701 terms

Terminologia nagrań dźwiękowych

Kurs zawierający słówka z zakresu terminologii nagrań dźwiękowych, obróbki audio oraz wideo. Został stworzony na podstawie książki "Pro-Audio angielsko-polski słownik terminologii nagrań dźwiękowych" autorstwa Krzysztofa Szlifirskiego. Kurs wykonali Sylwia Lechowicz i Paweł Rachtan.
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

abbreviate
skracać
AB technique
stereofonia czasowa
abbreviation
skrót
abort
przerwanie programu
abrasion
ścieranie taśmy
absence
brak
absorber
pochłaniacz
accelerator board
karta akceleratorowa
accent
akcent
accentuation
akcentowanie
acceptable quality level
minimalny dopuszczalny poziom jakości
accessories
akcesoria
accompaniment
akompaniament
accordion
akordeon
accuracy
precyzja
acoustic
akustyczny
acoustic environment
warunki akustyczne
acoustic feedback
akustyczne sprzężenie zwrotne
acoustician
akustyk, operator dźwięku
act
pełnić rolę
action
akcja
active
aktywny
actual sound
dźwięk zapisywany w czasie zdjęć
actuate
uruchamiać
acute sound
wysoki dźwięk
adapt
przystosować
adaptor
przejściówka
added-pages
strony dopisane do scenopisu
added-scene
scena dopisana
additional dialogue recording
nagrywanie dialogów niesynchronicznych
adjacent
sąsiedni
adjust
regulować
advance
wyprzedzenie
advanced technology
zaawansowana technologia
advertising film
film reklamowy
aerial
antena
aid
wspomaganie
alias
utożsamienie
align
wyrównać ustawienie
allowable
dopuszczalny
alphanumeric
alfanumeryczny
alternating current
prąd zmienny
alteration
alteracja
alto
altowy
ambience
otoczenie
ambiophony
ambiofonia
amplifier
wzmacniacz
amplitude modulation
nodulacja amplitudowa
analogue
analogowy
ancient music
antyczna muzyka
anechoic
bezpogłosowy
announcement
zapowiedź
A-pages
sceny dopisane do scenopisu
apparatus
aparatura
aquarium
kabina dźwiękowa
arbitrary access
dostęp dowolny
arpeggio
arpeggio
arrange
aranżować
array
kolumnowy system (głośników)
art director
scenograf
articulation
artykulacja
artifical reverberation
sztuczny pogłos
artist
artysta
assembly
wstępny montaż
assembly room
montażownia
assistant director
asystent reżysera
assistant stage manager
asystent kierownika planu
associate director
realizator programu
asterisk
znak *
asynchronous
asynchroniczny
asynchronous transmission mode
asynchroniczny tryb transmisji
atonal
atonalny
attach
podłączać
attachment
przystawka
attack
narastanie
attenuate
tłumić
attenuator
tłumik
audible range
zakres słyszalny
audible sound
dźwięk słyszalny
audience
widownia
audio
dźwięk
audio frequency
częstotliwość dźwięku
audio performance
jakość dzwięku
audio processing
obróbka dźwięku
audiogram
audiogram
audio-visual
audiowizualny
audition
próba
augmented interval
zwiększony interwał
aural
słuchowy
autoload
automatyczne załadowanie programu
automated dialogue replacement
zautomatyzowane podkładanie dialogów
automatic double tracking
automatyczne zwielokrotnianie głosów
automatic gain control
automatyczna regulacja wzmocnienia
automatic level control
automatyczna regulacja poziomu głośności
automatic noise reduction system
automatyczny system redukcji szumów
automatic test equipment
automatyczny sprzęt pomiarowy
auxiliary
złącze AUX
auxiliary path
dodatkowy tor
avantgarde music
muzyka awangardowa
babble
głośny gwar
background
tło
