1,286 terms

English 4 IT - Helion - Beata Błaszczyk

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

accurate
dokładny, precyzyjny, trafny
allocate resources
alokować zasoby
apply
odnosić się, dotyczyć, mieć zastosowanie
assets
aktywa
at once
od razu, natychmiast
beneficial
korzystny, dobroczynny
boost effectiveness
zwiększać efektywność
brand
marka
business goal
cel biznesowy
business management software
oprogramowanie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem
capture
przechwytywać, zdobywać
challenge
wyzwanie
competitive advantage
przewaga konkurencyjna
completion
ukończenie, zakończenie
comprehensive real-time view
pełny wgląd w czasie rzeczywistym
conduct of business
prowadzenie biznesu
continuously evolve
ciągle rozwijać się, ewoluować
cost-benefit analysis
analiza kosztów i korzyści
critical success factor
kluczowy czynnik sukcesu
crucial
istotny
currently
obecnie
customize
dostosowywać do potrzeb
day-to-day operations
codzienne działania, funkcjonowanie
decision support system
system wspomagania decyzji
decision-making process
proces podejmowania decyzji
defensive approach
podejście defensywne
Delphi method
metoda delficka
device
urządzenie
exempli gratia
na przykład
effective
efektywny, skuteczny
effective management
efektywne, skuteczne zarządzanie
efficient
wydajny, sprawny, efektywny
enable
umożliwiać
enhancement
poprawa, zwiększenie
enterprise resource planning
planowanie zasobów przedsiębiorstwa
evaluate
szacować
evolve
rozwijać się, ewoluować
exchange
wymieniać
executive information system
system informowania kierownictwa
fundamental objective
podstawowy cel
future gain
przyszły zysk
goal
cel
goodwill
wartość firmy
hardware
sprzęt
highly competitive market
bardzo konkurencyjny rynek
high-risk investment
inwestycja wysokiego ryzyka
inter alia
między innymi
impact
wpływ
to impact sth
mieć wpływ (na coś)
in alignment with
w zgodzie z
in light of
w świetle
in other words
innymi słowy
in the market
na rynku
increase in revenue
wzrost przychodu
information recipient
odbiorca informacji
information system
system informacyjny
information technology
technologia informacyjna
intangible
niematerialny
intangible assets
aktywa niematerialne, wartości niematerialne i prawne
intangible benefit
niewymierna korzyść
inventory management
zarządzanie zapasami
investment evaluation technique
technika oceny inwestycji
IT infrastructure
infrastruktura informatyczna
key business driver
kluczowy czynnik biznesowy
key to success
klucz do sukcesu
make investment
zainwestować
management information system
system informacji zarządczej
McFarlan's strategic grid
strategiczna macierz McFarlana
meaningful
znaczący, mający znaczenie
meaningless
nic nie znaczący
meet the need
zaspokoić potrzebę
multi objective-multi criteria method
metoda wielu celów i wielu kryteriów
multinational corporation
korporacja ponadnarodowa
network
sieć
offensive approach
podejście ofensywne
on time
na czas
optimize
optymalizować
periodic report
raport okresowy
plant and equipment
maszyny i urządzenia
portfolio analysis
analiza portfelowa
prioritize
nadawać priorytet
process
przetwarzać
production planning
planowanie produkcji
productive
produktywny, wydajny
profitability
zyskowność
provide information
dostarczać informacji
put emphasis
kłaść nacisk
research and development
badania i rozwój
raw data
surowe dane
redundant business task
zbędne zadanie biznesowe
render long-term benefits
zapewniać długoterminowe korzyści
return on investment
zwrot z inwestycji
senior executive
przedstawiciel wyższej kadry zarządzającej, członek kadry zarządzającej wyższego szczebla
small and medium-sized enterprises
małe i średnie przedsiębiorstwa
smoothly
gładko, płynnie, bezproblemowo
software
oprogramowanie
store
przechowywać, składować
strategic resource
zasób strategiczny
suitable
odpowiedni
suite
pakiet
take advantage
wykorzystać
tangible assets
aktywa rzeczowe
tangible benefit
wymierna korzyść
trademark
znak handlowy
transmit information
przesyłać informacje
umbrella term
szerokie pojęcie, pojęcie zbiorcze
valuable
cenny
value analysis
analiza wartości
various
różny, rozmaity
vital and integral part of business plan
istotna i integralna część biznesplanu
well-being
dobrostan, dobrobyt, pomyślność
access control mechanism
mechanizm kontroli dostępu
access level
poziom dostępu
accessible
dostępny
accessible remotely
dostępny zdalnie
accuracy
dokładność, precyzyjność, trafność
administer database
administrować bazą danych
alteration
zmiana
arrange
organizować, porządkować
associative entity
encja asocjacyjna
assumption
założenie
attribute
atrybut
authentication
uwierzytelnienie, poświadczenie
authorization
upoważnienie, uprawnienie, autoryzacja
backup
kopia zapasowa
by and large
ogólnie rzecz biorąc
central processing unit
procesor
cloud computing platform
platforma oparta na chmurze obliczeniowej
cloud-based DBMS
system zarządzania bazą danych w chmurze
collection of requirements
zbiór wymagań
column
kolumna
conceptual database model
konceptualny model bazy danych
concurrent access
równoczesny dostęp
consistency
spójność
consistent
spójny
constraint
ograniczenie
constraints
więzy
convert
przekształcać
crow's foot
kurza stopka
data administrator
administrator danych
data availability
dostępność danych
data integrity
integralność danych
data loading
ładowanie danych
data loss
utrata danych
data management
zarządzanie danymi
data manipulation
operowanie, manipulowanie danymi
data migration
migracja danych
data model
model danych
data need
zapotrzebowanie na dane
data recovery
odzyskiwanie danych
data retrieval
wyszukiwanie danych
data security
bezpieczeństwo danych
data standards
standardy związane z bazami danych
data storage
przechowywanie danych
data type
typ danych
database administrator
administrator baz danych
database as a service
baza danych jako usługa
database design
projekt bazy danych
database designer
projektant bazy danych
database engine
silnik bazy danych
database management system
system zarządzania bazą danych
database object
obiekt bazodanowy
database query language
język zapytań do bazy danych
deadlock
zakleszczenie/blokada wzajemna
decipher
rozszyfrować, odcyfrować
disk space
przestrzeń dyskowa
