NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. apparently
 2. amalgam
 3. flair
 4. assigned
 5. proximity
 1. a směsice
 2. b zřejmě, podle všeho
 3. c blízkost
 4. d přidělen
 5. e talent

5 Multiple choice questions

 1. podřízený
 2. dávný
 3. řada
 4. posilovat
 5. soběstačný

5 True/False questions

 1. discardedpřidělen

        

 2. uncertaintymimochodem

        

 3. convincedpřidělen

        

 4. vaguelyspoléhat se

        

 5. reasonablerozumný, přiměřený