60 terms

Kompendium prof. Gworysa TNE p11

STUDY
PLAY
Wymień unaczynienie tętnicze tchawicy
*CERVICAL PART*:
-tracheal bb. of inferior thyroid a.
*THORACIC PART*:
-bronchial bb. of thoracic aorta
*internal thoracic a*:
-mediastinal bb.
-bronchial bb.
Gw p249
Wymień unaczynienie żylne tchawicy
*CERVICAL PART*:
-inferior thyroid vv.
-thyroid ima v. (najniższa)
*THORACIC PART*:
-azygos v.
-internal thoracic vv.
Gw p249
Jak odpływa *chłonka* z *tchawicy*
*CERVICAL PART*:
-deep cervical lymph nodes
-↑ do jugular lymphatic *trunk*
*THORACIC PART*:
-tracheobronchial lymph nodes (tchawiczo-oskrzelowe)
-paratracheal lymph nodes
-↑↑ do bronchomediastinal *trunks*
Gw p249
Opisz unerwienie tchawicy
*CERVICAL PART*:
-tracheal bb. od recurrent laryngeal nn. (ten z kolei od CN X)
*THORACIC PART*:
-tracheal bb. od left recurrent laryngeal n.
-right vagus n. (bezpośrednio)
(*!*) tworzą one *tracheal plexus*; docierają do niego też tracheal bb. *współczulnych* thoracic ganglia of sympathetic trunk
Gw p250
*Porównaj* oskrzele *główne* prawe i lewe pod wg *budowy*
RIGHT MAIN BRONCHUS
-*mniejszy* kąt odejścia (przedłużenie trachea)
-*większa* ∅
-*krótsze*
*trzy* oskrzela płatowe (right superior/middle/inferior lobar bronchus)
LEFT MAIN BRONCHUS
-*większy* kąt odejścia
-*mniejsza* ∅
-*dłuższy*
-*dwa* oskrzela płatowe (left superior/inferior lobar bronchus)
*note*: ściany oskrzeli głównych mają identyczną budowę jak tchawica;
kąt odejścia od tracheal bifurcation jest zmienny→ 50-100°
Gw p250
*Porównaj* oskrzele *główne* prawe i lewe pod wg "*topograficznym*"
RIGHT MAIN BRONCHUS
-NAD przewija się *łuk żylny nieparzysty*
-od PRZODU *żyła główna górna* i *t. płucna prawa*
-od DOŁU *żyły płucne prawe*
-z TYŁU krzyżuje się z nim right *CN X* i *żyła nieparzysta*
LEFT MAIN BRONCHUS
-NAD nim *aortic arch*
-od PRZODU *lewa t. płucna*
-od DOŁU *żyły płucne lewe*
-ZA biegnie *przełyk, aorta piersiowa, lewy CN X i żyła nieparzysta krótka dodatkowa*
Gw p250
Opisz drzewo oskrzelowe i pęcherzykowe
BRONCHIAL TREE
↓ main bronchus (bronchi) ↓
↓ lobar bronchus (prawe- 3; lewe-2) ↓ [kształt stożka; podstawa na zewnątrz]
↓ segmental bronchi (BI-BX; (*!*)w lewym BI+BII są razem- numeracja się zgadza, ale w sumie jest 9 segmentów) ↓
↓ oskrzela małe ↓
↓ terminal bronchioli ↓
ALVEOLAR TREE (*brak chrząstek*; liczne wł. sprężyste i mięśniowe o przebiegu spiralnym)
↓ respiratory bronchioles ↓ (oskrzeliki oddechowe)
↓ alveolar ducts ↓
-alveolar sacs
-alveoli of lungs (pęcherzyki płucne)
(*!*) segmental b. zbudowane są z mniejszych jednostek (płaciki), w skład których wchodzą grona (*pulmonary acinus*) stanowiące podstawową jednostkę anatomiczną i czynnościową płuc; grono jest zbudowane z dalszych odgałęzień oskrzelików oddechowych (alveolar ducts, sacs, alveoli of lungs)
Gw p250/251 + 254
Opisz unaczynienie
¹tętnicze
²żylne
drzewa oskrzelowego i pęcherzykowego
¹-bronchial bb. of thoracic aorta
-bronchial bb. of internal thoracic a.
