432 terms

English for Psychology

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

afekt patologiczny
abnormal affect
próg absolutny
absolute threshold
akomodacja
accommodation
akumulacja
accumulation
zespół ostrego stresu
acute stress disorder
adaptacja, przystosowanie
adaptation
zaburzenie adaptacyjne
adjustment disorder
depresja młodzieńcza
adolescent depression
kompleks Adonisa
Adonis complex
afekt, emocja
affect
więź emocjonalna
affectional bond
choroba afektywna, zaburzenie afektywne, zaburzenie nastroju
affective disorder
potrzeba afiliacji
affiliation need
miłość agapiczna
agapic love
agorafobia
agoraphobia
aleksytymia
alexithymia
orientacja allopsychiczna
allopsychic orientation
osobowość wieloraka (naprzemienna, mnoga), dysocjacyjne zaburzenie tożsamości
alternating personality
depresja anaklityczna
anaclitic depression
analiza kowariancji
analysis of covariance
analiza wariancji
analysis of variance
nerwica natręctw (anankastyczna), zaburzenie obsesyjno-kompulsywne
anankastic neurosis
gaworzenie
babbling
odruch Babińskiego
Babinski reflex
syndrom bitej żony
battered wife syndrome
moczenie nocne
bed-wetting
terapia behawioralna
behaviour therapy
Wielka Piątka
Big Five
zaburzenie dwubiegunowe, choroba afektywna dwubiegunowa
bipolar disorder
zaburzenie osobowości typu borderline, osobowość z pogranicza
borderline personality disorder
wypalenie zawodowe
burnout
studium przypadku, kazuistyka
case study
kompleks kastracyjny
castration complex
schizofrenia katatoniczna
catatonic shizophrenia
charakteropatia
characteropathy
autyzm wczesnodziecięcy
childhood autism
rozkład chi kwadrat
chi-square distribution
halucynoza przewlekła
chronic hallucinosis
grupowanie, technika pamięciowa zwana też zbrylaniem
chunking
warunkowanie klasyczne (reaktywne)
classical conditioning
prawo zamykania, domykania
closure grouping law
zjawisko „cocktail party"
cocktail party phenomenon
terapia poznawczo-analityczna
cognitive analytic therapy
dysonans poznawczy
cognitive dissonance
psychologia poznawcza
cognitive psychology
dylemat wspólnego pastwiska
commons dilemma
odruch warunkowy
conditional reflex
teoria degeneracji (zanikania) śladu pamięciowego
decay theory
deindywiduacja
deindividuation
gratyfikacja odroczona
delayed gratification
depersonalizacja ofiary
depersonalization of the victim
nastrój depresyjny
depressed mood
głębokość przetwarzania
depth of processing
desensytyzacja
desensitization
instynkt destrukcyjny, instynkt śmierci
destructive instinct
Diagnostyczno - Statystyczny Podręcznik Zaburzeń Psychicznych
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
badania dziennikowe/pamiętnikowe
diary study
zmienna dychotomiczna
dichotomous variable
diagnoza różnicowa
differential diagnosis
" dyfuzja/rozproszenie
...