distributed DBMS
system zarządzania rozproszoną bazą danych
domain integrity constraint
więzy integralności domeny
driver
sterownik
embedded DBMS
system zarządzania wbudowaną bazą danych
encryption
szyfrowanie
end-user
użytkownik końcowy
ensure
zapewniać
entity integrity constraints
więzy integralności encji
entity relationship diagram
diagram związków encji
entity
encja
ETL
proces ETL, proces ekstrakcji, transformacji i ładowania
evaluation
ocena
execution time
czas wykonania
exploitable
nadający się do wykorzystania
field
pole
flat file
plik płaski
foreign key
klucz obcy
graphical user interface
graficzny interfejs użytkownika
inconsistency
niespójność
information need
potrzeba informacyjna
inherent
nieodłączny
in-memory DBMS
system zarządzania bazą danych in-memory
integrity
integralność
integrity constraints
więzy integralności
interface
interfejs
interrelated
wzajemnie powiązany
intra-query parallelism
wykonanie pojedynczego zapytania przy równoległym użyciu kilku procesorów
involve
dotyczyć, obejmować
key uniqueness
unikalność na poziomie kluczy
lease
wydzierżawić
legal value
dozwolona wartość
logical database model
logiczny model bazy danych
maintain
utrzymywać
maintenance
utrzymanie
make an attempt
podjąć próbę
many-core central processing unit
procesor wielordzeniowy
many-to-many relationship
relacja wiele do wielu
master server
serwer główny
multimedia format
format multimedialny
multiple concurrent users
wielu równoczesnych użytkowników
normalized
znormalizowany
notation
notacja
object-oriented database management system
obiektowy system zarządzania bazą danych
object-oriented programming language
obiektowy język programowania
object-relational database management system
obiektowo-relacyjny system zarządzania bazą danych
one-to-many relationship
relacja jeden do wielu
one-to-one relationship
relacja jeden do jednego
operate
obsługiwać
performance tuning
dostrajanie wydajności
performance
wydajność
physical database model
fizyczny model bazy danych
prevent
powstrzymywać
primary key
klucz główny
principle
zasada
programming language
język programowania
provide
dostarczać, zapewniać
purchase
nabyć, zakupić
query
zapytanie
query database
odpytywać bazę danych
query language
język zapytań
random access memory
pamięć o dostępie swobodnym
record
rekord, zapis
redundancy
nadmiarowość, redundancja
referential integrity constraints
więzy integralności referencyjnej
referential integrity
integralność referencyjna
relational database management system
system zarządzania relacyjną bazą danych
relational model
model relacyjny
relationship
relacja, związek
release to production environment
uruchomienie w środowisku produkcyjnym
replicate
powielać, replikować
repository
repozytorium
requirements analysis
analiza wymagań
resolve
rozkładać
retrieval of information
wyszukiwanie informacji
row
wiersz
security constraints
ograniczenia ze względów bezpieczeństwa
service provider
dostawca usługi
slave server
serwer zapasowy
set standards
wyznaczać standardy
structured query language
strukturalny język zapytań
solid state drive
dysk półprzewodnikowy
stored data
przechowywane, składowane dane
tablespace
obszar tabeli
third party application
aplikacja producenta zewnętrznego, zewnętrznego dostawcy
tuple
krotka
Unified Modelling Language
zunifikowany język modelowania
unauthorized user
nieautoryzowany, nieuprawniony użytkownik
unique identifier
unikalny identyfikator
upgrade
aktualizacja
vendor
dostawca
web interface
interfejs www
whereas
podczas gdy
with respect to
odnośnie do
accelerated graphics port
przyspieszony port graficzny
accidental power outage
nagła przerwa w dostawie prądu
actuator arm
ramię głowicy
actuator axis
oś pozycjonera dysku
actuator
serwomechanizm
advanced technology attachment
interfejs systemowy przeznaczony do komunikacji z dyskami twardymi
AGP slot
gniazdo AGP
alphanumeric key
klawisz alfanumeryczny
arithmetic logic unit
jednostka arytmetyczno-logiczna
backup battery
bateria podtrzymująca
backup
kopia zapasowa
CD/DVD/Blu-ray drive
napęd CD/DVD/Blu-ray
central processing unit
jednostka centralna/procesor
chip
chip/kość
chipset
chipset
circuit
obwód
command key
klawisz polecenia
computer case
obudowa komputera
computer hardware
sprzęt komputerowy
computer software
oprogramowanie komputerowe
connector
złącze
control unit
jednostka sterująca
copper
miedź
CPU socket
gniazdo procesora
data storage device
urządzenie do przechowywania danych
datapath
ścieżka danych
drive bay
kieszeń napędu
duo-core CPU
dwurdzeniowy procesor
to be equipped
być wyposażonym
execution
wykonanie
external hard disk
twardy dysk zewnętrzny
fan
wentylator
fetch
pobierać
flash memory card reader
czytnik kart pamięci typu flash
flash memory
pamięć typu flash
floppy disc drive
napęd dyskietek
front-side bus
magistrala FSB
function key
klawisz funkcyjny
graphics card
karta graficzna
hard disk drive
napęd twardego dysku
hard disk
twardy dysk
hard drive slot
gniazdo do podłączenia twardego dysku
head crash
uszkodzenie głowicy
in current use
obecnie używany
input and output function
funkcja wejścia/wyjścia
input device
urządzenie wejścia
input peripheral
wejściowe urządzenie peryferyjne
input
wejście
interchangeable
wymienny/zamienny
interface
interfejs
internal hard disk
twardy dysk wewnętrzny
jumper
zworka
keyboard
klawiatura
magnetic particle
cząstka magnetyczna
make up
tworzyć (coś)
memory card
karta pamięci
motherboard
płyta główna
mouse cursor
kursor myszy
navigation key
klawisz nawigacyjny
network card
karta sieciowa
non-volatile memory
pamięć nieulotna
northbridge with heat sink
mostek północny z radiatorem
northbridge
mostek północny
obtain
uzyskać, otrzymać
operating system
system operacyjny
output peripheral
wyjściowe urządzenie peryferyjne
output
wyjście
PCI slot
gniazdo PCI
perform task
wykonywać zadanie
peripheral component interconnect
magistrala PCI
peripheral
urządzenie peryferyjne
pie-shaped section
sekcja w kształcie wycinka koła
platter
talerz
portable
przenośny
positioning
pozycjonowanie
power connector
złącze zasilania
power cord
kabel zasilający
power source
źródło energii
power supply unit
zasilacz
primary storage unit
podstawowa jednostka pamięci
printed circuit board
