169 terms

Latin expressions

This is a list of latin expressions which are supposedly used in today's Polish.
STUDY
PLAY
ab ovo
od początku
ad absurdum
do niedorzeczności
ad acta
odłożyć
ad hoc
od razu
ad infinitum
w nieskończoność
ad Kalendas Graccas
nigdy nam się nie udaje!
ad libitum
za pozwoleniem
ad rem
do rzeczy
alibi
alibi
a linea
od nowej linijki
Alma mater
matka żywicielka
alter ego
drugie ja
arbiter elegantiarum
ekspert smaku
aurea mediocritas
złoty środek
bene meritus
dobrze zasłużony
bene natus
dobrze urodzony
bis
dwa razy
bonum commune
dobro wspólne
bonum publicum
dobro publiczne
captatio benevolantiae
zjednywać sobie życzliwością
casus belli
powód wojny
condicio sine que non
warunek nieodzowny
consilium abeundi
rada odwoławcza
contra legem
wbrew prawu
corpus delicti
delikwent
credo
wierzę
crescite et multiplicamini
rośnijcie i rozmnażajcie się
crimen laesae maiestatis
zbrodnia obrazy majestatu
cui bono?
dla czyjego dobra?
curriculum vitae
przebieg życia
debet
być dłużnym
de facto
faktycznie
de iure
prawnie
de publicis
publicznie
deus ex machina
niespodziewanie
dictum-factum
powiedziane-zrobione
dies irae
dzień gniewu
dixi
powiedziałem
dramatis personae
osoby dramatu
eo ipso
tym samym
errata
poprawka
et caetera
i tak dalej
ex aequo
na równi
exemplum
przykład
exempli causa
konkretny przykład
exempli gratia
na przykład
ex iure
na mocy prawa
ex libris
z księgozbioru
ex officio
oficjalnie
ex post
po fakcie
ex re
ze spisu rzeczy
ex usu
na mocy zwyczaju
facsimilie
wierna kopia
factum est
faktem jest
fiat iustitutia
niech nastanie sprawiedliwość
fiat lux
niech nastanie światłość
finis
koniec
glebae adscriptus
przypisane do ziemi
glebae adscripti
przypisani do ziemi
gloria victis
chwała zwyciężonym
habet
majątek
hic mulier
rodzaj
Homo faber
żelazna ręka
Homo sapiens
człowiek myślący
honoris causa
tytuł honorowy
horrendum
okropieństwo
horror vacui
obawa próżni
ignotum per ignotum
nieznane przez nieznane
imprimatur
wydrukowane
imponderabilia
rzeczy niepoliczalne
in abstracto
abstrahując
in articulo
na mocy artykułu
in articulo mortis
w obliczu śmierci
in corpore
w całości
index nominum
wykaz nazw
index rerum
spis rzeczy
in flagranti
na gorącym uczynku
in gremio
ogółem
in honorem
z honorem
in medias res
przejść do sedna
in memoriam
ku pamięci
in minus
na niekorzyść
in persona
osobiście
in pleno (plenum)
główne obrady
in plus
na korzyść
in quarto
A4
in spe
w nadziei
in statu nascendi
w chwili narodzin
iunior
młodszy
ius primae noctis
prawo pierwszej nocy
lapsus calami
błąd w piśmie
lapsus linguae
błąd w mowie
lege artis
zgodnie z zasadami sztuki
legenda
legenda
liberum veto
nie zgadzam się
licentia poetica
licencja poetycka
lex retro non agit
prawo nie działa wstecz
loco
w tym miejscu
Magna Charta
Karta Swobód
malum necessarium
zło konieczne
maximum
maksymalnie
mea culpa
moja wina
memento
pamiętaj
memento mori
pamiętaj o śmierci
memorandum
wspomnienie
mente captus
upośledzony umysłowo
minimum
minimalnie
minus
minus
modus vivendi
sposób życia
mutatis mutandis
to, co należy zmienić
nihil obstat
droga wolna
nil admirandum
nic do podziwu
nolens volens
chcąc nie chcąc
nota bene
nawiasem mówiąc
numerus clausus
liczba ograniczona
orbis
okrąg
orbis terrarum
okrąg ziemski
persona
osoba
persona comica
osoba komiczna
persona grata
osoba pożądana
placet
zgadzam się
per acclamationem
przez aklamację
per inductionem
przez indukcję
per fas et nefas
po trupach do celu
perpetuum mobile
perpetuum mobile
pia desideria
pobożne życzenie
pium desiderium
pobożne życzenia
plus
plus
plus-minus
plus-minus
post scriptum
po napisaniu
pro domo mea
dla mojej sprawy
pro domo sua
dla jego sprawy
pro et contra
za i przeciw
pro forma
dla formalności
pro memoria
ku pamięci
quid novi?
co nowego?
qui pro quo?
kto za?
quod erat demonstrandum
co było pokazane
quod libet
z pozwoleniem
quo iure
jakim prawem
quorum
większość
quo vadis?
dokąd zmierzasz?
rara avis
biały kruk
relata refero
powtarzam, co usłyszałem
requiescat in pace
spoczywaj w spokoju
senior
starszy
sensu stricto
w ścisłym słowa znaczeniu
sine ira et studio
ucz się bez gniewu
sit venia verbo
niech mi będzie wolno mówić
status quo ante
status wcześniejszy
summa cum laude
z najwyższym wyróżnieniem
summa summarum
reasumując
tabula rasa
czysta tablica
terminus ante quem
zakończony przed czasem
terminus post quem
zakończony po czasie
terra incognita
ziemia nieznana
urbi et orbi
miastu i światu
vacat
wakat
vade mecum
przewodnik
vae victis
biada zwyciężonym
venia legendi
do wykładania na uczelniach wyższych
venia docendi
do wykładania na uczelniach wyższych
vice versa
na odwrót
vivat! vivat!
niech żyje! niech żyje!
verte
przewróć
veto
sprzeciw
vis comica
siła komizmu
vis major
siła wyższa
vis legis
siła prawa