51 terms

Tutor#18 audio

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

work on a job
gàn huó
Nintendo
rèn tiān táng
old people's home
jìng lǎo yuàn
huge volume
hǎi liàng
to measure
quick
kuài sù
ethnic group; nationality
mìn zù
damn it
gāi sǐ
charity event
gōng yì huó dòng
temporary , for the time being
zàn shí
to take care of , to look after
zhào gù
person who stays home and plays video games
zhái nán
elegant, classy
gāo dà shàng
dorm mate
shè yǒu
exaggerate
kuā zhāng
improve, progress
jìn bù
hermaphrodite
rén yāo
the enemy
dí rén
to destroy, devastate
róu lìn
signal
xìn hào
record (official)
jì lù
to switch off
guān diào
to throw
rēng
set up, establish
chéng lì
bilingual
shuāng yǔ
motorcade
chē duì
team captain
duì zhǎng
would rather , prefer
nìng yuàn
thoughtful, considerate
zhōu dào
to explain
jiě shì
expression
biǎo shì
slaughter house
tú zǎi chǎng
arrangement
ānpái
window shopping, walk the streets
guàng jiē
kindergarten
yòu'ér yuán
commit suicide
zì shā
theatrical work
illegal
fēi fǎ
soft
ruǎn
fine
high-tech
gāo kē jì
drink
yǐn liào
dud movie
làn piàn
guide, escort
xiàng dǎo
convert, exchange, to replace
huàn chéng
not dare to do something
bù gǎn
avoid, cold shoulder
xián qì
school semester
xué qi
animal shelter
yě shēng dòng wù jiù zhù zhàn
idiom
chéng yǔ
lively , bustling
rè nao