płytka drukowana
quad-core CPU
czterordzeniowy procesor
RAM slot
gniazdo RAM
random access memory
pamięć o dostępie bezpośrednim, pamięć RAM
read/write head
głowica zapisu i odczytu
read-only memory
pamięć tylko do odczytu, pamięć stała, pamięć ROM
register
rejestr
ROM chip
kość pamięci ROM
rewrite
ponownie zapisać
SATA connector
złącze SATA
serial ATA
interfejs szeregowy umożliwiający podłączanie pamięci masowych/szeregowa magistrala komputerowa służąca do komunikacji między adapterami magistrali hosta a urządzeniami pamięci masowej
single core CPU
jednordzeniowy procesor
slot
gniazdo
small computer system interface
interfejs małych systemów komputerowych
solid state drive
napęd SSD
sound card
karta dźwiękowa
southbridge
mostek południowy
spin
obracać
spindle
wrzeciono
spreadsheet
arkusz kalkulacyjny
storage capacity
pojemność pamięci
storage medium
nośnik danych
storage unit
jednostka pamięci
system memory
pamięć systemowa
system unit
jednostka systemowa
trace
ścieżka
USB flash drive
pamięć USB
video card
karta wideo
volatile memory
pamięć ulotna
wire
przewód
American National Standards Institute
Amerykański Narodowy Instytut Normalizacyjny
assign
przypisać, przydzielić
baseband system
system transmisji w paśmie podstawowym
bear in mind
pamiętać/mieć coś na uwadze
boot
rozruch
broadband system
system szerokopasmowy
bus network
sieć o topologii magistrali
bus
magistrala
cabling
okablowanie
campus area network
sieć uczelniana
centralized communications point
scentralizowany punkt komunikacyjny
circular communication path
ścieżka komunikacyjna w kształcie okręgu
client
klient
client/server network
sieć typu klient-serwer
closed loop
zamknięta pętla
coaxial cable
kabel koncentryczny
common user network
sieć ogólnie dostępna
communication link
łącze komunikacyjne
communication path
ścieżka komunikacyjna
communication protocol
protokół komunikacyjny
computer network topology
topologia sieci komputerowej
computer network
sieć komputerowa
copper wire
miedziany przewód
coupler
łącznik
decrypt
deszyfrować
disparate company sites
siedziby firmy w różnych lokalizacjach
disruption
zakłócenie
dynamic host configuration protocol
protokół DHCP/protokół dynamicznego
encrypt
zaszyfrować
enterprise private network
prywatna sieć przedsiębiorstwa
Ethernet standard
standard Ethernet
expansion card
karta rozszerzenia
expansion slot
gniazdo rozszerzające
fibre-optic cable
kabel światłowodowy
file transfer protocol
protokół FTP/ protokół przesyłania plików
fully connected network
sieć w pełni połączona
guideline
wytyczna
high-frequency RF signal
sygnał radiowy wysokiej częstotliwości
high-performance network
sieć o wysokiej wydajności
high-speed network
sieć o dużej szybkości transmisji danych
home area network
sieć domowa
host bus adapter
adapter magistrali hosta
host computer
komputer główny/komputer macierzysty
hub
koncentrator
in short
pokrótce
inexpensive
niedrogi
inoperable
nienadający się do użytku
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników
internet protocol
protokół internetowy
IP address
adres IP
IrDA
standard umożliwiający transmisję danych w podczerwieni/IrDA
layer two tunnelling protocol
protokół L2TP
local area network
lokalna sieć komputerowa
to be made up of sth
składać się z czegoś
mesh network
sieć kratowa
metropolitan area network
miejska sieć komputerowa
move about
poruszać się
network adapter
adapter sieciowy
network architecture
architektura sieci
network operating system
sieciowy system operacyjny
network resources
zasoby sieciowe
network standard
standard sieciowy
nickname
pseudonim
node
węzeł
obstacle
przeszkoda
partial mesh network
częściowa sieć kratowa
peer-to-peer network
sieć równorzędna/sieć typu każdy z każdym
personal area network
sieć prywatna
point-to-point tunnelling protocol
protokół PPTP
protocol
protokół
radio-frequency identification
system identyfikacji radiowej
receiving device
urządzenie odbiorcze
remote connection
połączenie zdalne
remote station
stacja zdalna
request
żądanie
response
odpowiedź
ring network
sieć o topologii pierścienia
route
kierować
router
ruter
scope
zasięg (sieci)
secure socket layer
protokół SSL
sending device
urządzenie nadawcze
server
serwer
shared key
klucz współdzielony
shared storage
współdzielona pamięć
shielded twisted pair cable
skrętka ekranowana
single site
jedno miejsce
storage area network
sieć pamięci masowych
storage area
obszar składowania
storage resources
zasoby pamięci
subset
podzbiór
switch
przełącznik
T-connector
trójnik
sum up
reasumując
token ring
topologia token ring
transmission control protocol/internet protocol
protokół sterowania transmisją w sieci/protokół TCP/IP
transport layer security protocol
protokół TLS
transport layer security
zabezpieczenia warstwy transportowej
ultra wideband
technologia UWB
unshielded twisted pair cable
skrętka nieekranowana
virtual private network
wirtualna sieć prywatna
wide area network
rozległa sieć komputerowa
Wi-Fi base station
stacja bazowa wi-fi
wired connection
połączenie przewodowe
wireless application protocol
protokół aplikacji bezprzewodowych
wireless client
klient sieci bezprzewodowej
wireless connection
połączenie bezprzewodowe
wireless network
sieć bezprzewodowa
wireless networking equipment
bezprzewodowy sprzęt sieciowy
worldwide interoperability for microwave access
technologia WiMAX
analytical algorithm
algorytm analityczny
archival data
dane archiwalne
archived data
dane zarchiwizowane
batch processing
przetwarzanie wsadowe
capability
możliwość/zdolność
click-through
klikalność
cloud infrastructure
infrastruktura chmury
cluster resource management
zarządzanie zasobami klastra
cluster
klaster
come in handy
przydać się
complementary data collection
uzupełniający zbiór danych
complex
złożony
confidentiality
poufność
content
zawartość
core module
podstawowy moduł
data analysis
analiza danych
data analytics
analityka danych
data as a service
dane jako usługa
data cleansing
oczyszczanie danych
data processing
przetwarzanie danych
data recipient
odbiorca danych
data science
badanie danych
data volume
wolumen danych
dataset
zbiór danych
debatable issue
kwestia sporna
directed acyclic graph
skierowany graf acykliczny
disparate data
zróżnicowane dane
