200 terms

Avancera 7 - 14

STUDY
PLAY
anpassa
(-r -de -t)
to suit, to adapt, to adjust
anta
(an/tar -tog -tagit)
to take, to accept, to assume
ett avsnitt
(-et -)
a sector, a period, an episode
ett besked
(-et -)
an answer, information, instructions
betrakta
(-r -de -t)
to look at, to regard, to consider
betydande
important, considerable
bevara
(-r -de -t)
to preserve, to protect
därigenom
by that, through that
erhålla
(er/håller -höll -hållit)
to receive, to obtain
erinra
(-r -de -t)
to remind (tr.), to remember (refl.)
förenkla
(-r -de -t)
to simplify
förhandla
(-r -de -t)
to negotiate, to discuss
förmögen
(förmög/et -na)
wealthy, capable
innebära
(inne/bär -bar -burit)
to imply, to involve
instämma
(instäm/mer -de -t)
to agree, to concur
oerhörd
(oerhör/t -da)
unheard, enormous
ett omdöme
(-t -n)
a judgment, an opinion
redovisa
(-r -de -t)
to show
ett sammanhang
(-et -)
a connection, a context, a coherence
tillfredsställande
satisfactory
underrätta
(-r -de -t)
to inform (tr.), to get information (refl.)
uppstå
(upp/står -stod -stått)
to arise, to begin, to appear
utvecklas
(utveckla/s -des -ts)
to develop, to manifest, to generate
återstå
(åter/står -stod -stått)
to remain
överens
in agreement
anstränga
(ansträng/er -de -t)
to strain, to try
en avsikt
(-en -er)
an intention, an object, a purpose
ett avtal
(-et -)
an agreement
begära
(be/gär -gärde -gärt)
to ask for, to demand
bekämpa
(-r -de -t)
to combat, to oppose
beredd (bere/tt -dda)
prepared, ready
erlägga
(er/lägger -lade -lagt)
to pay
framgå
(fram/går -gick -gått)
to be clear, to be evident
en fördom
(-en -ar)
a prejudice
förebygga
(förebygg/er -de -t)
to prevent
förena
(-r -de -t)
to unite, to join
förmedla
(-r -de -t)
to mediate, to arrange
försumma
(-r -de -t)
to neglect
genomgripande
radical, thorough
obetydlig
(-t -a)
insignificant, negligible
omkomma (om/kommer -kom -kommit)
to be killed, to die, to perish
orimlig
(-t -a)
absurd, unreasonable
tillämpa
(-r -de -t)
to apply, to put into practice
underlägsen
(underlägs/et -na)
inferior
uppfinna
(upp/finner -fann -funnit)
to invent
ett ursprung
(-et -)
an origin, a cause
utebli
(ute/blir -blev -blivit)
to fail to come, to not occur
åta sig
(åtar åtog åtagit)
to undertake
överge
(över/ger -gav -gett)
to abandon
ömsesidig
(-t -a)
mutual
angelägen
(angeläg/et -na)
anxious, eager; urgent, important
anteckna
(-r -de -t)
to note down
avlida
(av/lider -led -lidit)
to die, to pass away
avstå
(av/står -stod -stått)
to renounce, to refrain, to abstain; to give up
begagnad
(begagna/t -de)
used, second hand
ett begrepp
(-et -)
an expression, a conception, a notion
en bestämmelse
(-n -r)
a rule, a regulation; a mission, a destiny
beträffande
regarding, concerning
en bilaga
(bilag/an -or)
an enclosure, a supplement
framhålla
(fram/håller -höll -hållit)
to emphasize, to stress; to point out
förefalla
(före/faller -föll -fallit)
to seem, to appear
ett förtryck
(-et -O)
an oppression, a tyranny
förvara
(-r -de -t)
to keep, to store
genomgående
common, general; throughout, consistently
infinna sig
(in/finner -fann -funnit)
to turn up, to appear, to be present
inhemsk
(-t -a)
domestic, inland
en insats
(-en -er)
an achievement, a contribution, an effort
ett nederlag
(-et -)
a defeat
påfallande
obvious; strikingly, marked, conspicuously
ett samvete
(-t -n)
a conscience
umgås
(um/gås -gicks -gåtts)
to be together, to be a frequent visitor, to deal with
uppge
(upp/ger -gav -gett)
to state, to tell, to mention, to give up
urskilja
(urskilj/er -de -t)
to discern, to catch, to distinguish
utgöra
(ut/gör -gjorde -gjort)
to constitute, to make, to form, to represent
en åskådare
(-n -)
a spectator, a witness
en andel
(-en -ar)
a share
anklaga
(-r -de -t)
to accuse
avta
(av/tar -tog -tagit)
to decrease, to decline
avundsjuk
(-t -a)
envious, jealous
bekräfta
(-r -de -t)
to confirm, to support, to ratify
belysa
(belys/er -te -t)
to illuminate, to illustrate
belåten
(belåt/et -na)
satisfied, happy
bortskämd
(bortskäm/t -da)
spoilt
framstående
preminent, distinguished
ett framsteg
(-et -)
a progress, an advance
förmoda
(-r -de -t)
to suppose, to expect
förorena
(-r -de -t)
to pollute
en förteckning
(-en -ar)
a list, a catalogue
en förutsättning
(-en -ar)
a prerequisite, a requirement, an assumption
inskränka
(inskränk/er -te -t)
to restrict, to limit
invecklad
(inveckla/t -de)
complicated
ett medeltal
(-et -)
an average
olaga
illegal
påfrestande
trying, straining
tillfällig
(-t -a)
occasional, temporary
ett underskott
(-et -)
a deficit, a loss
uppgå till
(upp/går -gick -gått)