background music
podkład muzyczny
backup
kopia zapasowa
baffle
przegroda
balance
równowaga
balanced input
wejście symetryczne
balanced output
wyjście symetryczne
balancing engineer
operator dźwięku
ball
główka pałeczki
ballet
balet
bandwidth
szerokość pasma częstotliwości
banjo
banjo
bar
takt
bar graph
histogram
bar line
kreska taktowa
bar number
numer taktu
bass guitar
gitara basowa
batch
seria, partia
baton
batuta
batteries compartment
komora na baterie
battery
akumulator
beam
partytura
beat record
nagrany dźwięk klapsa
beats per minute
ilość miar na minutę
beep
pik
bell
dzwonek
best boy
główny oświetlacz
bias
polaryzacja
big close up
duże zbliżenie
blank
czysty
blasting
dźwięki podmuchów z mikrofonu
blow
dmuchnięcie
body
korpus
bongos
bongosy
boom mic stand
żuraw mikrofonowy
boost
uwydatniać
booth
kabina do nagrań perkusji
booth cut
jednoczesny montaż dźwięku i obrazu
bow
smyczek
bowed instruments
instrumenty smyczkowe
brand new
fabrycznie nowy
brass band
orkiestra dęta
break
przerwa
breaker
wyłącznik
breakthrough
przenik niechcianego dźwięku
bridge
łącznik muzyczny
brightness
jasność obrazu dźwiękowego
broadcast
audycja
broadcasting station
rozgłośnia radiowa
buffer
bufor
bug
błąd
buzz track
scieżka efektów tła
bypass
ominięcie
cable
kabel
call sheet
harmonogram pracy na planie
camera
kamera
cameraman
operator kamery
canned music
muzyka z fonoteki
capstan
rolka napędowa
caption
nagłówek
card
karta
cartoon
film animowany
cast
obsada
casting
wybór obsady
cell
komórka pamięci
central control rooms
reżyserka telewizyjna
change room
montażownia podręczna
changeover
zmiana aktu podczas projekcji ciągłej
channel
kanał
character
postać
characters per minute
ilość znaków na minutę
check print
próbna kopia
chimes
dzwony rurowe
chip
układ scalony
choir
chór
chromatic scale
skala chromatyczna
cinch marks
pionowe smugi na obrazie
cipher
szyfr
circuit
obwód
clamp
zamocowanie mikrofonu
clarity
przejrzystość obrazu dźwiękowego
claves
drewienka
clean feed
sygnał wideo bez dodanej grafiki i tekstu
clip
krótki odcinek nagrania
clipboard
klaps filmowy
clock rate
częstotliwość zegara
clogging
zabrudzenie taśmy lub głowicy
clone
dokładna kopia
close up shot
plan bliski
closed loop
sprzężenie zwrotne
cluster
formacja głośników ustawionych na planie półkola
commercial tag
sentencja reklamowa
common chord
trójdźwięk
compact cassette
kaseta magnetofonowa
compact disc
płyta kompaktowa
composition
kompozycja
computer aided
wspomagany komputerowo
computer-aided design
projektowanie wspomagane komputerowo
concert
koncert
concert hall
hala koncertowa
condenser microphone
mikrofon pojemnościowy
conductor
dyrygent
connect
łączyć
connector
złącze
console
konsola
continuity department
dział emisji
controller
sterownik
converter
przetwornik
copyright
prawa autorskie
cordless
bezprzewodowy
core tape
rdzeń taśmy filmowej
correct
poprawiać
countdown
nabicie
cover
pokrowiec
crab
podnośnik
crew
ekipa, obsada
cross-cut
montaż równoległy
cue
sygnał startowy
cueing
wyznaczenie miejsca
current affairs
publicystyka
custom
na zamówienie specjalne
cut
cięcie
cutaway shot
przebitka filmowa
cutting bench
stół montażowy
cymbal
talerz perkusyjny
dailies
nieprzyjęte materiały z dnia zdjęciowego
damp
stłumić
data acquisition
gromadzenie danych
deadline
termin ostateczny
dealer
