství
 5. věnování

5 True/False questions

 1. countepartprotějšek

        

 2. convincedpřesvědčený

        

 3. apparentlyzřejmě, podle všeho

        

 4. beneficialpředvídat

        

 5. discardedpřidělen