to amount to
ett utbud
(-et -)
a selection, a choice, a supply
utreda
(ut/reder -redde -rett)
to investigate
åstadkomma
(åstad/kommer -kom -kommit)
to bring about, to cause, to produce
ett anfall
(-et -)
an attack
anhålla
(an/håller -höll -hållit)
to ask for something; to arrest
avsedd
(av/sett -sedda)
intended, meant
avslöja
(-r -de -t)
to reveal, to disclose
befalla
(befall/er -de -t)
to order, to command
ett beröm
(-met -O)
a praise
beskydda
(-r -de -t)
to protect
efterlysa
(efterlys/er -te -t)
to search
erfordra
(-r -de -t)
to require, to need
förebrå
(-r -dde -tt)
to blame, to reproach
föreställa
(föreställ/er -de -t)
to represent; to introduce, to imagine
förnuftig
(-t -a)
sensible, reasonable
förolämpa
(-r -de -t)
to insult, to offend
godtycklig
(-t -a)
arbitrary
en inledning
(-en -ar)
an introduction, a beginning
invända
(invän/der -de -t)
to object, to mind
en medverkan
(- -O)
an assistance, a partecipation
obotlig
(-t -a)
incurable, irreparable
pålitlig
(-t -a)
reliable, trustworthy
tillgänglig
(-t -a)
accessible; obtainable, available
ett underlag
(-et -)
a foundation, a basis
uppmuntra
(-r -de -t)
to encourage
utförlig
(-t -a)
detailed, exhaustive
en åtgärd
(-en -er)
a measure
övertyga
(-r -de -t)
to convince
anlita
(-r -de -t)
engage; apply/turn to sth/sb
ett anspråk
(-et -)
a claim, a demand; pretensions
avböja
(avböj/er -de -t)
to decline, to refuse
avvara
(-r -de -t)
to spare, to be without
begå
(be/går -gick -gått)
to commit, to make
benägen
(benäg/et -na)
inclined, willing
bevaka
(-r -de -t)
to guard, to watch, to look after
enastående
unique, exceptional
förarglig
(-t -a)
awkward; annoying, irritating
fördärva
(-r -de -t)
to destroy
förse
(för/ser -såg -sett)
to provide, to supply, to equip
försvara
(-r -de -t)
to defend
godta
(god/tar -tog -tagit)
to accept, to approve
hänvisa
(-r -de -t)
to direct; to refer
iaktta
(iakt/tar -tog -tagit)
to observe, to watch
inrikta
(-r -de -t)
to aim at, to concentrate on sth
en motgång
(-en -ar)
setback, misfortune
ovanför
above
ett samband
(-et -)
a connection
tillförlitlig
(-t -a)
reliable
en tillvaro
(-n -O)
an existence, a life
uppskatta
(-r -de -t)
to appreciate, to estimate
utrusta
(-r -de -t)
to equip, to provide, to supply
uträtta
(-r -de -t)
to carry out, to perform, to do, to achieve
överstiga
(över/stiger -steg -stigit)
to exceed, to be beyond
anhörig
(-a)
close relative
avspänd
(avspän/t -da)
relaxed, at ease
bedriva
(be/driver -drev -drivit)
to pursue, to run
besegra
(-r -de -t)
to beat, to defeat ; to overcome
ett beteende
(-t -n)
a behaviour
ett bistånd
(-et -O)
an help, an assistance
enformig
(-t -a)
monotonous
ett förbiseende
(-t -n)
an oversight
en företeelse
(-n -r)
a phenomenon, an occurence
en förmaning
(-en -ar)
a warning, an admonition
förtrogen
(förtrog/et -na)
familiar
en förvaltning
(-en -ar)
an administration, a management
förödmjuka
(-r -de -t)
to humiliate
ihållande
continuous, steady
medelmåttig
(-t -a)
mediocre
oförskämd
(oförskäm/t -da)
insolent
oumbärlig
(-t -a)
indispensable
en tillsyn
(-en -O)
a supervision
uppmana
(-r -de -t)
to exhort, to request, to urge
ursinnig
(-t -a)
furious
en utmaning
(-en -ar)
a challenge
utvidga
(-r -de -t)
to expand, to broaden
vedertagen
(vedertag/et -na)
established, adopted
ånyo
again, anew
överträffa
(-r -de -t)
to surpass, to exceed, to outdo
en anhängare
(-n -)
a supporter, a fan, a follower
avvika
(av/viker -vek -vikit)
to diverge, to degress
befintlig
(-t -a)
existing
betydligt
considerably, substantially
bevittna
(-r -de -t)
to certify, to attest; to witness
eftersträva
(-r -de -t)
to aim (at sth), to strive (for sth)
en enhet
(-en -er)
a unit
enhällig
(-t -a)
unanimous
fördöma
(fördöm/er -de -t)
to condemn, to damn
en förmån
(-en -er)
a privilege, an advantage, a favour
en förpliktelse
(-n -r)
an obligation, a duty
ett förskott
(-et -)
an (a payment in) advance
ett förtroende
(-t -O/-n)
a confidence, a faith, a truth
förtvivlad
(förtvivla/t -de)
desperate
en inställning
(-en -ar)
an outlook, a point of view, an attitude
en motsättning
(-en -ar)
a conflict, an antagonism
omge
(om/ger -gav -gett)
to surround
påtaglig
(-t -a)
obvious, manifest
ett underhåll
(-et -)
an allowance; a support, a maintenance
en uppgörelse
(-n -r)
an agreement, a settlement, a dispute
ett urval
(-et -)
a choice, an assortment
utfärda
(-r -de -t)
to issue, to order
utpräglad
(utprägla/t -de)
marked, decided, pronounced
en överblick
(-en -O)
a survey, a general view
överväga
(överväg/er -de -t)
to consider, to reflect (upon sth); be in majority