odpowiedzialności "
diffusion of responsibility
pomoc psychologiczna w sytuacji katastrofy
disaster counselling
drgawki dysocjacyjne
dissociative convulsions
dysonans
dissonance
technika „drzwiami w twarz"
door-in-the-face technique
test rysunku człowieka
Draw-a-Man test
osobowość podwójna (dwojaka)
dual personality
echopraksja
a echopraksja eclecti
przetwarzanie elaboratywne
elaborative rehearsal
kompleks Elektry
Electra complex
odruch obejmowania, odruch Moro
embrace reflex
chwiejność (labilność) emocjonalna
emotional dysregulation
engram, ślad pamięciowy
engram
magazyn epizodyczny (w teorii pamięci A. Baddeley'a)
episodic buffer
strefa erogenna
erogenous zone
efekt eksperymentatora, efekt oczekiwań eksperymentatora
experimenter effect
trafność zewnętrzna
external validity
skala osobowości Eysencka
Eysenck Personality Inventory
ciąża rzekoma, ciąża urojona
false pregnancy
kompleks ojca
father complex
lęk kastracyjny
fear of castration
teoria detekcji cech
feature detection theory
informacja zwrotna, sprzężenie zwrotne
feedback
reakcja "walcz lub uciekaj"
fight-or-flight response
odwrócenie figury i tła
figure-ground reversal
motoryka mała
fine motor skills
fiksacja
fixation
flashback
flashback
pamięć fleszowa, wspomnienie fleszowe
flashbulb memory
odruch fleksji
flexion reflex
efekt podłogowy
floor effect
inteligencja płynna
fluid intelligence
płodowy zespół alkoholowy, zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu
foetal alcohol syndrome
technika „stopy w drzwi"
foot-in-the-door technique
stadium operacji formalnych
formal operations stage
swobodne skojarzenia
free associations
swobodne odpamiętywanie
free recall
czynność pomyłkowa, freudowska pomyłka
Freudian slip
podstawowy błąd atrybucji
fundamental attribution error
efekt zysku i straty
gain - loss effect
efekt Galatei
Galatea effect
krzywa Gaussa, krzywa normalna/dzwonowa
Gaussian curve
płeć psychologiczna, płeć społeczna
gender
ogólny zespół adaptacyjny
general adaptation syndrome
zespół uogólnionego lęku
generalized anxiety disorder
twórczość versus stagnacja (w koncepcji E.Eriksona)
generativity versus stagnation
psychologia postaci
Gestalt psychology
reakcja rezygnacyjna
giving-up reaction
efekt Golema
Golem effect
urojenie wielkościowe
grandiose delusion
odruch chwytania
grasp reflex
nawyk
habit
efekt aureoli, efekt halo
halo effect
Skala Depresji Hamiltona
Hamilton Depression Rating Scale
osobowość histrioniczna, histrioniczne zaburzenie osobowości
histrionic personality disorde
choroba sieroca, choroba szpitalna
hospitalism
doradztwo personalne
human resources consultancy
pląsawica Huntingtona
Huntington's disease
hipermnezja
hypermnesia
nadmierna senność, hipersomnia
hypersomnia
hiperstenia
hypersthenia
omamy hipnagogiczne
hypnagogic images
amnezja hipnotyczna/posthipnotyczna
hypnotic amnesia
obniżenie popędu seksualnego, zespół obniżenia popędu seksualnego, oziębłość płciowa
hypoactive sexual desire disorder
hipochondryk
hypochondriac
urojenie hipochondryczne
hypochondriac delusion
hipomaniakalny
hypomanic
konstrukt hipotetyczny
hypothetical construct
bezgłos histeryczny
hysterical aphonia
nerwica histeryczna
hysterical neurosis
Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych
International Classification of Diseases and Related Health Problems
magazyn ikoniczny, pamięć ikoniczna
iconic store
ja idealne
ideal self
idealizacja
idealization
identyfikacja
identification
kryzys tożsamości
identity crisis
tożsamość versus pomieszanie tożsamości (w koncepcji E. Eriksona)
identity versus role confusion
wyobrażony przyjaciel (w wyobraźni dziecka)
imaginary companion
naśladownictwo
imitation
omamy imperatywne
imperative hallucinations
pamięć implicytna
implicit memory
implicit memory
impulse control disorder
bodziec niewystarczający
inadequate stimulus
uczenie się mimowolne
incidental learning
wywiad pogłębiony
in-depth interview
różnice indywidualne
individual differences
psychoza indukowana
induced psychosis
zakochanie, zauroczenie
infatuation