distributed file system
rozproszony system plików
distributed processing
przetwarzanie rozproszone
execute
uruchamiać, wykonywać
face a challenge
stawiać czoła wyzwaniu
fault-tolerant
odporny na błędy
fit for analysis
nadający się do analizy
framework
framework, struktura, szkielet
fraud
oszustwo
go beyond something
wykraczać (poza coś)
heterogeneity
niejednorodność
hierarchical data
dane hierarchiczne
high-throughput access
dostęp o dużej przepustowości
input file
plik wejściowy
intervene
ingerować
inventive
pomysłowy
inventory data
dane inwentaryzacyjne
it should be underlined
należy podkreślić
job scheduling
harmonogramowanie zadań
key - value pair
para klucz - wartość
last but not least
ostatni, ale nie mniej ważny
latency
zwłoka, opóźnienie
lightweight
lekki
machine learning
uczenie maszynowe
meet the expectations
sprostać oczekiwaniom
necessity is the mother of invention
potrzeba jest matką wynalazków
next-generation framework
struktura, framework nowej generacji
open-source platform
platforma open source
output file
plik wyjściowy
overcome issue
rozwiązać problem
parallel batch processing
równoległe przetwarzanie wsadowe
pattern
wzorzec
predictive analytics
analityka predykcyjna
processing
przetwarzanie
read in
zaczytać (coś do czegoś)
real-time streaming
dostarczanie danych czasu rzeczywistego
relatively low cost
stosunkowo niski koszt
reveal
wyjawiać, ujawniać, odsłaniać
run in parallel
uruchamiać równolegle
scalable
skalowalny
search result
wynik wyszukiwania
semi-structured data
dane częściowo ustrukturyzowane
single file system
pojedynczy system plików
slew of data
masa danych/ogromne ilości danych
social media
media społecznościowe
software tool
narzędzie programowe
spot
zauważać, dostrzegać
stream data
strumieniować dane
structured data set
ustrukturyzowany zestaw danych
structured data
dane ustrukturyzowane
tabular database
tabelaryczna baza danych
tackle challenge
podjąć wyzwanie
third party
osoba trzecia
tool
narzędzie
trustworthiness
wiarygodność
unstructured data
dane nieustrukturyzowane
unstructured data set
nieustrukturyzowany zestaw danych
utility program
program narzędziowy
variety
różnorodność
velocity
prędkość
volume
wolumen
accelerate
przyspieszać
ad-hoc query
zapytanie ad hoc
aggregated data
dane zagregowane
analysis and presentation layer
warstwa analizy i prezentacji
analytical cube
kostka analityczna
boost business performance
pobudzać wzrost wyników działalności gospodarczej
challenger
pretendent
cleansing process
proces oczyszczania
collect data
gromadzić dane
computation
obliczenia
conduct analysis
przeprowadzić analizę
shared dimension table
współdzielona tabela wymiarów
cross-selling
sprzedaż krzyżowa
dashboard
kokpit menadżerski
data analysis expressions
wyrażenia analizy danych
data capture
zbieranie danych
data format
format danych
data integration layer
warstwa integracji danych
data mart
składnica danych/tematyczna hurtownia danych
data mining
eksploracja danych
data profiling
profilowanie danych
data scrubbing
oczysczanie danych
data sources layer
warstwa źródeł danych
data storage layer
warstwa przechowywania danych
data storage system
system przechowywania danych
data store
magazyn danych
data transformation
przekształcanie danych/transformacja danych
data validation
sprawdzanie poprawności danych
data visualization tool
narzędzie do wizualizacji danych
data visualization
wizualizacja danych
data warehouse
hurtownia danych
database schema
schemat bazy danych
denormalize
dokonywać denormalizacji
detect
wykrywać
dimension table
tabela wymiarów
drill-across
drążenie w poprzek
drill-down
drążenie w głąb/dążenie w dół
duplicate value
duplikat wartości
encompass
obejmować
enterprise data warehouse
korporacyjna hurtownia danych
ETL process
proces ETL
executive reporting tool
narzędzie do raportowania dla kadry zarządza
executive
członek zarządu
expected value
wartość oczekiwania
eye-catching
przykuwający wzrok
fact table
tabela faktów
foreign key reference
odwołanie do klucza obcego
fragmented
rozdrobniony/podzielony na części
guesstimate
szacować "na oko"
inconsistent
niespójny
informed business decision
świadoma decyzja biznesowa
invalid data
nieprawidłowe dane
investment opportunity
możliwość inwestycyjna
join
złączenie
leader
lider
leverage customer data
wykorzystać dane o klientach
loading on-the fly
ładowanie w locie
meaningless key
klucz sztuczny
mobile BI tools
narzędzie analizy business intelligence na urządzeniach mobilnych
multidimensional online analytical processing
wielowymiarowe przetwarzanie analityczne online
niche player
gracz niszowy
non-volatile
nieulotny
offload
odciążać
online analytical processing
przetwarzanie analityczne online
open source BI
narzędzia typu open source do analiz business intelligence
operational efficiency
efektywność operacyjna
out-innovate
wykraczać poza ramy w zakresie wprowadzania innowacji
out-perform
wykraczać poza ramy w zakresie wyników działalności gospodarczej
periodical
okresowy
query workload
obciążenie wskutek wykonywania zapytania
record count
liczba rekordów
refresh
odświeżać
relational database
relacyjna baza danych
roll-up
konsolidowanie/zwijanie
run a query
uruchomić zapytanie
scorecard
karta wyników
self-service BI
samodzielnie przeprowadzana analiza business intelligence
slice-and-dice data
analizować dane w dowolnych przekrojach i rzutach
slice-and-dice pivot table analysis
analiza danych w dowolnych przekrojach i rzutach za pomocą tabeli przestawnej
slowly changing dimension
wymiar wolnozmienny
snowflake schema
schemat płatka śniegu
sound business decision
rozsądna/trafna decyzja biznesowa
staging area
obszar tymczasowy
star schema
schemat gwiazdy
state
określić/ogłaszać
statistical analysis
analiza statyczna
subject-oriented
tematyczny
target database
docelowa baza danych
temporary data store
tymczasowe miejsce przechowywania danych
text mining
eksploracja tekstu/danych tekstowych
time-consuming
czasochłonny
time-variant
zmienny w czasie
up-selling
sprzedaż produktów droższych
validation rule
reguła poprawności
violation of business rules
naruszenie reguł biznesowych
visionary
wizjoner
visually appealing
atrakcyjny wizualnie
what-if analysis
analiza typu "co-jeśli?"
