βλέπω

I see

γινώσκω

I know

γράφω

I write

διδάσκω

I teach

ἔχω

I have

λαμβάνω

I take, I receive

λέγω

I say

λύω

I loose, I destroy

ὁ ἀδελφός

the brother

ὁ ἄνθρωπος

the person, human being; (plural) men, people

ὁ ἀπόστολος

the apostle, called one

ὁ δοῦλος

the slave

τό δῶρον

the gift

ὁ θάνατος

the death

τό ἱερόν

the temple

καί

and

ὁ λόγος

the word

ὁ νόμος

the law

ὁ οἶκος

the house

ὁ υἱός

the son

ή ἀλήθεια

the truth

ή βασιλεία

the kingdom

ή γραφή

the writing, Scripture

ή δόξα

the glory

ή εἰρήνη

the peace

ή ἐκκλησία

the church

ή ἐντολή

the commandment

ή ζωή

the life

ή ἡμέρα

the day

ή καρδία

the heart

ή παραβολή

the parable

ή φωνή

the voice

ή ψυχή

the soul, life

ή ὥρα

the hour

ἀγαθός, -ή, -όν

good

ἄλλος, -η, -ο

other

δίκαιος, -α, -ον

righteous

ἐγείρω

I raise up

ἡ ἔρημος

the desert

ἔσχατος, -η, -ον

last

κακός, -ή, -όν

bad

καλός, -ή, -όν

good, beautiful

ὁ κύριος

the lord, Lord

μικρός, -ά, -όν

small, little

νεκρός, -ά, -όν

dead

ὁ, ἡ, τό

the (definite article)

ἡ ὁδός

the road, way

πιστός, -ή, -όν

faithful

πρῶτος, -η, -ον

first

ὁ ἄγγελος

the angel, messenger

ἄγω

I lead

ἀπό + gen.

from

βάλλω

I throw, cast, put

διά + gen.

through

διά + acc.

on account of

εἰς + acc.

into

ἐκ + gen.

out of

ἐν + dat.

in

ὁ θεός

the god, God

ὁ κόσμος

the world

ὁ λίθος

the stone

ὁ μαθητής

the disciple

μένω

I remain

μετά + gen

with

μετά + acc.

after

ὁ οὐρανός

heaven

πέμπω

I send

πρός + acc.

to, toward, in the presence of

ὁ προφήτης

the prophet

τό τέκνον

the child

ὁ τόπως

the place

φέρω

I bear, bring

αὐτός, -ή, -ό

he, she, it

δέ

but, and

εἰμί

I am

ἡμεῖς

we

σύ

you (sing.)

ὑμεῖς

you (pl.)

ἡ ἀγάπη

love

ἡ ἀμαρτία

the sin, sin

βαπτίζω

I baptize

ὁ διδάσκαλος

the teacher

ἐκεῖνος, -η, -ο

that

ἡ ἐπαγγελία

the promise

τό εὐαγγέλιον

the gospel

κρίνω

I judge

νῦν

now

οὗτος, αὕτη, τοῦτο

this

οὕτως

thus, so

πονηρός, -ά, -όν

evil

τό πρόσωπον

the face

ἡ χαρά

joy

ἀκούω

I hear, hear of

ἀλλά

but

ὁ ἁμαρτωλος

the sinner

ἀποκρινομαι + dat.

I answer

ἄρχω + gen.

I rule, I begin (in the middle)

γίνομαι

I become

διέρχομαι

I go through

εἰσέρχομαι

I go in, enter

ἐξέρχομαι

I go out

ἔρχομαι

I come, go

ὅτι

that, because

οὐ, οὐκ (before vowels), οὐχ (before rough breathing)

not

πορεύομαι

I go

σώζω

I save

ὑπώ + gen.

by (agent)

ὑπώ + acc.

under

αἴρω

I take up, I take away

ἀναβαίνω

I go up

ἀποθνήσκω

I die

ἀποκτείνω

I kill

ἀποστέλλω

I send

ὁ ἄρτος

bread, piece of bread, loaf

βαίνω

I go

ἐσθίω

I eat

κατά + gen.

against

κατά + acc.

according to

καταβαίνω

I go down

μέν...δέ...

on the one hand...on the other...

οὐκέτι

no longer

παρά + gen

from

παρά + dat

beside, in the presence of

παραλαμβάνω

I receive, I take along

σύν + dat.

with

συνάγω

I gather together

τότε

then

παρά + acc.

alongside of

ἀπέρχομαι

I go away

τό βιβλίον

the book

τό δαιμόνιον

the demon

δέχομαι

I receive

ἐκπορεύμαι

I go out

τό ἔργον

the work

ἔτι

still, yet

ἡ θάλασσα

the lake, sea

καί

and, also, even

καί...καί...

both...and...

κατέρχομαι

I go down

οὐδέ

and not, nor, not even

οὐδέ...οὐδέ...

neither...nor...

οὐπω

not yet

περί + gen

concerning, about

περί + acc

around

τό πλοῖον

the boat

συνέρχομαι

I come together

ὑπέρ + gen.

in behalf of

ὑπέρ + acc

above

See More

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording