65 terms

Random 1

STUDY
PLAY
xué xiào
school
yī ge yī yuàn
hospital
yì jiā fàn guăn
restaurant
xiōng dì jiĕ mèi
siblings
wăn ān
Good night (goodbye)
wăn fàn
dinner
wŭ fàn
lunch
zăo fàn
breakfast
kĕ shì
but
bā ba
father
mā mā
mother
tóu fa
hair
yán sè
color
hè se
brown
fĕn se
pink
huī se
gray
zĭ se
purple
chéng se
orange
hot, warm
lĕng
cold, chilly
è
hungry
thristy
lèi
tired
bìng le
sick
ăi
short
gāo
tall
yí tái tái shì diàn năo
desktop computer
yì tái bĭ jì bĕn diàn năo
laptop, notebook + computer
yì tái diàn năo
computer
# hào gōng yù
Apt #
luó mă
Rome
bā lí
Paris
mò sī kē
Moscow
niŭ yuē
New York
é guó
Russia
āi jí
Egypt
bā xī
Brazil
rì bĕn
Japan
yì dà lì
Italy
yí ge shù
tree
lí...jìn
located close to
lí...yuăn
located far from
yí ge guó jiā
country
yí ge chéng shì
city
yí zuò qiáo
bridge
yí ge gōng yuán
park
yì tiáo jiē
street
gāng gāng
just recently, just a moment ago
yi bĕn bĭ jì bĕn
notebook
bĭ jì
to take notes
xià/shàng baer
finish working
yŏu hui jiā
head home
# tiān dà
# days old
xīng qī/zhōu
week
yuè
month
nián
year
qián tiān
day before yesterday
zuó tiān
yesterday
jīn tiān
today
míng tiān
tomorrow
hòu tiān
the day after tomorrow
măi
buy
mài
sell
yóu yong
swim
yóu xì
game