a priori assumption
założenie a priori
advance
postęp
artificial intelligence
sztuczna inteligencja
association
asocjacja
association rule
reguła asocjacji
back-propagation
wsteczna propagacja błędów
bar code
kod kreskowy
branch
gałąź
burst node
węzeł wyjściowy
chance node
węzeł losowy
class label
etykieta klasy
class membership
przynależność do klasy
clustering
klastrowanie
collinear
współliniowy
conditional probability
prawdopodobieństwo warunkowe
continuous time series
ciągły szereg czasowy
continuous variable
zmienna ciągła
continuous
ciągły
converging paths
zbiegające się ścieżki
correlation
współzależność
criterion variable
zmienna kryterialna
data collection tool
narzędzie do zbierania danych
data mining process
proces eksploracji danych
data mining technique
technika eksploracji danych
decision node
węzeł decyzyjny
decision support tool
narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji
decision tree
drzewo decyzyjne
dependent variable
zmienna zależna
descriptive
opisowy
differential analysis
analiza różnicowa
digitize a series
dyskretyzować szereg
discrete set of time points
dyskretny zestaw punktów czasowych
discrete time series
dyskretny szereg czasowy
distributed databases
rozproszone bazy danych
end node
węzeł końcowy
equal intervals of time
równe odstępy czasu
explanatory variable
zmienna objaśniająca
extension
rozszerzenie, zwiększenie
extracting rules
reguły ekstrakcji
fault-tolerant nonlinear models
modele nieliniowe odporne na błędy
flow chart
schemat blokowy
forecasting
prognozowanie
handle
radzić sobie, zajmować się
harness
ujarzmić, okiełznać
heterogeneous
niejednorodny
hyperplane
hiperpłaszczyzna
hypertext
hipertekst
imperfectness
niedoskonałość
independent variable
zmienna niezależna
inductive learning algorithm
algorytm uczenia indukcyjnego
initial exploration
wstępna eksploracja
input variable
zmienna wejściowa
internal node
węzeł wewnętrzny
itemset
zbiór produktów
knowledge discovery
odkrywanie wiedzy
knowledge extraction
wydobywanie wiedzy
knowledge-based system
system oparty na wiedzy
leaf node
liść, węzeł liścia
learning process
proces uczenia się
legacy data
dane historyczne
line equation
równanie liniowe
linear data model
liniowy model danych
linear regression
regresja liniowa
linear relationship
zależność liniowa
market basket analysis
analiza koszykowa
measure of uncertainty
miara niepewności
mimic
naśladować
modelling process
proces modelowania
multicollinearity
wielowspółliniowość
multilayer feed-forward neural network
wielowarstwowa jednokierunkowa sieć neuronowa
naive Bayes classifier
naiwny Bayesa klasyfikator
network pruning
przycinanie sieci
neural network
sieć neuronowa
non-leaf node
węzeł niebędący liściem
non-linear model
model nieliniowy
outcome variable
zmienna określająca punkt końcowy badania, zmienna wynikowa
outcome
wynik, rezultat
outlier
wartość skrajna
pattern identification
identyfikacja wzorca
pattern recognition
rozpoznawanie wzorców
prediction
przewidywanie
predictive
prognostyczny/predykcyjny
predictor variable
zmienna predykcyjna
quantitative modelling
modelowanie ilościowe
real-life data
dane rzeczywiste
regression equation
równanie regresji
regression line
linia regresji
regression
regresja
residual
reszta (w analizie regresji)
robust regression
regresja odporna
running time
czas wykonywania
self-organizing map
mapa samoorganizująca
shopping cart
koszyk na zakupy
sink node
węzeł zbiorczy
splitting paths
rozwidlające się ścieżki
spurious pattern
fałszywy wzorzec
statistical method
metoda statystyczna
support vector machine
maszyna wektorów nośnych
time point
punkt czasowy
time series analysis
analiza szeregów czasowych
time series
szereg czasowy
tree-like graph
wykres w postaci drzewa
underlying data
dane źródłowe
variable
zmienna
widespread
rozpowszechniony
abandonware
oprogramowanie abandonware
alter
zmieniać
clarify
wyjaśniać
click-wrap agreement
umowa licencyjna
client access license
licencja dostępowa CAL
comply with restrictions
stosować się do ograniczeń
concurrent user
współużytkownik
copyleft software license
licencja copyleft
copyright holder
właściciel praw autorskich
copyright infringement
naruszenie praw autorskich
copyright law
prawo autorskie
copyright protected
chroniony prawem autorskim
core
rdzeń
demonware
oprogramowanie demonware
device CAL
licencja CAL na urządzenie
disable
wyłączać/blokowań
disclaimer
zrzeczenie się odpowiedzialności
encounter
napotykać
end user licence agreement
umowa licencyjna użytkowania końcowego
enterprise licence agreement
korporacyjna umowa licencyjna
enterprise licence
licencja dla przedsiębiorców
exclusive rights
wyłączne prawa
fair use
dozwolony użytek
fee
opłata
freeware license
licencja na oprogramowanie freeware
freeware
oprogramowanie freeware
fully-functional
w pełni funkcjonalny
GNU general public licence
powszechna licencja publiczna GNU
grant
przyznawać/udzielać
grant permission
udzielać zezwolenia
high-water mark of past use
max. liczba dotychczasowych użytkowników
if applicable
jeśli dotyczy
instance
instancja
intellectual property
własność intelektualna
intended
być przeznaczonym (dla kogoś/czegoś)
key feature
kluczowa funkcja
legally binding agreement
prawnie wiążąca umowa
launch
uruchamiać
license fee
opłata licencyjna
licensee
licencjobiorca
licensor
licencjodawca
limitation of liability
ograniczenie odpowiedzialności
limited license
ograniczona licencja
liteware
oprogramowanie liteware
make sth available
udostępnić (coś)
metric
miernik
network server
serwer sieciowy
open source software license
licencja na oprogramowanie open source
original equipment manufacturer license
licencja OEM
original equipment manufacturer
producent oryginalnego wyposażenia
ownership rights
prawa własności
pay-per-use license
model licencjonowania oparty na opłacie za każdorazowe użycie oprogramowania
per core licensing
licencjonowanie per rdzeń
per processor licensing
licencjonowanie per procesor
permit
zezwalać
pre-installed
zainstalowany fabrycznie
proprietary software license
własnościowa licencja na oprogramowanie
public domain software
oprogramowanie ogólnodostępne
publisher
wydawca
refinement
udoskonalenie
registration code
kod rejestracyjny
remain in force
pozostawać w mocy
address
zajmować się
agile methodology
metodyka zwinna
agreed-upon feature set
uzgodniony zestaw funkcji
approach
podejście
Backlog Grooming
doskonalenie backlogu produktu
backlog item
element backlogu produktu
baseline architecture
architektura odniesienia
beta-release working system
