NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. pottery
 2. bid
 3. incidentaly
 4. behalf
 5. unlikely
 1. a mimochodem
 2. b nepravděpodobný
 3. c hrnčířství
 4. d jménem
 5. e nabízet

5 Multiple choice questions

 1. zřejmě, podle všeho
 2. nádvoří, dvůr
 3. prospěšný
 4. posilovat
 5. směsice

5 True/False questions

 1. self-containedsoběstačný

        

 2. demandingtalent

        

 3. bygonenabízet

        

 4. reasonablerozumný, přiměřený

        

 5. unobstructedneomezený