29 terms

Tutor #16 audio

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

skin
pífū
ancestor
zǔ xiān
science
kē xué
scientist
kē xué jiā
wind blowing
guā fēng
foggy
yǒu wù
to snow
xià xuě
field trip
chūn yóu / tā qīng
residence permit
hù kǒu
"When I am studying..."
我都是的时候
fresh
xīn xiān
beverage
yǐnliào
quality
zhì liàng
editor
dāng biān jí
part time (job)
jiān zhí
hire
full time job
quán zhí
circle of friends
朋友们的圈子
museum
bó wù guǎn
police station
jǐng chá jú
pile of test papers
pī kǎo shì juàn zi
parent of a student
jiā zhǎng
communication
gōu tōng
monk
hé shang
team
tuán duì
soccer team
zú qiú duì
soccer field
zú qiú chǎng
luck
yùn qì
announcer / commentator
jiě shuō yuán