Gaelic

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Madainn mhath
Good morning
Feasgar math
Good afternoon/evening
Oidhche mhath
Good night
Mar sin leat
Goodbye (informal)
Tapadh leat
Thank you (informal)
'S e do bheatha
You're welcome
Chan eil duine
No one
An aimsir/An t-sìde
The weather
gu dearbh
indeed
Far a
where (statement)
Càite
where (question)
nuair a
when (statement)
cuin a
when (question)
A bheil
is (+ question)
Tha
is (+ statement)
Nach eil
isn't (- question)
Chan eil
isn't (- statement)
beag
small
deagh
good (precede noun and cause lenition)
droch
bad (precede noun and cause lenition)
mòr
big, large
òg
young
seann
Old (precede noun and cause lenition)
An d'rugadh
Born (question)
Rugadh
Born (answer)
Nach d'rugadh
Not born (question)
Cha d'rugadh
Not born (statement)
An do thogadh
Raised (question)
Thogadh
Raised (answer)
Nach do thogadh
No raised (question)
Cha do thogadh
Not raised (answer)
An e
Is (question)
'S e
Is (answer)
Nach e
Isn't (question)
Chan e
Isn't (answer)
agus
and
baile (m)
village/town
flat (m)
flat
rùm / seòmar
room
faisg air
near
taigh (m)
house
talla (m)
hall
òran (m)
song
pinnt (m)
pint
cupa (m)
cup
pìos (m)
piece
glainne
glass
botal (m)
bottle
cilo (m)
kilo
càise (m)
cheese
fion (m)
wine
cèic (f)
cake
cofaidh (m)
coffee
leann (m)
beer
leaugh
read
liosta (f)
list
còmhradh
conversation
chaidh
went
cheannaich
bought
rinn
did
will do
eaglais
church
OTHER SETS BY THIS CREATOR