13 terms

Ni Hao 1 Chp 7 adjectives : characters/pinyin -> meaning

STUDY
PLAY
(gāo) tall
(ǎi )short
( pàng)fat, chubby
(shòu )thin
( zhuàng)strong
(shuài ) handsome
(xiōng )fierce
可愛
( kě'ài) cute
漂亮
( piào liàng) pretty
聰明
(cōng míng ) smart
用功
(yòng gōng ) studious, diligent, industrious
很多
( hěn duō) many
很少
( hěn shǎo)very few, very little