sprzedawca licencjonowany przez producenta
decay tune
zanikanie dźwięku
decibel
decybel
decoding
dekodowanie
decrease
obniżenie
decrement
ubytek
deep sound
niski dźwięk
delay time
czas opóźnienia
delayed signal
sygnał opóźniony
demo
demonstracyjny
depth of field
głębia ostrości filmowanej sceny
develop photo
wywołać zdjęcie
developing film
wywołanie filmu
dialogue director
reżyser dialogów
dialogue recording
nagrywanie dialogów
dialogue replacement
podkładanie dialogów
dialogue track
ścieżka dialogowa
diaphragm
przesłona filmowa
diffuse sound
dźwięk rozproszony
digital audio
dźwięk cyfrowy
digital audio broadcasting
radiofonia cyfrowa
digital audio workstation
cyfrowa stacja robocza (dźwiękowa)
digital control
sterowanie cyfrowe
digital editing
montaż cyfrowy
digital recording
nagranie cyfrowe
digital signal processing
cyfrowe przetwarzanie sygnałów
digital to analog converter
przetwornik cyfrowo-analogowy
diminished interval
zmniejszony interwał
direct access
dostęp bezpośredni
direct current
prąd stały
direction
reżyserka
disc jockey
prezenter nagrań rozrywkowych z płyt
discrete signal
sygnał dyskretny
distortion
zniekształcenie
distuning
rozstrojenie
documentary film
film dokumentalny
dolly
wózek kamery
downstage
pierwszy plan
draft
wersja robocza
dressing props
rekwizyty scenograficzne
dropout
skaza magnetyczna
drumset
zestaw perkusyjny
dub
dubbingować
dubbing stage
scena dubbingowa
dull
stłumiony
dummy
atrapa
duration
czas trwania
earphones
słuchawki douszne
echo unit
urządzenie opóźniające
edit point
punkt montażowy
editing
montaż
editor
montażysta
editorial board
zespół redakcyjny
educational television
telewizja edukacyjna
eject
wyrzucać
electric guitar
gitara elektryczna
electronic editing
montaż elektroniczny
electronic field production
produkcja pozastudyjna
electronic post-production
postprodukcja elektroniczna
emergency exit
wyjście awaryjne
engagement
sprzęgnięcie
entertainment film
film rozrywkowy
episode
epizod
erasable memory
pamięć kasowalna
error detection
wykrywanie błędów
exact
dokładny
exciter lamp
żarówka optycznego odczytu
execution
realizacja
exposure
ekspozycja
exposure meter
światłomierz
fade
zanikać
fade down
ściemniać obraz
fast forwards
szybkie przewijanie w przód
fatal error
błąd uniemożliwiający kontynuację programu
feature
reportaż
fee
wynagrodzenie
female connector
złącze "żeńskie"
fibre optics
technika światłowodowa
film editor
montażysta filmu
film industry
przemysł filmowy
film script
scenariusz filmowy
film strip
kadr
filming
okres zdjęć
final cut
montaż ostateczny
final mix
zgranie końcowe
fingerboard
gryf
fishpole boom
tyczka mikrofonowa
flatten
obniżać dźwięk
flight
futerał do transportu
flute
flet
focus puller
asystent kamery
foley
efekty dźwiękowe nagrywane pod obraz
foley artist
imitaror efektów dźwiękowych
folk
muzyka ludowa
footage counter
licznik taśmy
footage log
lista ujęć
footswitch
przełącznik nożny
freeze-frame
stopklatka
frequency control
regulacja częstotliwości
frequency-dependent
zależny od częstotliwości
fret
próg
front credits
napisy czołowe
front end
czynności produkcyjne do pierwszego pokazu
full-length film
film pełnometrażowy
fuse
bezpiecznik
fuse base
gniazdo bezpiecznika
fuzz booster
układ wyostrzający dźwięk gitary elektrycznej
gage
szablon
gain
wzmocnienie
gain breathing
