92 terms

Common Norwegian Verbs

Common Norwegian Verbs, with present, imperfect and perfect forms.
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

to work
å arbeide, arbeider, arbeidet, har arbeidet
to begin
å begynne, begynner, begynte, har begynt
to decide
å bestemme, bestemmer, bestemte, har bestemt
to visit
å besøke, besøker, besøkte, har besøkt
to pay
å betale, betaler, betalte, har betalt
to remain, become
å bli, blir, ble/blei, har blitt
to dwell
å bo, bor, bodde, har bodd
to bring
å bringe, bringer, brakte, har brakt
to use
å bruke, bruker, brukte, har brukt
to should
å burde, bør, burde, burdet
to bear, carry
å bære, bærer, bar, har båret
to divide, share
å dele, deler, delte, har delt
to drag, pull
å dra/å drage, drar/drager, drog, har dradd/har dratt
to kill
å drepe, dreper, drepte, har drept
to drink
å drikke, drikker, drakk, har drukket
to operate, run
å drive, driver, drev/dreiv, har drevet
to die
å dø, dør, dødde/døde, har dødd
to own
å eie, eier, eide/åtte, har eid/har ått
to fall
å falle, faller, falt, har falt
to be found, exist
å finnes, finnes, fantes, har fantes
to find
å finne, finner, fant, har funnet
to prefer
å foretrekke, foretrekker, foretrakk, har foretrukket
to explain
å forklare, forklarer, forklarte, har forklart
to understand
å forstå, forstår, forstod, har forstått
to tell
å fortelle, forteller, fortalte, har fortalt
to get, receive
å få, får, fikk, har fått
to give
å gi, gir, gav, har gitt
to be in force, apply
å gjelde, gjelder, gjaldt/galdt, har gjeldt
to do
å gjøre, gjør, gjorde, har gjort
to forget
å glemme, glemmer, glemte, har glemt
to go, walk
å gå, går, gikk, har gått
to have
å ha, har, hadde, har hatt
to act, shop, deal with
å handle, handler, handlet, har handlet
to happen
å hende, hender, hendte, har hendt
to fetch, bring
å hente, henter, hentet, har hendt
to be named
å hete, heter, het/hette, har hett
to help
å hjelpe, hjelper, hjalp, har hjulpet
to keep, hold
å holde, holder, holdt, har holdt
to remember
å huske, husker, husket, har husket
to hear
å høre, hører, hørte, har hørt
to interest
å interessere, interesserer, interesserte, har interessert
to work
å jobbe, jobber, jobbet, har jobbet
to know (person, place)
å kjenne, kjenner, kjente, har kjent
to purchase
å kjøpe, kjøper, kjøpte, har kjøpt
to drive
å kjøre, kjører, kjørte, har kjørt
to come
å komme, kommer, kom, har kommet
to cost
å koste, koster, kostet, har kostet
to be able to
å kunne, kan, kunne, har kunnet
to allow, let
å la, lar, lot, har latt
to make
å lage, lager, laget, har laget
to lay, place
å legge, legger, la, har lagt
to read, study
å lese, leser, leste, har lest
to live
å leve, lever, levde, har levd
to lie
å ligge, ligger, lå, har ligget
to resemble
å likne, likner, liknet, har liknet
to like
å like, liker, likte, har likt
to learn, teach
å lære, lærer, lærte, har lært
to run
løpe, løper, løp, har løpt
to announce, report
å melde, melder, meldte, har meldt
to think, be of the opinion
å mene, mener, mente, har ment
to meet
å møte, møter, møtte, har møtt
to have to
å måtte, må, måtte, har måttet
to try
å prøve, prøver, prøvde, har prøvd
to travel, raise
å reise, reiser, reiste, har reist
to see
å se, ser, så, har sett
to sell
å selge, selger, solgte, har solgt
to send
å sende, sender, sendte, har sendt
to set, place
å sette, setter, satte, har satt
to say
å si, sier, sa, har sagt
to sit
å sitte, sitter, satt, har sittet
to happen
å skje, skjer, skjedde, har skjedd
to write
å skrive, skriver, skrev, har skrevet
to should
å skulle, skal, skulle, har skullet
to hit, strike
å slå, slår, slo, har slått
to fight
å slåss, slåss, sloss, har slåss
to sleep
å sove, sover, sov, har sovet
to ask
å spørre, spør, spurte, har spurt
to stand
å stå, står, stod, har stått
to seem, think
å synes, synes, syntes, har synes
to seek
å søke, søker, søkte, har søkt
to take
å ta, tar, tok, har tatt
to think, intend
å tenke, tenker, tenkte, har tenkt
to meet, hit
å treffe, treffer, traff, har truffet
to enjoy, thrive
å trives, trives, trivdes, har trives
to believe
å tro, tror, trodde, har trodd
to wait, expect
å vente, venter, ventet, har ventet
to want to
å ville, vil, ville, har villet
to show
å vise, viser, viste, har vist
to know (fact)
å vite, vet, visste, har visst
to be
å være, er, var, har vært
to wish, desire
å ønske, ønsker, ønsket, har ønsket
to open
å åpne, åpner, åpnet, har åpnet