wnioskowanie statystyczne
inferential statistics
kompleks niższości
inferiority complex
hamowanie, zahamowanie, inhibicja
inhibition
test plam atramentowych
inkblot test
chory umysłowo, obłąkany, szalony, niepoczytalny
insane
choroba umysłowa, obłęd, szaleństwo, niepoczytalność
insanity
wgląd
insight
bezsenność, insomnia
insomnia
instynkt
instinct
warunkowanie instrumentalne (sprawcze)
instrumental conditioning
iloraz inteligencji
intelligence quotient
intencja, zamierzenie
intention
intencjonalny
intentional
efekt interakcji
interaction effect
interferencja, zakłócanie, hamowanie
interference
zespół uzależnienia od Internetu
Internet addiction syndrome
trening interpersonalny
interpersonal training
skala interwałowa/przedziałowa
interval scale
zmienna interwałowa/przedziałowa
interval variable
intoksykacja, odurzenie
intoxication
introjekcja
introjection
introspekcja
introspection
introwersja
introversion
psychologia śledcza
investigative psychology
psychoza inwolucyjna
involutional psychosis
zespół jelita drażliwego/ nadwrażliwego
irritable bowel syndrome
kompleks Jokasty
Jocasta complex
maniczne osobowości (w teorii C.G. Junga)
Jungian archetypes
hipoteza sprawiedliwego świata
just world hypothesis
współczynnik zgodności Kendalla, W Kendalla
Kendall coefficient of concordance
współczynnik korelacji rang Kendalla, tau Kendalla
Kendall correlation coefficient
keraunofobia
keraunophobia
dobór krewniaczy
kin selection
kinestezja
kinaesthesis
kleptomania
kleptomania
""wiedzieć jak"; wiedza proceduralna"
knowing how
""wiedzieć że"; wiedza deklaratywna"
knowing what
zespół Korsakowa, psychoza Korsakowa
Korsakoff's syndrome
typ konstytucjonalny Kretschmera
Kretschmer constitutional type
eksperyment laboratoryjny
laboratory experiment
amnezja epizodyczna/wybiórcza
lacunar amnesia
mechanizm nabywania języka
language acquisition device
zespół napięcia przedmiesiączkowego
late luteal phase dysphoric disorde
latencja
latency
faza utajenia/latencji
latency period
hamowanie oboczne
lateral inhibition
myślenie lateralne
lateral thinking
wyuczona bezradność
learned helplessness
"niepełnosprawność intelektualna (upośledzenie umysłowe); używane także jako określenie trudności w uczeniu się"
learning disability
metoda najmniejszych kwadratów
least-squares method
lezja
lesion
paradoks kłamcy
liar paradox
libido, popęd seksualny
libido
psychologia biegu życia
lifespan psychology
regresja linearna
linear regression
lobotomia
lobotomy
umiejscowienie kontroli
locus of control
badania podłużne
longitudinal stud
pamięć długotrwała
long-term memory
magazyn długotrwały, magazyn pamięci długotrwałej
long-term store
technika niskiej piłki
lowball technique
makrocefalia
macrocephaly
choroba szalonych krów
mad cow disease
efekt główny
main effect
powtarzanie zachowujące (w pamięci krótkotrwałej)
maintenance rehearsal
andropauza
male menopause
psychoza maniakalnodepresyjna, zaburzenie dwubiegunowe, choroba afektywna dwubiegunowa
manic-depressive psychosis
Skala Jawnego Niepokoju
Manifest Anxiety Scale
zmienna manipulacyjna
manipulative variable
margines uwagi
margin of attention
terapia małżeńska
marital therapy
depresja maskowana
masked depression
dojrzewanie
maturation
błąd pomiaru
measurement error
lekomania
medicine abuse
megalomania
megalomania
pojemność pamięci
pojemność pamięci
cecha psychiczna
mental trait
efekt czystej ekspozycji
mere exposure effect
metapoznanie
metacognition
metoda stałego bodźca
method of constant stimuli
kryzys wieku średniego
mid-life crisis
łagodne zaburzenie poznawcze
mild cognitive impairment ł
MMPI, Wielowymiarowy Minnesocki Inwentarz Osobowości
The Minnesota Multiphasic Personality Inventory
mnemotechnika
mnemonics
wartość modalna
mode
urojenia niewierności/zdrady
morbid jealousy
kompleks matki
mother complex
dysocjacyjne zaburzenie ruchowe
motor dissociative disorder
współczynnik korelacji wielokrotnej R
multiple correlation coefficient R
osobowość wieloraka (naprzemienna, mnoga), dysocjacyjne zaburzenie tożsamości
multiple personality disorder