²-żyły oskrzelowe↓
-azygos v. (nieparzysta) ↓
-hemiazygos v. (nieparzysta krótka) oraz *brachiocephalic vv.*
Gw p251
Opisz obieg chłonki w drzewie oskrzelowym i pęcherzykowym
-sieć okołooskrzelowa ↓
-lymph nodes of lung
-bronchopulmonary lymph nodes
-tracheobronchial lymph nodes
-paratracheal lymph nodes
a z nich do bronchomediastinal *trunks* (pnie oskrzelowo-śródpiersiowe)
Gw p251
Co unerwia oskrzela?
anterior and posterior pulmonary plexus
Gw p251
PŁUCA
¹opisz główną różnicę między płucami
²wymień kształt, brzegi, powierzchnie
LUNGS
¹PRAWE: ↑ pojemność, szersze, krótsze, oblique& horizontal fissure
LEWE: ↓ pojemność, węższe, dłuższe, oblique fissure
²-połowa stożka
-podstawa, szczyt
-pow.: żebrowa, przeponowa, przyśrodkowa
-brzegi: przedni, tylny, dolny
Gw p252
PŁUCA
w jakim kierunku zwrócona jest:
³base of lung
⁴apex of lung
⁵costal surface
³do kopuły przepony→ *diaphragmatic surface*
⁴do dolnej cz. szyi; wystaje ponad superior thoracic aperture dochodząc do greater supraclavicular fossa, gdzie przylega przez *osklepek opłucnej* i błonę nadopłucnową (*suprapleural membrane*) do BRACHIAL PLEXUS
⁵wypukła i przylega do ścian klatki piersiowej
Gw p252
PŁUCA
⁶opisz medial surface
-*vertebral part* of medial s.→ przylega do kręgosłupa i bruzdy płucnej
-*mediastinal part* of m.s.→ przylega do struktur śródpiersia
-na cz. ↑ centralnie między apex& base leży wnęka płuca (*hilum of lung*), przez którą przechodzi *root of lung*
-od dolnego brzegu root of lung w kierunku base of lung w płaszczyźnie czołowej rozciąga się *pulmonary ligament*
-poniżej hilum jest *cardiac impression* (głębszy na left lung)
-RIGHT LUNG: nad hilum leży *groove for superior vena cava*, przedłużająca się ku górze w *groove for brachiocephalic v.*; z tyłu za nią *groove for subclavian a.*; bezpośrednio nad i za wnęką jest *groove for azygos v.*; w cz. dolnej między pulmonary lig.& i groove for azygos v. jest *groove for esophagus*
-LEFT LUNG: nad hilum i za nią *groove for aorta*; przed nią (idąc ku szytowi do tyłu) *groove for brachiocephalic v.* i *groove for subclavian a,*; w części dolnej między pulmonary lig.& groove for aorta leży *esophageal impression*
Gw p252/253
Co wchodzi w skład *wnęki płuca*?
HILUM OF LUNG
-oskrzele główne
-tętnica płucna
-żyły płucne
-gałęzie i żyły oskrzelowe
-splot płucny
-naczynia i węzły chłonne
Gw p252
PŁUCA
⁷opisz brzeg przedni
⁷-apex ↔ base
-ostry, oddziela costal& medial surface
-wypełnia anterior costomediastinal recess
-RIGHT LUNG: pionowo w dół do inferior border
-LEFT LUNG: między IV., a V. przestrzenią międzyżebrową wytwarza *cardiac notch* (tu worek osierdziowy z sercem ogranicza ∆ osierdziowy)
-anterior& inferior border w miejscu połączenia ograniczają część płuca LEWEGO tzw. *lingula of left lung*
Gw p253
PŁUCA
⁸opisz brzeg tylny
⁹opisz brzeg dolny
⁸-oddziela costal& mediastinal surface
-obły, zaokrąglony, dłuższy od przedniego
-wnika do posterior costomediastinal recess
⁹-biegnie dookoła base of lung
-część boczna: wypukła, skierowana do costodiaphragmatic recess, oddziela pow. żebrową od przeponowej
-cz. przyśrodkowa: wklęsła, zwrócona do phrenicomediastinal recess; oddziela pow. przeponową od śródpiersiowej
Gw p253
Opisz jak leżą granice płuc
-ZBIEŻNIE od *apex of lung* do PRZYCZEP *cartilage of 2nd rib* (odpowiada kąt mostka)
-dalej PIONOWO w dół wzdłuż brzegów *sternum*:
√RIGHT: przyczep *6th cartilage of rib* do mostka
√LEFT: przyczep *4th cartilage of rib* do mostka; łukowato w bok i w dół do *6th rib*
-granica dolna obu płuc wzdłuż brzegu dolnego, który znajduje się:
√midaxillary line→ 8th rib
√scapular line (inferior angle of the scapula)→ 10th rib
√linia przedkręgosłupowa→ spinous process T₁₀
Gw p253/254
Opisz szczeliny występujące w płucach
LEWE: oblique fissure | PRAWE: oblique& horizontal fissure
1)*Oblique fissure* start na pow. PRZYŚRODKOWEJ od GÓRNEGO brzegu wnęki, przedłuża się na pow. ŻEBROWĄ (w rzucie jest to PRZYŚRODKOWEMU KOŃCOWI GRZEBIENIA ŁOPATKI); dalej SKOŚNIE w dół do brzegu DOLNEGO płuca (rzut: linia łącząca spinous process T₃ z punktem kostno-chrzęstnym VI żebra); tutaj na pow. PRZEPONOWĄ i ŚRÓDPIERISOWĄ, gdzie kończy się na DOLNYM brzegu wnęki
2)*Horizontal fissure* w rzucie na ścianę kl. piersiowej biegnie od MIDAXILLARY LINE do STERNUM wzdłuż 4TH RIB
----------------------------
PRAWE: superior/middle/inferior lobe
LEWE: superior/inferior lobe
Gw p254
Jak dzielimy unaczynienie płuc?
Czynnościowe i odżywcze
Gw p254
Opisz dokładnie unaczynienie *czynnościowe* płuc.
-pochodzi od *pulmonary trunk* wychodzący z PRAWEJ komory serca
-dzieli się na *right& left pulmonary a.*
-dzielą się na coraz mniejsze gg. zgodnie z podziałem drzewa oskrzelowego
-dochodzą do pęcherzyków płucnych, gdzie wytwarzają *naczynia włosowate*
NATLENOWANA KREW SPŁYWA Z KAŻDEGO PŁUCA:
-*superior& inferior pulmonary v.* do LEWEGO przedsionka serca; opuszczają płuca przez wnękę, układając się w jej części PRZEDNIO-DOLNEJ
(*!*)do superior p.v. spływa krew z płatów górnych i środkowych, a do inferior p.v. z płatów dolnych
Gw p254/255
Opisz różnice (+topografię) prawej i lewej tętnicy płucnej
RIGHT PULMONARY A.:
-dłuższa
-biegnie ZA aortą wstępującą, żyłą główną górną i żyłą płucną górną prawą
-biegnie PRZED oskrzelem głównym prawym
-biegnie PONIŻEJ oskrzela płatowego górnego prawego
-do WNĘKI wnika PRZED oskrzelem głównym prawym i płatowym górnym prawym
LEFT PULMONARY A.:
-krótsza
-biegnie PRZED aortą zstępującą i oskrzelem głównym lewym
-biegnie ZA żyłą płucną górną
-wnika do WNĘKI NAD oskrzelem głównym
Gw p255
Opisz dokładnie unaczynienie *odżywcze* płuc.
-LEFT LUNG→ bronchial bb. of thoracic aorta
-RIGHT LUNG→ right posterior intercostal a.
-bronchial bb. of internal thoracic a. (mogą odchodzi bezpośrednio od niej albo od pericardiacophrenic a.)
(*!*) występują liczne anastomozy
*bronchial vv.* uchodzą do:
-LEFT LUNG→ left brachiocephalic v.& hemiazygos v.
-RIGHT LUNG→ right brachiocephalic v.& azygos v.
-uchodzą także do pulmonary vv.
Gw p255
Opisz dokładnie układ *limfatyczny* płuc.
Naczynia limfatyczne tworzą A) *sieć głęboką* i B) *podopłucnową*
A) odprowadza chłonkę do:
-lymph nodes of lung (wewnątrz płuc w sąsiedztwie oskrzeli)
-dalej spływa do bronchopulmonary l. n. (umiejscowione w obrębie wnęk płuc)
B) chłonka spływa:
-bezpośrednio do bronchopulmonary l. n.
-dalej przez inferior& superior tracheobronchial l. n. (wzdłuż oskrzeli gł. i tracheal bifurcation)
-do paratracheal l. n. (wokół tchawicy)
-z nich right& left bronchomediastinal trunk
(*!*) z płatów dolnych może również spływać do położonych w więzadłach płucnych superior& inferior diaphragmatic l. n.; umożliwia to przerzuty między śródpiersiem i jamą brzuszną
Gw p256
Opisz *unerwienie* płuc
Unerwienie od *anterior& posterior pulmonary plexus*, które są utworzone przez wł. przywspółczulne i czuciowe biegnące w *bronchial bb. of vagus nn.*; do splotu dostają się także wł. współczulne odchodzące od PIĘCIU GÓRNYCH *thoracic ganglia of sympathetic trunk*
-sploty oplatają oskrzela i naczynia krwionośne
-wł. przywspółczulne zwężają oskrzela, rozszerzają naczynia i zwiększają wydzielanie w gruczołach oskrzelowych
-wł. współczulne na odwrót
Gw p256
Zestawienie zbiorcze segmentów płucnych płuca prawego
PŁAT GÓRNY
apical segment SI
posterior segment SII
anterior segment SIII
PŁAT ŚRODKOWY
lateral segment SIV
medial segment SV
PŁAT DOLNY
superior segment SVI
medial basal segment SVII
anterior basal segment SVIII
lateral basal segment SIX
posterior basal segment SX
Gw p257
Zestawienie zbiorcze segmentów płucnych płuca lewego
PŁAT GÓRNY
apicoposterior segment SI + SII
anterior segment SIII
superior lingular segment SIV (języczkowy górny)
inferior lingular segment SV
PŁAT DOLNY
superior segment SVI
medial basal segment SVII
anterior basal segment SVIII
lateral basal segment SIX
posterior basal segment SX
Gw p258
Opisz *przewód piersiowy*
*THORACIC DUCT*
-rozpoczyna się *cisterna chyli* (h=L₂) (rozpoczyna się w miejscu połączenia right& left lumbar trunk + pień jelitowy
-biegnie po pow. *body of lumbar vertebra*
-wchodzi do klatki piersiowej przez *rozwór aortowy przepony*
-w śródpiersiu tylnym wzdłuż kręgosłupa, nieco na prawo od cz. *piersiowej aorty zstępującej*, między żyłami nieparzystymi
- (h=C₇) zatacza łuk ponad left subclavian a. i uchodzi do *left venous angle*
-w ujściu do żył jest zastawka
-z przewodem piersiowym niedaleko ujścia łączy się:
√left jugular trunk
√left bronchomediastinal trunk
√left subclavian trunk
Gw p259
Opisz *przewód chłonny prawy*
*RIGHT LYMPHATIC DUCT*
-krótkie naczynie powstałe z połączenia:
√right jugular trunk
√right bronchomediastinal trunk
√right subclavian trunk
-uchodzi do *right venous angle*
Gw p259
Opisz TOPOGRAFIĘ *części piersiową aorty zstępującej*
*DESCENDING THORACIC AORTA*
-rozpoczyna się na h=*T₄* i kończy h=*T₁₂* przechodząc przez *aortic hiatus* w przeponie
-w śródpiersiu tylnym po przedniej powierzchni trzonów kręgów
-za aortą znajdują się żyły nieparzyste- krótka i krótka dodatkowa.
-na prawo od niej thoracic duct i żyła nieparzysta
-przełyk biegnie początkowo po prawej stronie; następnie na przodzie i tuż ponad przeponą przesuwa się nieco w lewo
-biegnie za *lewym oskrzelem* i przylega do tylnej pow. przyśrodkowej lewego płuca
-ścianę oplata *thoracic aortic plexus*
Gw p261/262
Opisz gałęzie części piersiowej aorty zstępującej:
¹trzewne
²ścienne
¹-bronchial bb.→ (dwa na lewo; jeden na prawo) na tylnej pow. drzewa oskrzelowego
-esophageal bb.→ rozgałęziają się w odcinku piersiowym przełyku
-mediastinal bb.→ za.: tkanka śródpiersia z węzłami chłonnymi
-pericardial bb.→ na tylnej ścianie worka osierdziowego
²-superior phrenic aa.→ rozgałęziają się na górnej pow. części lędźwiowej przepony
-posterior intercostal aa.→ od 3 do 11 przestrzeni międzyżebrowej + para tętnic podżebrowych; prawe dłuższe od lewych; na h=kąt żebra odchodzi gałąź poboczna biegnąca wzdłuż górnego brzegu niżej położonego żebra
Gw p262
*ŻYŁY ŚCIENNE KLATKI PIERSIOWEJ*
¹wymień żyły
¹azygos v.
hemiazygos v.
accessory hemiazygos v.
Gw p263
*ŻYŁY ŚCIENNE KLATKI PIERSIOWEJ*
²topografia i pochodzenie żyły nieparzystej
²AZYGOS V.
-powstaje z *right ascending lumbar v.*, która wchodzi do kl. piersiowej przez szczelinę w cz. lędźwiowej przepony
-przebiega wzdłuż kręgów piersiowych, PRZED naczyniami międzyżebrowymi tylnymi i ZA przełykiem
-na PRAWO jest przewód piersiowy i cz. piersiowa aorty
-h= *T₄₋₅* zatacza łuk nad korzeniem prawego płuca, wytwarzając bruzdę nad wnęką prawego płuca i uchodzi do *superior vena cava*
Gw p263
*ŻYŁY ŚCIENNE KLATKI PIERSIOWEJ*
³topografia i pochodzenie żyły nieparzystej krótkiej
³HEMIAZYGOS V.
-przedłużenie *left ascending lumbar v.*, która wchodzi do kl. piersiowej przez szczelinę w cz. lędźwiowej przepony
-biegnie wzdłuż lewej strony kręgów piersiowych
-skręca w prawą stronę (h=T₇-T₁₀) i łączy się z *azygos v.* (na h=T₇-T₉)
Gw p263
*ŻYŁY ŚCIENNE KLATKI PIERSIOWEJ*
⁴topografia i pochodzenie żyły nieparzystej krótkiej dodatkowej
⁴ACCESSORY HEMIAZYGOS V.
-zstępuje po lewej stronie kręgów piersiowych
-uchodzi do:
a)hemiazygos v. *lub*
b)azygos v.
na (h=T₇)
-górny koniec żyły może się łączyć z brachiocephalic v.
Gw p263
*ŻYŁY ŚCIENNE KLATKI PIERSIOWEJ*
⁵dopływy do w/w żył
⁵dopływy TRZEWNE:
-esophageal vv.
-bronchial vv.
-pericardial vv.
-mediastinal vv.
dopływy ŚCIENNE:
-superior phrenic vv.
-posterior intercostal vv.
-subcostal vv.
