14 terms

culture-1

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

文化
wén huà ( culture)
什么是文化
shén me shì wén huà ( What is culure?)
人类
rén lèi ( human )
社群
shè qún ( community)
创造
chuàng zào ( create)
包括
bāo kuò ( include)
共享的
gòng xiǎng de ( shared)
信仰
xìn yǎng ( beliefs)
价值观
jià zhí guān ( values)
兴趣
xīng qù ( interest)
态度
tài du ( attitudes)
产品
chǎn pǐn ( product)
求知方式
qiú zhī fāng shì ( ways of knowing)
行为模式
xíng wéi fāng shì ( patterns of behaviour)
OTHER SETS BY THIS CREATOR