stwardnienie rozsiane
multiple sclerosis
zespół Munchausena
Munchausen syndrome
bigoreksja
muscle dysmorphia
zespół chronicznego (przewlekłego) zmęczenia
myalgic encephalomyelitis
mitomania
mythomania
narcyzm
narcissism
nerwica narcystyczna
narcissistic neurosis
narkolepsja
narcolepsy
selekcja naturalna, dobór naturalny
natural selection
potrzeba osiągnięć, motywacja osiągnięć
need for achievement
potrzeba afiliacji
need for affiliation
teoria hierarchii potrzeb
need-hierarchy theory
osobowość negatywistyczna (bierno-agresywna)
negativistic personality disorder
neobehawioryzm
neobehaviourism
nervous breakdown
nervous breakdown
model sieciowy
network model
neurastenia, nerwica neurasteniczna
neurasthenia
lek neuroleptyczny/przeciwpsychotyczny, neuroleptyk
neuroleptic drug
lęki nocne
night terrors
urojenie nihilistyczne
nihilistic delusion
polucja
nocturnal emission
zmienna nominalna
nominal variable
nonkonformizm
nonconformity
sen głęboki
synchronized sleep
hipoteza zerowa
null hypothesis
nimfomania
nymphomania
stałość przedmiotu
object constancy
Kwestionariusz Osobowości Zawodowej
Occupational Personality Questionnaire
kompleks Edypa
Oedipus complex
odruch orientacyjny
orienting response
zespół Otella
Othello syndrome
nadopiekuńczy
overprotective
nadwrażliwość
oversensitivity
metoda porównań parami
paired comparisons
sen paradoksalny, REM
paradoxical sleep
paraleksja
paralexia
przetwarzanie równoległe
parallel processing
myślenie paralogiczne
paralogical thinking
paranoja
paranoia
parafilia, dewiacja seksualna, zaburzenie preferencji płciowych
paraphilia
obserwacja uczestnicząca
participant observation
zakład Pascala
Pascal's wager
patogeneza
pathogenesis
patologiczny hazard, uzależnienie od hazardu
pathological gambling
test chi kwadrat Pearsona
Pearson chi-square test
percepcja, spostrzeganie
perception
periodyzacja rozwoju
periodization of development
widzenie peryferyjne
peripheral vision
urojenie prześladowcze
persecutory delusion
stadium falliczne
phallic stage
magazyn fonologiczny
phonological buffer store
pętla fonologiczna
phonological loop
pamięć fotograficzna
photographic memory
korelacja dodatnia
positive correlation
smutek poporodowy
postpartum blues
zespół stresu pourazowego
post-traumatic stress disorder
przedświadomość
preconsciousness
środowisko prenatalne
prenatal environment
grupa nacisku
pressure group
efekt pierwszeństwa
primacy effect
lęk pierwotny
primal anxiety
emocja podstawowa
primary emotion
pierwszorzędna cecha płciowa
"primary sexual
characteristic"
...
torowanie
priming
dylemat więźnia
prisoner's dilemma
hamowanie proaktywne, interferencja proaktywna
proactive interference
rozkład prawdopodobieństwa
probability distribution
wiedza proceduralna
procedural knowledge
prędkość przetwarzania
processing speed
test projekcyjny
projective test
propriocepcja
proprioception
zachowanie prospołeczne
prosocial behaviour
prosopagnozja
prosopagnosia
proksymalny
proximal
ciąża rzekoma, ciąża urojona
pseudocyesis
psychodeliczny
psychodeliczny
psychoanaliza
psychoanalysis
autopsja psychologiczna
psychological autopsy
poduszka katatoniczna
psychological pillow p
psychologia twórczości
psychology of creativity
rozwój psychoseksualny
psychosexual development
psychoterapeuta
psychoterapist
skok pokwitaniowy
pubertal growth spurt
pokwitanie, dojrzewanie płciowe
puberty
efekt Pigmaliona
Pygmalion effect
badania jakościowe
qualitative research
zmienna jakościowa
qualitative variable
kwestionariusz, ankieta
questionnaire
szybkie ruchy gałek ocznych
rapid eye movement
reaktywne zaburzenie przywiązania, zaburzenie więzi
reactive attachment disorder
potencjał gotowości
readiness potential
rodzaj terapii polegający na "powtórnym przeżyciu" własnych narodzin
rebirthing
efekt świeżości
recency effect
altruizm odwzajemniony
reciprocal altruism
pamięć rekonstruktywna
reconstructive memory
wspomnienie odzyskane
recovered memory
próba reprezentatywna
representative sample
poczucie krzywdy
resentment
