NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. self-contained
 2. unobstructed
 3. countepart
 4. strengthen
 5. instrumental
 1. a posilovat
 2. b pomocný
 3. c protějšek
 4. d neomezený
 5. e soběstačný

5 Multiple choice questions

 1. vyřazený
 2. nabízet
 3. věnování
 4. známost, známý
 5. rozumný, přiměřený

5 True/False questions

 1. uncertaintynejistota

        

 2. behalfspoléhat se

        

 3. preconceptionvěnování

        

 4. flairtalent

        

 5. barragepříval, palba