NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Advertisement
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. acquitance
 2. frustration
 3. self-contained
 4. barrage
 5. incidentaly
 1. a soběstačný
 2. b známost, známý
 3. c příval, palba
 4. d mimochodem
 5. e zklamání

5 Multiple choice questions

 1. smyslové vnímání
 2. spoléhat se
 3. nejasně
 4. rozumný, přiměřený
 5. blízkost

5 True/False questions

 1. demandingnáročný

        

 2. preconceptionpředpojatost

        

 3. unobstructedneomezený

        

 4. flairtalent

        

 5. invaluableneocenitelný