wersja beta działającego systemu
big design up front
szczegółowe wymagania określone z góry
bottom out a problem
dotrzeć do sedna problemu
Build a Featured List
budowanie listy cech
Build by Feature
realizacja cechy
burn-down chart
wykres spalania
Business Case
uzasadnienie biznesowe
business issue
kwestia biznesowa
Business Sponsor
sponsor biznesowy
Business Visionary
wizjoner biznesu
capacity
pojemność (zespołu)
Chief Programmer
główny programista (FDD)
client-centric methodology
metodyka ukierunkowana na potrzeby klienta
code review
przegląd kodu/inspekcja kodu
collective code ownership
wspólna własność kodu (XP)
combine
łączyć (coś z czymś)
comprehensive documentation
obszerna dokumentacja
constant evolution
ciągły rozwój
Construction
konstruowanie (RUP)
continuous integration
ciągła integracja
could have requirement
wymaganie, które może, ale nie musi zostać spełnione
cross-functional team
interdyscyplinarny zespół
Daily Scrum
codzienny scrum (Scrum)
delay
opóźnienie
deliverable
produkt projektu
Delivery Plan
Delivery Plan/plan dostarczania (DSDM Agile Project Framework)
deployable solution
rozwiązanie gotowe do wdrożenia
Deployment
faza Deployment/ faza wdrożenia (DSDM Agile Project Framework)
deployment
wdrożenie
Design by Feature
projekt implementacji cechy (FDD)
design phase
faza projektowania
design upfront
z góry ustalony projekt systemu
Develop an Overall Model
tworzenie ogólnego modelu (FDD)
Development Team
zespół deweloperski (Scrum)
disregard
lekceważyć
Domain Expert
ekspert dziedzinowy (FDD)
domain
dziedzina/domena
DSDM Coach
coach DSDM (DSDM Agile Project Framework)
dynamic systems development method
metoda tworzenia systemów dynamicznych
elaborate
rozwinąć (dany temat)/podać więcej informacji
Elaboration
opracowanie (RUP)
embrace
ujmować/obejmować
enact
wcielić w życie
Evolutionary Development
faza Evolutionary Development/faza rozwoju ewolucyjnego (DSDM Agile Project Framework)
extreme programming
programowanie ekstremalne (XP)
Feasibility
faza Feasibility/faza oceny wykonalności (DSDM Agile Project Framework)
Feasibility Assessment
Feasibility Assessment/studium wykonalności (DSDM Agile Project Framework)
feasibility
wykonalność
feature team
zespół programistów (FDD)
feedback
informacja zwrotna
focus factor
współczynnik skupienia
forecasted velocity
prognozowana prędkość
Foundations
faza Foundations/faza określenia podstaw (DSDM Agile Project Framework)
get rid of
pozbyć się (czegoś)
heavyweight methodology
metodyka ciężka
high-level requirement
ogólne wymaganie
human-intensive process
proces wymagający dużego zaangażowania ze strony człowieka
implementation
implementacja/wdrożenie
...
szczegółowo/ze szczegółami in detail
...
rozpoczęcie Inception
incremental approach
podejście prostowe
inflexibility
brak elastyczności
intended user
docelowy użytkownik
investigate a problem
przeanalizować problem
iterative approach
podejście iteracyjne
just enough design initially
szczegółowe wymagania odkrywane w trakcie
just-in-time production
produkcja dokładnie na czas
keep up the pace
utrzymać tempo
lean production
szczupła produkcja
lightweight methodology
metodyka lekka
linear software development process
liniowy proces tworzenia oprogramowania
mature software development practice
dojrzałe podejście do tworzenia oprogramowania
milestone
kamień milowy
minimum usable subset
minimalny użyteczny podzbiór
model-driven software development technique
technika rozwoju oprogramowania w oparciu o model
MoSCoW technique
technika MoSCow
must have requirement
wymaganie, które musi zostać spełnione
object-oriented modelling
modelowanie obiektowe
overlook
przeoczyć (coś)
pair programming
programowanie w parach (XP)
pending
w toku/oczekujący
Plan by Feature
planowanie implementacji cech (FDD)
planning poker
technika planning poker
Post-Project
faza Post-Project/faza poprojektowa (DSDM Agile Project Framework)
Pre-Project
faza Pre-Project/faza przedprojektowa (DSDM Agile Project Framework)
Prioritized Requirements List
lista wymagań uszeregowana według priorytetów (DSDM Agile Project Framework)
process flow
przepływ procesu
Product Backlog
backlog produktu/rejestr produktu (Scrum)
product development lifecycle
cykl rozwoju produktu
Product Owner
właściciel produktu (Scrum)
project management lifecycle
cykl zarządzania projektem
put emphasis
położyć nacisk (na coś)
rational unified process
metodyka RUP
refactoring
refaktoring
reprioritize
dokonać ponownej priorytetyzacji/uszeregować ponownie pod względem ważności
requirements gathering
zbieranie wymagań
risk analysis
analiza ryzyka
Scrum Master
mistrz scruma (Scrum)
Scrum Team
zespół scrumowy (Scrum)
self-organizing team
samoorganizujący się zespół
sequential software development approach
sekwencyjne podejście do tworzenia oprogramowania
shippable working product
działający i możliwy do przekazania produkt
short release
częste oddawanie gotowych elementów systemu
should have requirement
wymaganie, które powinno zostać spełnione, jeśli jest to możliwe
software development life cycle
cykl rozwoju oprogramowania
Solution Architecture Definition
definicja architektury rozwiązania (DSDM Agile Project Framework)
Solution Developer
twórca rozwiązania (DSDM Agile Project Framework)
solution recipient
odbiorca rozwiązania
spiral model
model spiralny
Sprint
sprint (Scrum)
Sprint Backlog
backlog sprintu/rejestr sprintu (Scrum)
Sprint Planning
planowanie sprintu (Scrum)
Sprint Retrospective
retrospektywa sprintu (Scrum)
Sprint Review
przegląd sprintu (Scrum)
stakeholder
interesariusz
stay behind the competitors
zostać w tyle za konkurencją
story point
story point/punkt historyjkowy
susceptibility to bottlenecks
podatność na bycie wąskim gardłem
system design
projekt systemu
task board
tablica zadań (Kanban)
Technical Coordinator
koordynator techniczny (DSDM Agile Project Framework))
test driven development
technika Test-Driven Development/technika TDD
throwaway task
wykonane zadanie, które po pewnym czasie okazuje się nieprzydatne
Timebox Plan
plan okienka czasu
timebox
ograniczenie czasowe/ramy czasowe
track progress
śledzić postęp
Transition
przekazanie
unresponsiveness
brak reakcji (na coś)
user experience designer
projektant UX/projektant doświadczeń użytkownika
user story
historyjka użytkownika
validate
potwierdzać
v-model
model v
waterfall methodology
metodyka kaskadowa
white paper
biuletyn informacyjny/biała księga
won't have requirement
wymaganie, które nie zostanie spełnione, ale może zostać wzięte pod uwagę w przyszłości
