Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

siberia

isang malawak na rehiyon ng rusya at hilagang kazakhstan na halos bumubuo ng buong hilagang asya

angaraland

isa pang tawag sa siberia

central siberian plateau

ang siberia sa kasalukuyan

southern siberia

naging mahalagang pook para sa mga nomads tulad ng huns, mongols at manchus

tsar ivan iv

sumakop sa kazan khanate

kazan khanate

sinakop ni tsar ivan iv

1552

taon ng pagsakop ni tsar ivan iv ng kazan khanate

yermak

namuno sa cossacks na sumakop sa sibir

sibir

sinakop ng mga cossacks

1598

taon ng pagsakop ng russia ng tatar khanate

ika-17

siglo kung saan tuluyang naging sangay ng rusya ang kabuuan ng kanlurang siberia

sea of okhotsk

isang bahagi ng karagatang pasipiko na narating ng mga cossacks

treaty of nerchinsk

pinabayaan ng rusya sa china ang isang rehiyon na kilala ngayon bilang far eastern territory

1689

taon ng treaty of nerchinsk

far eastern territory

rehiyon na pinabayaan ng rusya sa china

fur

naging mahalagang tatak sa pananakp ng rusya sa siberia

pagmimina

umusbong pagkatapos ng pangangalakal ng fur

1892-1905

namalagi ang mga ruso sa trans-siberian railway

peter stolypin

panloob na ministro na nagsikap upang mabawasan ang malaking populasyon sa mga pook rural sa pamamagitan ng paghikayat na sakupin ang siberia

nicholas ii

nasa ilalim niya si peter stolypin

1918-1920

digmaang sibil ng rusya

1928-1933

first five year plan

iosif stalin

naglunsad ng first five year plan

first five year plan

naglalayong gawing industryalisado ang ussr sa lalong madaling panahon

collectivisation campaign

isang polisiya ng pamahalaang stalin na naglalayong ibahin ang tradisyonal na agrikultura sa rehiyon at bawasan ang kapangyarihang ekonomiko ng mga kulaks

kulaks

maginhawang magsasaka

virgin land program

nakatuon sa kultibasyon sa timog-kanurang bahagi ng siberia at hilagang kazakhstan

premiere khrushchev

nagpatupad ng virgin land program

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording