NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. supplier
 2. beneficial
 3. amalgam
 4. assigned
 5. acquitance
 1. a směsice
 2. b dodavatel
 3. c známost, známý
 4. d prospěšný
 5. e přidělen

5 Multiple choice questions

 1. přesvědčený
 2. mimochodem
 3. pomocný
 4. spoléhat se
 5. zámoří

5 True/False questions

 1. rivalryspoléhat se

        

 2. frustrationvěnování

        

 3. involvementzapojení

        

 4. sensual appreciationsmyslové vnímání

        

 5. bidnabízet

        

Create Set