workflow
przepływ pracy
working software
działające oprogramowanie
working system
działający system
work-in-progress
praca w toku
above mentioned
wyżej wymieniony
access control
kontrola dostępu
access point
punkt dostępowy
advertisement
reklama
address resolution protocol
protokół odwzorowania adresów/protokół ARP
adjacent
sąsiadujący
allow
umożliwiać/uwzględniać (coś)
anchor
kotwica
anchor text
tekst zakotwiczenia
and so on and so forth
i tak dalej
application layer
warstwa aplikacji
backbone network
sieć szkieletowa/sieć podstawowa
bottleneck
wąskie gardło
browser
przeglądarka
carrier sense multiple access with collision avoidance
metoda CSMA/CA/protokół wielodostępu do łącza ze śledzeniem stanu nośnika i unikaniem kolizji
carrier sense multiple access with collision detection
metoda CSMA/CD/protokół wielodostępu do łącza ze śledzeniem stanu nośnika i wykrywaniem kolizji
cell phone network
sieć komórkowa
chunk
spory kawał/znaczna część
circuit failure
uszkodzenie obwodu
communication service
usługa komunikacyjna
congestion
korek/zator
convert
przekształcić (w co innego)
crawl
pełzanie
to crawl
pełzać
crawler
pająk/crawler
data encapsulation
obudowywanie danych
data packet
pakiet danych
data transmission
transmisja danych
default gateway
brama domyślna
destination
miejsce docelowe
destination address
adres docelowy
determinant
wyznacznik/czynnik warunkujący
digital subscriber line
cyfrowa linia abonencka
display
wyświetlać
domain name
nazwa domeny
enhance
poprawiać/zwiększać
entry
wpis
factor
czynnik
Federal Networking Council
Federalna Rada ds. Sieci Komputerowych
fetch
pobierać/sprowadzać
fiber distributed data interface
interfejs danych rozprowadzanych światłowodem
forge
podrabiać/fałszować
frequency
częstotliwość
full-text query
zapytanie pełnotekstowe
full-text search
wyszukiwanie pełnotekstowe
full-text search capability
możliwość wyszukiwania pełnotekstowego
garble
zniekształcać
googlebot
googlebot/robot wyszukiwarki Google
hit list
lista wyników wyszukiwania
hypertext transfer protocol
protokół przesyłania hipertekstu/protokół HTTP
indexed search
wyszukiwanie indeksowe
indexing process
proces indeksowania
information service
usługa informacyjna
International Organization for Standardization
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
internet control message protocol
internetowy protokół komunikatów kontrolnych/protokół ICMP
internet layer
warstwa internetowa
internet relay chat
usługa internetowa umożliwiająca nawiązanie w czasie rzeczywistym komunikacji między użytkownikami/czat w czasie rzeczywistym
internet service
usługa internetowa
internet service provider
dostawca usług internetowych
IP datagram
datagram IP
IP spoofing
fałszowanie adresu IP
jitter
drgać
junction
skrzyżowanie
keyword
słowo kluczowe
label
oznaczyć (coś za pomocą czegoś)/opatrzyć (coś) etykietą (w postaci czegoś)
layer
warstwa
logical address
adres logiczny
MAC address
adres MAC
medium access control
kontrola dostępu do medium transmisyjnego
menu-driven client/server application
aplikacja typu klient-serwer sterowana przez menu
network access layer
warstwa dostępu do sieci/warstwa fizyczna
network access point
punkt dostępu do sieci
network protocol
protokół sieciowy
network service
usługa sieciowa
occurrence
wystąpienie
open systems interconnection reference model
model odniesienia łączenia systemów otwartych/model odniesienia OSI
origin
pochodzenie
outside link
link zewnętrzny
overall score
ogólny wynik
packet switching
komunikacja pakietów
parsing
analiza składniowa
physical network
sieć fizyczna
point of presence
punkt przyłączenia
pointer
wskaźnik
predecessor
poprzednik
priority queuing
kolejkowanie priorytetowe
pulse of light
impuls światła
radio signal
sygnał radiowy
random
losowy/przypadkowy
rate
klasyfikować/oceniać
real-time traffic
ruch sieciowy w czasie rzeczywistym
reassemble
ponownie złożyć
receiver host
host odbiorcy
regard
uważać/uznawać (za coś)
related search
wyszukiwanie powiązane
reliability
solidność/niezawodność/rzetelność
remote access
zdalny dostęp
remote client
zdalny klient
resolution
postanowienie/uchwała
resource path
ścieżka do zasobów
resource shcaring
współdzielenie zasobów
retrieve
pobierać/odnaleźć
reverse address resolution protocol
protokół odwrotnego odwzorowania adresów/protokół RARP
routing
trasowanie
search engine
wyszukiwarka
search engine result page
strona wyników wyszukiwania
second-level domain
domena drugiego poziomu
sender host
host nadawcy
simple mail transfer protocol
protokół wysyłania poczty elektronicznej/protokół SMTP
simply put
mówiąc prosto
snippet of text
fragment tekstu
source address
adres źródłowy
split apart
dzielić/rozdzielać (na części)
stack
stos
subdomain
poddomena/podobszar
term
termin/pojęcie
token passing
przekazywanie znacznika
top-level domain
domena najwyższego poziomu
trademarked algorithm
algorytm oznaczony znakiem handlowym
transmission control protocol
protokół kontroli transmisji/protokół TCP
transport layer
warstwa transportowa
uniform resource locator
jednolity lokalizator zasobów/adres URL
user data protocol
datagramowy protokół użytkownika/protokół UDP
webpage
podstrona internetowa
website
witryna sieci WWW/strona internetowa
wide area information server
serwer informacyjny w sieciach rozległych
world wide web
sieć WWW/sieć ogólnoświatowa
abuse
nadużycie
adapt
przystosować się/dostosować się (do czegoś)
address
zajmować się (czymś)
adopt
przyjmować
affected
być przedmiotem oddziaływania/wpływu (czegoś)
align
dopasowywać (coś do czegoś)
accountable
być odpowiedzialnym (za coś)
at disposal
do dyspozycji
benchmark
wzorzec/punkt odniesienia
compliance
zgodność (z czymś)/stosowanie się (do czegoś)
comprehensive approach
kompleksowe podejście
concerned
być (czymś) zainteresowanym
corporate culture
kultura korporacyjna
countercheck
powtórnie weryfikować
cross-functional
interdyscyplinarny
current state of data governance
aktualny/bieżący stan data governance
daily operations
codzienne funkcjonowanie/codzienna praca
data acquisition
gromadzenie/zbieranie danych
data aggregation
agregacja danych
data confidence
zaufanie do danych
data content
zawartość danych
data distribution
dystrybucja danych
data governance
nadzór nad danymi/ład danych
data governance council
rada ds. data governance
data governance office
biuro ds. data governance
data maintenance
utrzymanie danych
data monitoring
monitorowanie danych
data quality
jakość danych
data risk management
zarządzanie ryzykiem danych
data steward
