9 terms

lesson 6 words chinese 1

STUDY
PLAY
fang zi
house
da
big
fang jian
room
ge
measure word
chu fang
kitchen
xi shou jian
bathroom
hen
very
you
have, has, there be
xiao
small