wydobywanie/wydobycie, odzyskiwanie/odzyskanie
retrieval
kojarzenie retroaktywne
retroactive association
hamowanie retroaktywne, interferencja retroaktywna
retroactive interference
amnezja wsteczna, retrograda
retrograde amnesia
dobór próby
sampling
sangwinik
sanguine
safizm, miłość lesbijska
sapphism
schizofazja, sałata słowna
schizophasia
dojrzałość szkolna
school maturity
skrypt, skrypt poznawczy
script
depresja sezonowa (sezonowe zaburzenie afektywne, sezonowe zaburzenie nastroju)
seasonal affective disorder
sedacja, uspokojenie
sedation
uwaga wybiórcza, selektywna
selective attention
samoanaliza
self-analysis
osobowość autodestrukcyjna
self-destructive personality
obraz samego siebie
self-image
kodowanie semantyczne
semantic coding
otępienie starcze, demencja starcza
senile dementia
stadium inteligencji sensoryczno - motorycznej
sensorimotor stage
deprywacja sensoryczna
sensory deprivation
pamięć sensoryczna (pamięć ultrakrótkotrwała)
sensory memory
teoria detekcji sygnałów
signal detection theory
skrzynka Skinnera
Skinner box
zaburzenie snu
sleep disorder
wykluczenie społeczne
social exclusion
niedojrzałość społeczna
social immaturity
socjopatia
sociopathy
somnambulizm
somnambulism
fobia specyficzna
specific phobia
rozszczepienie mózgu, komisurotomia
split-brain
spontaniczna remisja (wyzdrowienie)
spontaneous remission
odchylenie standardowe
standard deviation
błąd standardowy
standard error
uczenie się zależne od stanu
state-dependent learning
moc statystyczna
statistical power
istotny statystycznie
statistically significant
wynik stenowy
sten score
ruchy stereotypowe
stereotyped movements
stygmatyzacja, piętnowanie
stigmatization
stymulant, środek pobudzający, lek pobudzający
stimulant drug
bodziec
stimulus
strumień świadomości
stream of consciousness
udar mózgu
stroke
efekt Stroopa
Stroop effect
test t Studenta
Student's t test
podświadomość, podświadomy
subconscious
ja subiektywne
subjective self
spostrzeganie podprogowe
subliminal perception s
majaczenie będące skutkiem odstawienia substancji psychoaktywnej (delirium)
substance withdrawal delirium
sugestybilność, podatność na sugestię
suggestibility
superego
superego
syndrom osoby ocalałej
survivor syndrome
synestezja
synaesthesia
przekaźnictwo synaptyczne
synaptic transmission
synkretyzm
syncretism
współruch, przyruch, synkinezja
synkinesis
Test Apercepcji Tematycznej
Thematic Apperception Test
bunt młodzieńczy
teenage rebellion
teratogen
teratogen
stronniczość testu
test bias
standardyzacja (normalizacja) testu
test standardization
rzetelność test-retest
test-retest reliability
tanatofobia, lęk przed śmiercią
thanatophobia
kwestionariusz osobowości Cattella
The Sixteen Personality Factor Questionnaire
zjawisko "na końcu języka"
tip-of-the-tongue phenomenon
uwaga dowolna
top-down attention
przetwarzanie odgórne
top-down processing
zespół Tourette'a
Tourette's disorder
przeniesienie
transference
triarchiczna teoria inteligencji Sternberga
triarchic theory of intelligence
trójpierścieniowy lek przeciwdepresyjny
tricyclic antidepressant
zespół Turnera
Turner's syndrome
bezwarunkowy
unconditional
odruch bezwarunkowy
unconditional reflex
anulowanie (mechanizm obrony)
undoing
depresja jednobiegunowa, choroba afektywna jednobiegunowa
unipolar depression
halucynoza wzrokowa
visual hallucinosis
złudzenie wzrokowe
visual illusion
receptor wzrokowy
visual receptor
podglądactwo
voyeurism
czuwanie
wakefulness
Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych
Wechsler Adult Intelligence Scale
Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci
Wechsler Intelligence Scalefor Childern
zespół Wernickego-Korsakowa
Wernicke-Korsakoff syndrome
myślenie życzeniowe
wishful thinking
zespół abstynencyjny, syndrom odstawienia
withdrawal syndrome
sałata słowna, schizofazja
word salad
pamięć robocza
working memory
przepracowywanie problemu
working through
ksenofobia
xenophobia
uleganie
yielding
idealizm młodzieńczy
youthful idealism
strefa najbliższego rozwoju
zone of proximal development
zoofilia
zoophilia