Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platform.Try it free
Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platformCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Pagbasa

5.0 (1 review)
Get a hint
PAGBABASA
Click the card to flip 👆
1 / 35
1 / 35
Terms in this set (35)
PAGBABASA
Isang kakayahan kung saan nakikilala ng mambabasa ang nakasulat na simbolo at nauunawaan ang kahulugan nito.
KRITIKAL NA PAGBASA
Katulad ng pagbabasa, isang rin itong proseso dahil mabuting inuunawa ng mambabasa ang nakasulat na akda. Matutunghayan dito ang malalim na na pagsusuri ng mambabasa tungkol sa mensaheng nais ipahiwatig ng akdang binasa.
Nakakikilala ng mga salita. Nakauunawa sa tekstong binabasa. Nakauunawa sa bawat salita ng teksto at may katatasan dito. Nababatid ang kahulugan at gamit ng salita sa pangungusap o may kakayahang bokabularyo. Nagpapakita ng pagpapahalaga sa panitikan.
MGA KAKAYAHAN O KASANAYAN NA KAILANGAN NG MAMBABASA
TEORYANG BOTTOM-UP. TEORYANG TOP-DOWN. TEORYANG INTERAKTIBO. TEORYANG ISKEMA.
TEORYA SA PAGBASA
TEORYANG BOTTOM-UP
Rudolph Flesch (1955), Philip B. Gough (1985), David La Berge, at S. Jay Samuels (1985)