pulsowanie sygnału
gain ducking
ściszanie sygnału wymuszone innym sygnałem
gapless
bez przerwy
general manager
dyrektor naczelny
general pause
pauza generalna
general view
plan ogólny
glitch
zakłócenia obrazu lub dźwięku
gramophone
gramofon
gramophone adapter
głowica gramofonu
grand piano
fortepian koncertowy
ground noise
tło dźwiękowe
group muting
wyciszenie grupy ze stołu mikserskiego
guard band
międzyślad
half playback
playback bez ścieżki wokalnej
half playback avers
playack tylko ścieżki wokalnej
hand signals
znaki ręką
handling noise
zakłócenia od manipulacji mikrofonem
hardware
sprzęt komputerowy
harmonic scale
skala harmoniczna
harp
harfa
headphones
słuchawki nauszne
headset
słuchawki z mikrofonem
hearing threshold level
progowy poziom słyszalny
high angle
ujęcie z góry
high definition television
telewizja wysokiej rozdzielczości
historical film
film historyczny
hit parade
lista przebojów
hum
przydźwięk
identifier
identyfikator
image depth
głębia obrazu
image width
szerokość obrazu
immobile
nieruchomy
initial delay
wstępne opóźnienie
input
wejście
insert editing
montaż na taśmie z osią czasu
interactive system
system dialogowy
interval
interwał
inversion
inwersja
item
pozycja spisu
jack
wtyczka używana do transmisji sygnałów analogowych
jam
zacięcie
jet
strumień
jingle
motyw muzyczny w reklamie TV
jitter
drżenie obrazu
joint
styk
joystick
drążek sterowy
jump cut
skok montażowy
just scale
skala naturalna
kettledrum
kocioł
key
tonacja
key signature
znaki przykluczowe
keyboard controller
klawiatura sterująca
kit
zestaw
knob
pokrętło
label
etykieta
lapel microphone
mikrofon osobisty mocowany na guziku
layer
warstwa
leader tape
taśma rozbiegowa
level control
regulacja poziomu
library shot
materiał archiwalny
licence
licencja
light beam
strumień światła
lighting director
realizator światła
limit
wartość graniczna
lip syncing
nagranie obrazu z playbackiem
listening axis
oś odsłuchu
listening room
pomieszczenie odsłuchowe
live microphone
otwarty mikrofon
live performance
wykonanie na żywo
live program
program na żywo
location
plan zdjęciowy
location manager
kierownik planu
logo
znak firmowy
long-playing record
płyta długogrająca
loop recording
nagrywanie w pętli
loudness level
poziom głośności
loundspeaker
głośnik
low angle
ujęcie z dołu
low frequency
mała częstotliwość
magnetic band
taśma magnetyczna
main power
główne zasilanie
major
dur
major key
tonacja durowa
male connector
złącze "męskie"
managment
kierownictwo
masking sound
dźwięk maskujący
mastering
końcowy etap produkcji nagrania
medium close shot
plan amerykański
medium frequency
średnia częstotliwość
melody
melodia
metronome
metronom
microbreak
krótkotrwały zanik zasilania
microphone
mikrofon
Microphone Isolation Shield
osłona do izolaji mikrofonu od otoczenia
microphone setup
ustawienie mikrofonów
mike stand
statyw mikrofonowy
mixer
mikser
mixing desk
stół mikserski
moderator
osoba prowadząca dyskusję
modulation
modulacja
module
moduł
monitor
głośnik kontrolny
monitor path
tor odsłuchowy
montage
montaż filmowy
motion
ruch
motive
motyw
mount
mocowanie
mounting rail
szyna montażowa
mouthpiece
ustnik
multichannel audio digital interface
wielokanałowy dźwiękowy interfejs cyfrowy
multivocal
wielogłosowy
music band
zespół muzyczny
music synthesizer
syntezator muzyczny
