Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Karinthy year9 ESP: History (szaknyelv) 2010

acronym

mozaikszó

piece together

összerak, összeilleszt

special

különleges

purpose, aim, goal

cél

medieval

középkori

Prehistory

őskor, őstörténet, történelem előtti idők

expert

szakértő, hozzáértő

dedicated

elhivatott

Antiquity, Ancient Times

ókor

the Modern Age

újkor

the Middle Ages

középkor

Anno Domini

In the year of our lord, időszámításunk szerint

Before Christ

időszámításunk előtt

annual

éves, évenként

anniversary

évforduló

empire

birodalom

the Fall of the Western Roman Empire

A Nyugatrómai Birodalom bukása

Great River Valley Civilisations

folyó menti/völgyi civilizációk

valleys

völgyek

century

század

forgery

vasmegmunkálás

advantage

előny

harvest

aratni

blacksmith

kovács

minerals

ásványok

river valley civilizations

folyamvölgyi civilizációk

along

(vlmi) mentén

iron ore

nyers vas

attachment

csatolmány

ingredients

hozzávalók

to cultivate lands

földet művelni

do agriculture

mező gazdasági munkát végezni

gathering

gyűjtés, gyűjtögetés

copper

réz

bronze

bronz

steel

acél

tribe

törzs

nomad

nomád

division

megoszlás

society

társadalom

labour

munka

profession

szakma

record

feljegyezni vlmit

calendar

naptár

cave paintings

barlang rajzok

division of labour

munkamegosztás

diary

napló

letter

levél

manuscript

kézirat (hivatalos)

inscription

véset, felirat

material heritage

anyagi örökség/tárgyi emlék (objects)

intellectual heritage

szellemi örökség (oral tradition)

oral tradition

szájhagyomány

written

írott

non-written

íratlan

coins

pénzérmék

medals

érmék, ékszerek, rangjelzések

flag

zászló

fossil

kövület
remains of dead animals and plants

scribe

lekörmöl, leír

legend

legenda

folklore

népi hagyomány alkotta dolgok

ballad

ballada

coat of arms

címer

artefact

lelet

finding

lelet

artefact/artifact

lelet, mint maga a tárgy

remain

maradvány

fossil

kövület

jigsaw

puzzle

tapestry

falikárpit

armour

páncél

chain mail

vasing

weapon

fegyver

fight

harc

normans

normannok

fabric

ruhaanyag

carpet on the wall

faliszőnyeg

to use of metal

fémet használni

to make out

kivenni

to make out the difference

kivenni a különbséget

to distinguish

megkülönböztet

wandering

vándorlás

supernatural

természetfeletti

predict

kiszámítani, megjósolni

religious practice

vallási gyakorlat

polytheism

többistenhit

monotheism

egyistenhit

beliefs

ideas or theories about the natural or supernatural world that are not supported by objective or factual evidence , hiedelem

spirit

szellemi lény

ghost

kísértet

chipped stone tools

pattintott kőeszközök

polished stone tools

csiszolt kőeszközök

agriculture

mezőgazdaság

settled way of life

letelepedett életmód

government

kormányzat

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording