NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. strengthen
 2. acquitance
 3. discarded
 4. uncertainty
 5. subordinate
 1. a vyřazený
 2. b nejistota
 3. c posilovat
 4. d známost, známý
 5. e podřízený

5 Multiple choice questions

 1. talent
 2. jménem
 3. blízkost
 4. neocenitelný
 5. řada

5 True/False questions

 1. assignedpřidělen

        

 2. preconceptionvěnování

        

 3. suppliernepravděpodobný

        

 4. bygonedávný

        

 5. bidřada