10 terms

culture-2

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

春节
chūn jié ( Spring Festival)
过年
guò nián ( celebrate the new year)
今年是猪年
Jīn nián shì zhū nián. ( This year is the year of the pig.)
牛车水
Niú chē shuǐ ( Chinatown)
灯笼
dēng lóng ( lantern)
到处都有
dào chù dōu you ( everywhere)
猪的图案
zhū de tú àn ( the design of pigs)
福字
fú zì ( the character of Fú)
红色
hóng sè ( red)
商店
shāng diàn ( shop)
OTHER SETS BY THIS CREATOR