Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

This is a list of latin expressions which are supposedly used in today's Polish.

ab ovo

od początku

ad absurdum

do niedorzeczności

ad acta

odłożyć

ad hoc

od razu

ad infinitum

w nieskończoność

ad Kalendas Graccas

nigdy nam się nie udaje!

ad libitum

za pozwoleniem

ad rem

do rzeczy

alibi

alibi

a linea

od nowej linijki

Alma mater

matka żywicielka

alter ego

drugie ja

arbiter elegantiarum

ekspert smaku

aurea mediocritas

złoty środek

bene meritus

dobrze zasłużony

bene natus

dobrze urodzony

bis

dwa razy

bonum commune

dobro wspólne

bonum publicum

dobro publiczne

captatio benevolantiae

zjednywać sobie życzliwością

casus belli

powód wojny

condicio sine que non

warunek nieodzowny

consilium abeundi

rada odwoławcza

contra legem

wbrew prawu

corpus delicti

delikwent

credo

wierzę

crescite et multiplicamini

rośnijcie i rozmnażajcie się

crimen laesae maiestatis

zbrodnia obrazy majestatu

cui bono?

dla czyjego dobra?

curriculum vitae

przebieg życia

debet

być dłużnym

de facto

faktycznie

de iure

prawnie

de publicis

publicznie

deus ex machina

niespodziewanie

dictum-factum

powiedziane-zrobione

dies irae

dzień gniewu

dixi

powiedziałem

dramatis personae

osoby dramatu

eo ipso

tym samym

errata

poprawka

et caetera

i tak dalej

ex aequo

na równi

exemplum

przykład

exempli causa

konkretny przykład

exempli gratia

na przykład

ex iure

na mocy prawa

ex libris

z księgozbioru

ex officio

oficjalnie

ex post

po fakcie

ex re

ze spisu rzeczy

ex usu

na mocy zwyczaju

facsimilie

wierna kopia

factum est

faktem jest

fiat iustitutia

niech nastanie sprawiedliwość

fiat lux

niech nastanie światłość

finis

koniec

glebae adscriptus

przypisane do ziemi

glebae adscripti

przypisani do ziemi

gloria victis

chwała zwyciężonym

habet

majątek

hic mulier

rodzaj

Homo faber

żelazna ręka

Homo sapiens

człowiek myślący

honoris causa

tytuł honorowy

horrendum

okropieństwo

horror vacui

obawa próżni

ignotum per ignotum

nieznane przez nieznane

imprimatur

wydrukowane

imponderabilia

rzeczy niepoliczalne

in abstracto

abstrahując

in articulo

na mocy artykułu

in articulo mortis

w obliczu śmierci

in corpore

w całości

index nominum

wykaz nazw

index rerum

spis rzeczy

in flagranti

na gorącym uczynku

in gremio

ogółem

in honorem

z honorem

in medias res

przejść do sedna

in memoriam

ku pamięci

in minus

na niekorzyść

in persona

osobiście

in pleno (plenum)

główne obrady

in plus

na korzyść

in quarto

A4

in spe

w nadziei

in statu nascendi

w chwili narodzin

iunior

młodszy

ius primae noctis

prawo pierwszej nocy

lapsus calami

błąd w piśmie

lapsus linguae

błąd w mowie

lege artis

zgodnie z zasadami sztuki

legenda

legenda

liberum veto

nie zgadzam się

licentia poetica

licencja poetycka

lex retro non agit

prawo nie działa wstecz

loco

w tym miejscu

Magna Charta

Karta Swobód

malum necessarium

zło konieczne

maximum

maksymalnie

mea culpa

moja wina

memento

pamiętaj

memento mori

pamiętaj o śmierci

memorandum

wspomnienie

mente captus

upośledzony umysłowo

minimum

minimalnie

minus

minus

modus vivendi

sposób życia

mutatis mutandis

to, co należy zmienić

nihil obstat

droga wolna

nil admirandum

nic do podziwu

nolens volens

chcąc nie chcąc

nota bene

nawiasem mówiąc

numerus clausus

liczba ograniczona

orbis

okrąg

orbis terrarum

okrąg ziemski

persona

osoba

persona comica

osoba komiczna

persona grata

osoba pożądana

placet

zgadzam się

per acclamationem

przez aklamację

per inductionem

przez indukcję

per fas et nefas

po trupach do celu

perpetuum mobile

perpetuum mobile

pia desideria

pobożne życzenie

pium desiderium

pobożne życzenia

plus-minus

plus-minus

post scriptum

po napisaniu

pro domo mea

dla mojej sprawy

pro domo sua

dla jego sprawy

pro et contra

za i przeciw

pro forma

dla formalności

pro memoria

ku pamięci

quid novi?

co nowego?

qui pro quo?

kto za?

quod erat demonstrandum

co było pokazane

quod libet

z pozwoleniem

quo iure

jakim prawem

quorum

większość

quo vadis?

dokąd zmierzasz?

rara avis

biały kruk

relata refero

powtarzam, co usłyszałem

requiescat in pace

spoczywaj w spokoju

senior

starszy

sensu stricto

w ścisłym słowa znaczeniu

sine ira et studio

ucz się bez gniewu

sit venia verbo

niech mi będzie wolno mówić

See more

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording