Examenidioom H6

I know the wae
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

une être vivant
een levend wezen
le dégât
de schade
mondial
wereld-, van de wereld
la disparition
het uitsterven, de verdwijning
permettre
mogelijk maken
l'extinction
het uitsterven
une espèce
een soort, een diersoort
assumer
aanvaarden, op zich nemen
éviter
vermijden, voorkomen
inaccessible
ontoegankelijk
s'étendre
zich uitstrekken
la boue
de modder
un tremblement de terre
een aardbeving
un inondation
een overstroming
la récolte
de oogst
le citadin
de stedeling
sauver
redden
le proie
de prooi
apprivoiser
tam maken
le sommet
de top
la neige
de sneeuw
un ours
een beer
le géant
de reus
le troupeau
de kudde
paisible
vredig
une tempête
een storm
hivernal
winters
un orage
een onweer
la forêt
het bos, het woud
le désert
de woestijn
l'eau potable
het drinkwater
une éclaircie
een opklaring
le filet
het net
un fleuve
een rivier
la source
de bron
mortel
dodelijk
mûr
rijp
un éleveur
de veehouder
la préoccupation
een zorg
le vétérinaire
de dierenarts