Gw p263
PRZEŁYK
¹po co jest
²gdzie się zaczyna
³gdzie się kończy
⁴jakie części odróżniamy
ESOPHAGEUS
¹łączy gardło z przełykiem
²h=*C₆* do tyłu od cricoid cartilage
³h=*T₁₀-₁₁*
⁴szyjną, piersiową i brzuszną
Gw p263
PRZEŁYK→ opisz część szyjną
⁵koniec
⁶topografia
CERVICAL ESOPHAGEUS
⁵superior thoracic aperture
⁶-wzdłuż trzonów kręgów szyjnych, oddzielony od nich *blaszką przedkręgową*
-BOCZNIE przylegają *common carotid aa.*, płaty gr. tarczycowego i gr. przytarczyczne
-PRZÓD→ ściana błoniasta
-w bruzdach bocznych między tchawicą i przełykiem→ *right& left recurrent laryngeal n.*
Gw p264
PRZEŁYK→ opisz część piersiową
⁷początek
⁸koniec
⁹topografia (syntopia)
⁷superior thoracic aperture
⁸h=*T₁₀* przejściem przez *esophageal hiatus* w przeponie
⁹-śródpiersie GÓRNE → za tchawicą
-h=*T₄* krzyżuje się z *aortic arch* i lewym oskrzelem głównym
-śródpiersie TYLNE→ za *lewym przedsionkiem* serca
-przylega do pow. przyśrodkowej prawego płuca
-stopniowo oddala się od kręgosłupa, a między przełyk i kręgosłup wsuwa się część piersiowa aorty (*!*)
-wraz z przełykiem przez rozwór uciekają *CN X*
Gw p264
PRZEŁYK→ opisz część brzuszną
¹⁰gdzie się znajduje
¹¹topografia (syntopia)
ABDOMEN ESOPHAGEUS
¹⁰pod przeponą- łączy się z wpustem żołądka
¹¹-przylega do pow. trzewnej *wąroby*, z którą łączy się przez więzadło wątrobowo-przełykowe (utworzone przez błonę surowiczą pokrywającą przełyk)
Gw p264
Wymień i opisz fizjologiczne przewężenia przełyku
1) *usta przełyku*→ h= połączenie gardła z przełykiem (silne naprężenie warstwy okrężnej mm.)
2) h=T*₄* (skrzyżowanie łuku aorty, oskrzela gł. lewego i aorty)
3)h=esophageal hiatus (silne naprężenie warstwy okrężnej mm.) [często obejmuje całą część brzuszną przełyku
Gw p264
Opisz unerwienie przełyku
-*recurrent laryngeal n.* (tylko górny odcinek z mm. poprzecznie prążkowanymi
MM. GŁADKIE:
-*CN X* tworzący *splot przełykowy* (przywspółczulne)
-*pień współczulny*
Gw p265
CZĘŚĆ PIERSIOWA NERWU BŁĘDNEGO
¹gdzie się zaczyna
²topografia wejścia do klatki piersiowej prawego CN X
³topografia wejścia do klatki piersiowej lewego CN X
⁴odgałęzienia
THORACIC PART OF VAGUS NERVE
¹w momencie odejścia recurrent laryngeal nn.
²między tętnicą i żyłą podobojczykową prawą lub ramienno-głowową prawą; kieruje się bocznie od brachiocephalic trunk za korzeniem prawego płuca; ostatecznie znajduje się na *tylnej* pow. przełyku
(*!*)right recurrent... pod tętnicą podobojczykową kieruje się ku górze
³biegnie przed łukiem aorty oddając swój recurrent n., który wraca pod tym łukiem
po odejściu odgałęzienia biegnie w dół za korzeniem lewego płuca i po pewnym czasie przechodzi na *przód*przełyku
⁴thoracic cardiac bb.
bronchial bb. (tworzy bronchial plexus)
esophageal bb. (tworzy esophageal plexus, który z kolei tworzy *anterior& posterior vagal trunk*)
Gw p267
OSIERDZIE
¹opisz osierdzie *włókniste* (co to, kształt, topografia, unerwienie, unaczynienie)
FIBROUS PERICARDIUM
¹-wybitnie gruby, nierozciągliwy worek
-kształt *stożka* z podstawą zrośniętą z przeponą; miejsce zrostu wzmocnione przez *phrenicopericardiac lig.*
-szczyt osierdzia przechodzi w przydankę wielkich naczyń
-ku przodowi pozycję stabilizują *sternopericardiac ligs.*
-unerwione przez *phrenic n.* + *vagus n.* + gg. pnia współczulnego
-unaczynione przez *internal thoracic a.* + *thoracic aorta*
Gw p269
OSIERDZIE
²opisz osierdzie *surowicze*
²SEROUS PERICARDIUM
1)*PARIETAL PERICARDIUM* (blaszka ścienna osierdzia surowiczego)
-pokrywa od wewnątrz fibrous pericardium
2)*VISCERAL P.* (blaszka trzewna o. s./*nasierdzie*)
-łączy się z mięśniem sercowym
-------------------
-między 1) i 2) jest *pericardial cavity* zawierająca niewielką ilość płynu umożliwiający ruch serca wg osierdzia włóknistego
-obie blaszki o. s. łączą się ze sobą wokół miejsc odejścia wielkich naczyń→ powstają *oblique& transverse pericardial sinus*
Gw p270
¹Topografia koniuszka serca
²topografia podstawy serca
¹HEART APEX
h=5 lewa przestrzeń międzyżebrowa, 1cm od midclavicular line
²HEART BASE
h=T₆-₉ (bezpośrednio do tyłu znajduje się przełyk [*!*])
Gw p270
SERCE
¹topografia
²kształt
³jakie elementy można wyróżnić w budowie zewnętrznej serca?
