αἰδεομαι (αἰδέομαι)

I revere (I reverence, i.e., show reverence to)

ἀιδεσομαι (αἰδέσομαι)

I will revere (I will reverence)

ᾐδεσαμην (ᾐδεσάμην)

I revered (I reverenced)

ἀφιημι (ἀφίημι)

I send away (dismiss, hurl, drive off)

ἀφησω (ἀφήσω)

I will send away (will dismiss, will hurl, will drive off)

ἀφηκα (ἀφῆκα, αφέηκα)

I sent away (dismissed, hurled, drove off)

εἰμι (εἶμι)

I go (I come--often used as future: I will go, I will come)

εἰσομαι (εἴσομαι)

I will go ( will come)

ἐπευφημεω (ἐπευφημέω)

I shout assent (approve)

ἐπευφημησω (ἐπευφημήσω)

I will shout assent (will approve)

ἐπευφημησα (ἐπευφήμησα)

I shouted assent (approved)

κιχανω (κιχάνω)

I come upon (overtake, arrive [at])

κιχησομαι (κιχήσομαι)

I will come upon (will overtake, will arrive [at])

ἐκιχησαμην (ἐκιχησάμην)

I came upon (overtook, arrived at)

τελλω (τέλλω)

I command (enjoin [upon], accomplish, rise)

ἐτειλα (ἔτειλα)

I commanded (enjoined [upon], accomplished)

ἐπειμι (ἔπειμι)

I come upon (come on, approach--sometimes used as fut.)

ἐπεισομαι (ἐπείσομαι)

I will come upon (will come on, will approach)

ἐποιχομαι (ἐποίχομαι)

I go to (go against, attack, ply)

ἐποιχησομαι (ἐποιχήσομαι)

I will go to (will go against, will attack, will ply)

ἐρεθιζω (ἐρεθίζω)

I vex

ἐρεθισω (ἐρεθίσω)

I will vex

ἠρεθισα (ἠρέθισα)

I vexed

χραισμεω (χραισμέω)

I help (assist, benefit, avail-- w. dative)

χραισμησω (χραισμήσω)

I will help (will assist, benefit, avail-- w. dative)

ἐχραισμησα (ἐχραίσμησα)

I helped (assisted, benefited, availed--w. dative)

ἀντιαω (ἀντιάω or ἀντιόω)

I approach (prepare, partake, share, go to meet)

ἀντιασω (ἀντιάσω)

I will approach (prepare, partake, share, go to meet)

ἠντιασα (ἠντίασα)

I approached (prepared, partook, shared, went to meet, plied)

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording