108 terms

irish

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

an aidhm atá le ..
the aim of
a éascú go mór duit
to easily allow you
ullmhú
prepare
gan strus gan stró
without stress
beagáinín
a little
comhrá ginearálta
general conversation
Athraíonn
change
ó bhliain go bliain
from year to year
an pictiúr deireanach anois
the last pic now
a chaithfidh tusa a ullmhú
which you must prepare
buíochas le dia
Thank God
leath chomh scanrúil is a fhéachann sé
not as scary as it looks
tús maith
a good start
Scanrúil
scary
foirmlí
formulae
ná baol air!
no way!
áisiúla
handy
ní gá
don't bother, not required
ní fiú
not worth it
Tá an scéal seo suite
the story is set
Tarlaíonn sé
it happens
a chur de ghlanmheabhair
to learn off by heart
tharla an eachtra seo
this incident happened
roimh ré
beforehand, in advance
tosaíonn an scéal seo
this story starts
a chuirfeas ar so chumas déileáil le
to allow you to deal with
aon fhoclóir breise
any additional vocab
i mbialann
in a restaurant
i seomra ranga
in a classroom
a theastaíonn a fhoghlaim
needed to learn
Náire
embarrassed
ar shliabh
on a mountain
sa scoil
in school
na gnéithe
features, elements
ag brath ar cad atá ag tarlú
depending on what is happening
Is léir go bhfuil
it's clear that
Ag brath ar
depending on
is cosúil go bhfuil
it seems that
nó fiú
or even
tá an chuma ar an scéal
the story appears that
ag rá
saying
Is dócha
probably
Tá faitíos orm
im afraid that
i mbolgáin chainte
in speech bubbles
tugaim faoi deara
I notice
Filleann an feall ar an bhfeallaire
What goes around comes around
Filleann
returns
feicim
I see
arís agus arís
again and again
déarfainn
I would say
na láithreacha céanna
same places
an buachaill, an cailín
the boy the girl
na déagóirí
teenagers
mar sin
therefore
na daltaí, na scoláirí
students
Níl le déanamh agat ach foghlaim conas déileáil leis na gnéithe seo le haghaidh sraith amháin
you just need to learn how to deal with the features of one set
Na hiomaitheoirí
contestants
is féidir an méid atá foghlamtha agat a thabhairt leat agus tú ag plé leis na sraitheanna eile
you can bring what you learnt when dealing with other sraithpics
an fear céile
husband
saibhreas
richness
saibhreas na teanga
richness of language
na fir
men
na mná
women
seo linn, mar sin
off we go then
Tosóidh mé leis an gcéad phictiúr
ill start with the first pic
gach rud
everything
fan go bhfeice mé
Wait till I see
gach duine
everyone
an teach tábhairne
pub
ceart go leor mar sin
alright then
bhuel sa phictiúr seo
well in this picture
an teach
house
tá go leor ag tarlú
there's plenty happening
an carr
car
Níl mórán ag tarlú
not much is happening
an aimsir
weather
níl dabht ach
no doubt but
sa chéad phictiúr eile
in the next pic
anois
now
an phríomhoide
principal
muínteoir
teacher
cad eile
what else
Ar an gcéad dul síos
firstly
An bainisteoir
manager
an t-úinéir
owner
chomh maith leis sin
as well as that
anuas air sin
on top of that
an scrúdaitheoir
examiner
Ar aghaidh linn go dtí pictiúr a dó
lets move on to pic 2
An geimhreadh
winter
I bpictiúr a ceathair
In picture four
An samhradh
summer
tugaim faoi deara gurbh an samhradh a bhí ann
i notice that it was the summer
ag baint taitneamh as
enjoying
crosta
cross
gurb é/í
that its
go huafásach
awful
gurbh é/í
that it was
ar buile
angry
go bhfuil/nach bhfuil
that (past)
i dtrioblóid
in trouble
go raibh/nach raibh
that (present)
frasaí nasctha
linking phrases
go mbeidh/nach mbeidh
that (future)
Ag insint
telling
ar fad
altogether
ná bíodh faitíos ort do chuntas a spíosrú
...
Aistrigh
to translate