musical instrument digital interface
interfejs cyfrowy do instumentów muzycznych
narrowband
wąskopasmowy
news department
redakcja dziennika
newsreel
kronika filmowa
noise
szum
noise floor
poziom szumów
noise gate
bramka szumów
noise generator
generator szumów
notation
notacja
note
nuta
octave
oktawa
off
wyłączony
off-camera
poza kadrem
offline editing
montaż bez wpływu na oryginalny materiał
off-screen
zza kadru
offset
wyrównanie
on
włączony
on air
na antenie
open reel
magnetofon taśmowy
open string
pusta struna
opening captions
czołówka
operating range
zakres działania
optical recording
optyczny zapis dźwięku
orchestra
orkiestra
orchestration
aranżacja na orkiestrę
oscillator
oscylator
out of vision
poza polem widzenia
outdoor recording
nagranie plenerowe
output signal
sygnał wyjściowy
outside broadcast
transmisja spoza rozgłośni
outside broadcasting van
dźwiękowy wóz transmisyjny
out-take
odrzut
overcranking
filmowanie przyspieszone
overlap
przeciągnięcie dźwięku na następną scenę
overmodulate
przesterowanie
pan shot
ujęcie z panoramą
parallel port
port równoległy
pass band
pasmo przepustowe
passive
pasywne
patch
barwa w technice MIDI
pattern
schemat rytmiczny
pause
pauza
peak
maksimum / szczyt / pik
peak limiter
ogranicznik szczytowy
pedal
pedał
peg
kołek od gitary
pentatonic scale
skala pentatoniczna
peripheral
zewnętrzny
permanent
stały
personal
osobisty
perspective
perspektywa
phantom power
zasilanie fantomowe mikrofonu
phase
faza
phase modulation
modulacja fazowa
photosensitive
światłoczuły
piano action
młotkowa mechanika fortepianu
pick-up
dokręcenie materiału filmowego
pinch roller
rolka dociskowa
pipe
piszczałka
player
odtwarzacz
plucked instrument
instrument szarpany
point of view
punk widzenia
polyphonic
polifoniczny
popular music
muzyka pop
portable
przenośny
post scoring
udźwiękowienie
post-production
prace realizacyjne po zakończeniu okresu zdjęciowego
power
zasilanie
power amplifier
wzmacniacz mocy
power consumption
pobór mocy
power supply
zasilacz
pre-fade listening
odsłuch przed tłumikiem
premiere
premiera
preview
podgląd
processing
obróbka
proof sheet
arkusz próbny
prop
rekwizyt
pulley
szpula magnetofonowa
quality check
kontrola jakości
quartet
kwartet
quick access
szybki dostęp
rack
stojak
radio frequency
częstotliwość radiowa
radio link
łącze radiowe
rate
tempo
raw stock
pusta taśma
rear projection
projekcja tylna
recall
wywołać
record company
firma nagraniowa / wytwórnia
record drop
dziura w nagraniu
record industry
przemysł nagraniowy / muzyczny
recorder
rejestrator
reduction
redukcja
reel tape
zwój taśmy
reflection
odbicie
release print
kopia dystrybucyjna
remark
spostrzeżenie
remote control
zdalne sterowanie
repeat
powtórzenie
resonance
rezonans
response time
czas reakcji
retake
poprawka
reverberation
pogłos
rhythm
rytm
rigging
rozstawienie świateł i głośników na scenie
room acoustics
akustyka pomieszczeń
room equalization
korekcja akustyki pomieszczenia
rough cut
montaż wstępny / próbny
running time
czas projekcji
sample
próbka
saturation
nasycenie
scale
skala
scene
scena scenariusza
schedule
harmonogram
script breakdown
scenopis rozbity na sceny
script supervisor
kierownik motaży
section
sekcja
selector
przełącznik
sensor
czujnik
serial port
port szeregowy
session
sesja
sharp sound
ostry dźwięk
shell
powłoka
shoot