HEART
¹-leży w śródpiersiu środkowym *otoczony* przez osierdzie
-oś narządu biegnie skośnie od góry, tyłu, strony prawej
²odwrócona piramida/stożek
³podstawa serca, koniuszek serca, pow. mostkowo-żebrowa (przednia), pow. przeponowa (dolna), dwie pow. płucne- prawa i lewa
Gw p270
Co wchodzi w skład podstawy serca?
HEART BASE
-lewy przedsionek
-cz. prawego przedsionka
-żyły płucne i główne
-aorta i pień płucny (nie wszyscy)
Gw p270
Co wytwarzają wielkie naczynia żylne i tętnicze związane z sercem?
Korona serca (corona cordis)
Gw p270
POWIERZCHNIE I BRZEGI SERCA
1)STERNOCOSTAL SURFACE
-przednia
-tworzy prawa komora i niewielka część lewej komory i prawego przedsionka
2)DIAPHRAGMATIC SURFACE
-dolna
-komora lewa i niewielki fragment komory prawej
3)PULMONARY SURFACE
-dobrze widoczna tylko przy rozkurczu komór (w skurczu widoczna jako brzeg prawy i lewy)
-LEFT: lewa komora
-RIGHT: prawy przedsionek
----------------------
A)ACUTE MARGIN:
-brzeg dolny, ostra granica między 1) i 2)
-wytwarza komora prawa
B)LEFT MARGIN
-brzeg lewy
-zaokrąglony i oddziela 2) od LEFT 3)
-kształtuje komora lewa
Gw p271/272
BRUZDY ZEWNĘTRZNE SERCA
-*anterior& posterior interventricular groove* wyznacza granicę między komorami (kolejno pow sternocostal i diaphragmatic)
-obie bruzdy łączą się na prawo od koniuszka (wcięcie koniuszka)
-granica między przedsionkami i komorami to *coronary groove*
Gw p272
PRAWY PRZEDSIONEK
¹jakie naczynia tu uchodzą
²jaka struktura umożliwia przepływ krwii do prawej komory?
³na jakie części dzielimy prawy przedsionek?
RIGHT ATRIUM
¹*superior vena cava* (górno-tylna część przedsionka)
*inferior vena cava*
*zatoka wieńcowa* (dolna część przedsionka)
²*right atrioventricular orifice* zamykany zastawką trójdzielną
³1)zatoki żył głównych (*sinus venarum*) (pow. jest gładka)
2)przedsionek właściwy
-linią graniczną jest *terminal crest*, który zewnętrznie objawia się jako słabo widoczny *cardiac terminal groove*
Gw p273
Jaka struktura wytwarza fałdy w uszku przedsionka prawego?
