NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. instrumental
 2. self-contained
 3. frustration
 4. bygone
 5. courtyard
 1. a dávný
 2. b soběstačný
 3. c nádvoří, dvůr
 4. d pomocný
 5. e zklamání

5 Multiple choice questions

 1. posilovat
 2. podřízený
 3. nabízet
 4. blízkost
 5. rozumný, přiměřený

5 True/False questions

 1. overseanejasně

        

 2. involvementzapojení

        

 3. convincedpřesvědčený

        

 4. incidentalymimochodem

        

 5. behalfjménem