NAME

Question types


Start with


Question limit

of 10 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

4 Written questions

3 Multiple choice questions

 1. 誰かが自分の携帯電話を盗まれていますか?
  Dare ka ga jibun no keitai denwa o nusuma rete imasu ka?

 2. これは、摩耗ミトン、帽子、スカーフ、コート、ブーツをしてくださいので、非常に外の寒さ。
  Kore wa, mamō miton, bōshi, sukāfu, kōto, būtsu o shite kudasainode, hijō ni soto no samu-sa.

3 True/False questions

 1. die死ぬ
  shinu

        

 2. Scandinavia死ぬ
  shinu

        

 3. I nearly shut it down early.私はほぼダウン早めにシャットダウンします。
  Watashi wa hobo daun hayame ni shattodaun shimasu.