114 terms

Swedish List of strong and irregular verbs

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

ask, pray
be ber bad bett be!
decide
besluta beslutar beslöt beslutit besluta!
bind
binda binder band bundit bind!
bite
bita biter bet bitit bit!
offer, bid
bjuda bjuder bjöd bjudit bjud!
become
bli blir blev blivit bli!
burn
brinna brinner brann brunnit brinn!
burst, snap
brista brister brast brustit brist!
break
bryta bryter bröt brutit bryt!
bear
bära bär bar burit bär!
should
böra bör borde bort
drag
dra drar drog dragit dra!
drink
dricka dricker drack druckit drick!
propel, drive
driva driver drev drivit driv!
be adequate, be suitable
duga duger dög dugit dug!
dive
dyka dyker dök dykt dyk!
die
dö dör dog dött dö!
hide
dölja döljer dolde dolt dölj!
fall
falla faller föll fallit fall!
move, travel
fara far for farit far!
find
finna finner fann funnit finn!
exist
finnas finns fanns funnits
fly
flyga flyger flög flugit flyg!
float
flyta flyter flöt flutit flyt!
freeze
frysa fryser frös frusit frys!
get
få får fick fått få!
disappear
försvinna försvinner försvann försvunnit försvinn!
give
ge ger gav gett ge!
cast
gjuta gjuter göt gjutit gjut!
glide
glida glider gled glidit glid!
please, delight
glädja glädjer gladde glatt gläd!
grip
gripa griper grep gripit grip!
cry
gråta gråter grät gråtit gråt!
go, walk
gå går gick gått gå!
do
göra gör gjorde gjort gör!
have
ha har hade haft ha!
be called
heta heter hette hetat het!
make in time
hinna hinner hann hunnit hinn!
chop, slash
hugga hugger högg huggit hugg!
hold
hålla håller höll hållit håll!
step
kliva kliver klev klivit kliv!
tie
knyta knyter knöt knutit knyt!
come
komma kommer kom kommit kom!
crawl
krypa kryper kröp krupit kryp!
know, be able to
kunna kan kunde kunnat
smile
le ler log lett le!
suffer
lida lider led lidit lid!
lie (be at rest)
ligga ligger låg legat ligg!
lie (tell untruths)
ljuga ljuger ljög ljugit ljug!
obey
lyda lyder löd/lydde lydit/lytt lyd!
let
låta låter lät låtit låt!
lay
lägga lägger lade lagt lägg!
must
vara tvungen är tvungen var tvungen varit tvungen var tvungen!
curtsey
niga niger neg nigit nig!
enjoy, take pleasure in
njuta njuter njöt njutit njut!
pinch
nypa nyper nöp nypt nyp!
sneeze
nysa nyser nös/nyste nysit/nyst nys!
beep, squeak
pipa piper pep pipit pip!
ride
rida rider red ridit rid!
run, flow
rinna rinner rann runnit rinn!
scratch hard
riva rev rivit
roar
ryta ryter röt rutit ryt!
see
se ser såg sett se!
sit
sitta sitter satt suttit sitt!
sing
sjunga sjunger sjöng sjungit sjung!
sink
sjunka sjunker sjönk sjunkit sjunk!
shine
skina skiner sken skinit skin!
shoot
skjuta skjuter sköt skjutit skjut!
will, shall
skola ska skulle skolat
scream
skrika skriker skrek skrikit skrik!
write
skriva skriver skrev skrivit skriv!
brag
skryta skryter skröt skrutit skryt!
cut
skära skär skar skurit skär!
be excused from, avoid
slippa slipper slapp sluppit slipp!
tear
slita sliter slet slitit slit!
punch
slå slår slog slagit slå!
fight
slåss slåss slogs slagits slåss!
sneak
smyga smyger smög smugit smyg!
melt
smälta smälter smälte/smalt smält smält!
grease, smear
smörja smörjer smorde smort smörj!
blow one's nose
snyta snyter snöt snutit snyt!
sleep
sova sover sov sovit sov!
spinn; purr
spinna spinner spann spunnit spinn!
crack
spricka spricker sprack spruckit sprick!
spread
sprida sprider spred/spridde spridit/spritt sprid!
run
springa springer sprang sprungit spring!
sting, stick
sticka sticker stack stuckit stick!
arise; step
stiga stiger steg stigit stig!
steal
stjäla stjäl stal stulit stjäl!
battle
strida strider stred stridit strid!
stroke, rub
stryka stryker strök strukit stryk!
stand
stå står stod stått stå!
suck
suga suger sög sugit sug!
drink alcohol
supa super söp supit sup!
smart, sting
svida svider sved svidit svid!
let down, fail
svika sviker svek svikit svik!
swallow
svälja sväljer svalde svalt svälj!
starve
svälta svälter svalt/svälte svultit/svält svält!
swear
svära svär svor svurit svär!
say
säga säger sade sagt säg!
sell
sälja säljer sålde sålt sälj!
seat
sätta sätter satte satt sitt!
take
ta tar tog tagit ta!
keep silent
tiga tiger teg tigit tig!
force, compel
tvinga tvingar tvang/tvingade tvungit/tvingat tvinga!
be
vara är var varit var!
know
veta vet visste vetat
fold; yield
vika viker vek/vikte vikit/vikt vik!
want
vilja vill ville velat
win
vinna vinner vann vunnit vinn!
turn
vrida vrider vred vridit vrid!
choose
välja väljer valde valt välj!
adapt, accustom
vänja vänjer vande/vänjde vant/vänjt vänj!
grow
växa växer växte växt/vuxit väx!