opiekun danych
data stewardship
opieka nad danymi
data stewardship team
zespół sprawujący opiekę nad danymi
data understandability
zrozumiałość danych
data usability
użyteczność danych
data value
wartość danych
data-related assets
aktywa związane z danymi
discipline
dziedzina
distribution of decision-making responsibilities
rozdzielenie obowiązków związanych z podejmowaniem decyzji
each and every
wszelki/każdy
efficacy
skuteczność/efektywność
enabler
element wspomagający/czynnik wspierający/siła napędowa
escalation path
ścieżka eskalacji
execution of authority
sprawowanie władzy
executive level body
organ na poziomie kadry zarządzającej
face the risk
stawić czoła ryzyku
govern
zarządzać
guide
wskazówka/wytyczna
handle
zajmować się (czymś)/radzić sobie (z czymś)
in the heart of battle
w ogniu walki
incorporate
włączyć/wcielić (w coś)
information collection
gromadzenie informacji
information deletion
usuwanie informacji
information life-cycle management
zarządzanie cyklem życia informacji
information retention
przechowywanie informacji
insight
wgląd/wyobrażenie
lead data steward
główny opiekun danych
manageable
możliwy do zarządzania/wykonania/zarządzalny
master data
dane podstawowe
maturity
dojrzałość
maturity model
model dojrzałości
metadata
metadane
mitigate
łagodzić/zmniejszać/ograniczyć
mutual responsibility
wzajemna odpowiedzialność
operating model
model operacyjny
overlay
pokryć (czymś)/nałożyć (na coś)
oversight
nadzór/dozór
point of contact
forma/punkt kontaktu
policy
zasady/polityka
proactive
proaktywny/czynny/pełen inicjatywy
quantitative method
metoda ilościowa
raise an issue
poruszyć kwestię
reactive
reaktywny/reagujący
regulation
rozporządzenie/regulacja
respectively
odpowiednio (w wymienionej kolejności)
risk acceptance
akceptacja ryzyka
risk avoidance
unikanie ryzyka
risk identification
identyfikacja ryzyka
risk mitigation
mitygacja ryzyka/zmniejszanie ryzyka/ograniczenie ryzyka
risk quantification
kwantyfikacja ryzyka
safeground
chronić/zabezpieczać
self-assessment tool
narzędzie samooceny
unauthorized access
nieautoryzowany/nieuprawniony dostęp
unconsciously
nieświadomie
under discussion
omawiany/poddany pod dyskusję
value creation
tworzenie wartości
acceptance test
test akceptacyjny
all combinations testing
testowanie wszystkich kombinacji
anti-random testing
testowanie antylosowe
Backus Naur form notation
notacja BNF/notacja Backusa-Naura
base choice testing
testowanie metodą base choice
black box testing technique
czarnoskrzynkowa technika testowania
body
organ
boundary value
wartość brzegowa
boundary value analysis
analiza wartości brzegowych
branch condition combination testing
testowanie kombinacji warunków rozgałęzień
branch condition testing
testowanie warunków rozgałęzień
branch testing
testowanie rozgałęzień
bug free
niezawierający błędów
business requirements specification
specyfikacja wymagań biznesowych
cause-effect graph
graf przyczynowo-skutkowy
cause-effect graphing
tworzenie grafów przyczynowo-skutkowych
classification tree
drzewo klasyfikacyjne
classification tree method
metoda drzewa klasyfikacyjnego
coding phase
etap kodowania
collaborate
współpracować
combinatorial testing
testowanie kombinatoryczne
committee
komitet
component test
test komponentów
computation use of variable
użycie zmiennej do celów obliczeniowych
condition testing
testowanie warunków
conform
dostosować się
control flow
przepływ sterowania
covering array testing
testowanie tablicy pokrycia
data flow testing
testowanie przepływu danych
debugging
debugowanie
decision point
punkt decyzyjny
defect
wada, defekt
dynamic software testing technique
technika dynamicznego testowania oprogramowania
each choice testing
testowanie metodą each choice
equivalence partition
klasa równoważności
equivalence partitioning
podział na klasy równoważności
execution path
ścieżka wykonania
field of mutual interest
obszar będący przedmiotem wspólnego zainteresowania
functional requirement
wymaganie funkcjonalne
functional specification
specyfikacja funkcjonalna
high-level design
wysokopoziomowy projekt systemu
in parallel
równolegle
in principle
w zasadzie
input data
dane wejściowe
instant combination strategy
strategia kombinatoryczna uwzględniająca jednocześnie wszystkie przypadki testowe
integration test
test integracyjny
International Electrotechnical Commission
Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna
iterative combination strategy
iteracyjna strategia kombinatoryczna
joint technical committee
wspólny komitet techniczny
keyword driven testing
testowanie sterowane słowami kluczowymi
language compiler
kompilator języka
language processor
procesor języka
logical condition
warunek logiczny
low-level design
niskopoziomowy projekt systemu
match
odpowiadać, pasować
modified condition decision testing
zmodyfikowane testowanie warunków decyzji
non-functional requirements
wymagania niefunkcjonalne
non-functional specification
specyfikacja niefunkcjonalna
non-governmental organization
organizacja pozarządowa
non-profit organization
organizacja non profit
N-switch testing
testowanie N-przejść
ordering party
zamawiający
orthogonal array testing
testowanie tablicy ortogonalnej
pairwise testing
testowanie par
partition
podział
path testing
testowanie ścieżek
predicate use of variable
predykatywne użycie zmiennej
pseudo-random generation algorithm
algorytm pseudolosowej generacji
random testing
testowanie losowe
reflect
odzwierciedlać
requirement
wymaganie
scenario testing
testowanie w oparciu o scenariusze
software test design technique
technika projektowania testów oprogramowania
software testing life cycle
cykl testowania oprogramowania
state transition
zmiana stanu pomiędzy stanami
syntax
składnia
syntax testing
testowanie składniowe
system requirement
wymaganie systemowe
system test
test systemowy
target language
język docelowy
test case
przypadek testowy
test case development
tworzenie przypadków testowych
test case execution
wykonywanie przypadków testowych
test condition
warunek testowy
test cycle closure
zakończenie cyklu testów
test planning
planowanie testów
test requirements analysis
analiza wymagań dotyczących testów
test scenario
scenariusz testowy
transition
przemiana, przejście
trigger
wywoływać/wyzwalać
unit test
test jednostkowy
use case
przypadek użycia
use case testing
testowanie w oparciu o przypadki użycia
validation test
test walidacyjny
waterfall model
model kaskadowy
white box testing technique
białoskrzynkowa technika testowania
working group
grupa robocza