mm. grzebieniaste (*pectinate mm.*)
Gw p273
PRAWY PRZEDSIONEK SERCA
opisz struktury
RIGHT ATRIUM
-*terminal crest* leżący na bocznej ścianie oddziela *sinus venarum* i *przedsionek właściwy*
-na zewnątrz grzebieniowi odpowiada *cardiac terminal groove*
-*right atrial auricle* to wydatna kieszonka, pokrywająca cz. aorty wstępującej, silnie pofałdowana przez *pectinate mm.*
ŚCIANA TYLNA:
-*valve of inferior venae cavae*
MIĘDZY TYLNĄ, A PRZYŚRODKOWĄ:
-*valve of coronary sinus*
ŚCIANA PRZEGRODOWA (*interatrial septum*):
-*oval fossa*
-*valve of oval fossa*
-*border of oval fossa* (wystaje do środka)
ŚCIANA BOCZNA:
-*terminal crest*
-ujścia *smallest cardiac vv.* i *anterior cardiac vv.*
ŚCIANA GÓRNA:
-ujście superior vena cava
DÓŁ:
-*right atrioventricular orifice*
Gw p273/274
PRAWA KOMORA
opisz
RIGHT VENTRICLE
-kształ ostrosłupa skierowany wierzchołkiem ku dołowi
ŚCIANA PRZEGRODOWA
-*conus arteriosus* (arterial cone) oddzielony *supraventricular crest*; ściana conus a. jest gładka
-pozostałe cz. pokryte beleczkami mięśniowymi (*trabeculae carneae*)
PODSTAWA:
-*right atrioventricular orificie* z zastawką trójdzielną (*tricuspid valve*)
-ujście pnia płucnego z *pulmonary valve*
Gw p275/276
ZASTAWKA TRÓJDZIELNA
¹gdzie się znajduje
²struktura
TRICUSPID VALVE
¹right atrioventricular orifice
²-anterior, posterior, septal *cusp*
-płatki odchodzą z *right fibrous anulus*
-są delikatne i dlatego nazywa je się *sail valves* bo przez *tendionus cords* przyczepiają się do *papillary muscles*, które zapobiegają wywijaniu zastawek przy skurczu komór (są to przekształcone beleczki mięśniowe)
-prawy przedni i przegrodowy papillary muscle unaczynione przez prawą tętnicę wieńcową, a prawy tylny przez obie
Gw p275
ZASTAWKA PNIA PŁUCNEGO
¹gdzie się znajduje
²struktura
PULMONARY VALVE
¹ujście pnia płucnego
²-3 o wiele sztywniejsze niż w zastawce trójdzielnej *semilunar cusps* (right, left, anterior)
-"jaskółcze gniazda" dnem skierowane do komory
-brzeg wolny, zwrócony do światła naczynia ma zgrubienie: *nodule of semilunar cusp*
-każdemu płatkowi odpowiada *sinus of pulmonary trunk*
Gw p276
LEWY PRZEDSIONEK
opisz
LEFT ATRIUM
-miejsce ujścia najczęściej 4 żył płucnych
-wsierdzie jest gładkie z wyjątkiem *left auricle*→ *pectinate mm.*
-na ścianie tylnej można spotkać wycisk przełyku
Gw p276
LEWA KOMORA
opisz
LEFT VENTRICLE
-ściana 3-krotnie grubsza od lewej komory
-kształt stożka ( w przekroju O, ale umówiono się, że są powierzchnie): cz. przyśrodkowa, przednia, tylna, wierzchołek (koniuszek serca) i podstawa
-2 drogi: dopływowa [zawiera *trabeculae carneae*] i *conus arteriosus* [gładkie ściany]
-*supraventricular crest*
-*right atrioventricular orifice* z *mitral valve*
-*aortic orifice* z *aortic valve*
Gw p276/277/278
ZASTAWKA DWUDZIELNA
¹gdzie się znajduje
²struktura
MITRAL VALVE
¹right atrioventricular orifice
²-anterior i posterior *cusp* przyczepione do *left fibrous anulus*
-wolne końce połączone przez *tendinous cords* z *papillary mm.* (anterior and posterior)
-left anterior papillary m. unaczniony przez lewą tętnicę wieńcową, a tylny przez obie + posterior descending a.
Gw p277
ZASTAWKA AORTALNA
¹gdzie się znajduje
²struktura
AORTIC VALVE
¹aortic orifice
²-posterior, right, left *cusp* umocowane w *fibrous ring of aortic valve*
-∅< niż w pniu płucnym; grubsze zastawki
-*nodule of semilunar cusps* i odchodzące od niego wzmocnienie: obłączek płatka półksiężycowego
-*aortic sinus* tworzące *bulb of aorta* z odchodzącymi tętnicami wieńcowymi
Gw p278
OTHER SETS BY THIS CREATOR