filmować
shooting script
scenopis
short film
film krótkometrażowy
shot
ujęcie
shot distance
odległość kamery od obiektu
show
pokaz
show copy
kopia pokazowa
signal
sygnał
signal compression
kompresja sygnału
signal processing
przetwarzanie sygnału
signature
podpis
silence
cisza
singer
śpiewak
single effect
pojedynczy efekt
single frame
pojedyncza klatka
single shot
pojedyncze zdjęcie
sitcom
komedia sytuacyjna
skip
pominąć
skip frame
przyspieszenie ruchu
socket
gniazdo
song
pieśń
sonorous
brzmiący
soprano
sopran
sound blimp
dźwiękoszczelnna osłona kamery
sound department
dział dźwięku
sound designer
scenograf dźwiękowy
sound effects
efekty dźwiękowe
sound onset
początek dźwięku
sound recording assistant
asystent operatora dźwięku
sound supervisor
kierownik dźwięku
soundboard
płyta rezonansowa
soundproof
dźwiękoszczelny
soundtrack
ścieżka dźwiękowa
source music
muzyka z kadru
speaker
lektor
speaker horn
tuba głośnika
special effects
efekty specjalne
spectrum
widmo
speech synthesizer
syntezator mowy
spell
literować
split edit
montaż wstępny
split screen
ujęcie z podzielonym ekranem
splitter
rozdzielacz
spotlight
reflektor punktowy
stage
estrada
stagehands
obsługa sceny
stand
statyw
standby time
czas oczekiwania
stave
pięciolinia
step
ton
stereophonic
stereofoniczny
storyboard
scenopis graficzny
strike
uderzać
string
struna
struck instrument
instrument uderzany
studio facilities
wyposażenie studia
studio monitor
studyjny monitor głośnikowy
stunt coordinator
koordynator kaskaderów
stuntman
kaskader
subtitles
napisy dialogowe
subwoofer
głośnik niskotonowy
supervisor
kierownik
surround sound
dźwięk otoczenia
synchronization
synchronizacja
talent agency
agencja artystyczna
tape
taśma
tape editing
montaż taśmy
tape hiss
szum taśmy
technical manager
dyrektor techniczny
time lapse
zdjęcia poklatkowe
timing
synchronizacja sygnałów
titles
napisy
tonal balance
równowaga dźwiękowa
tone control
regulacja barwy dźwięku
tracking
rozdzielanie na ślady
traffic department
dział emisji i koordynacji
trailer
zwiastun
transcription
tekst ze ścieżki dźwiękowej
transmission
transmisja
transmission channel
kanał transmisyjny
transmitter
nadajnik
treble
wysokie tony
treble clef
klucz wiolinowy
trombone
puzon
trumplet
trąbka
tune
stroić
tuneful
melodyjny
tuneless
bezdźwięczny
tuning fork
kamerton
tuning hammer
klucz do strojenia
tweeter
głośnik wysokotonowy
under-cranking
filmowanie zwolnione
unpitched sound
dźwięk o nieokreślonej wysokości
unplug
odłączyć
user assignable
ustawiany przez użytkownika
vacuum tube amplifier
wzmacniacz lampowy
vibraphone
wibrafon
vibration
drganie
video
wideo
video cassette
kaseta wideo
video recording
rejestracja obrazu wideo
video switcher
przełącznik wideo
view
projekcja
violin
skrzypce
vocal
głos wokalny
vocal casting
wybór obsady głosów do dubbingu
volume
głośność
volume control
regulacja głośności
wavelength
długość fali
whirl
zakręcać
whole tone
cały ton
wide angle
szeroki kąt
wild picture
ujęcie bez dźwięku
wild track
nagranie dźwięku bez obrazu
wings
kulisy
wire
przewód
wire brushes
miotełki do kabli
wireless microphone
mikrofon bezprzewodowy
wiring
okablowanie
workprint
kopia montażowa
workstation
stacja robocza
write error
błąd zapisu
XLR connector
złącze XLR
X-talk
przesłuch
zone
obszar
zoom in
przybliżać
zoom out
oddalać