NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. oversea
 2. barrage
 3. demanding
 4. acquitance
 5. uncertainty
 1. a zámoří
 2. b příval, palba
 3. c nejistota
 4. d náročný
 5. e známost, známý

5 Multiple choice questions

 1. nepravděpodobný
 2. hrnčířství
 3. vyřazený
 4. přidělen
 5. soběstačný

5 True/False questions

 1. bidnabízet

        

 2. incidentalymimochodem

        

 3. itinerantprotějšek

        

 4. reasonablerozumný, přiměřený

        

 5. subordinatepříval, palba