Rome - Kingdom and Republic ALL IN

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

mountain range
hegyvonulat
River Tiber
Tiberis folyó
to inhabit -ed, -ed
benépesít
Palatine Hill
Palatinus hegy
vestal virgin
Vesta szűz
in the heat of anger
a veszekedés hevében, mérgében
Megalé Hellas
Magna Graecia
to bring into closer contacts
közelebbi kapcsolatba hoz
Etruscan
etruszk
a subject of debate
vita tárgya
pastoral
pásztori
drain canal system
vízelvezetőcsatorna rendszer
to hand down sg. to sby. -ed, -ed
átad, átörökít
insignia
jelvények, jelképek
bundle of rods
vesszőnyalábok
funeral rite
temetési rítus
to revolt -ed, -ed
fellázad
to overthrow, -threw, -thrown
hatalmat átvesz
monarch
uralkodó
penalty
büntetés
to be in charge of
felelős vmiért
Senate
szenátus (vének tanácsa)
patrician
patrícius
plebeian
plebejus
intermarriage
társadalmi rétegek közötti házasság
co-office holder
társ hivatalnok
despotism
önkényuralom
continuity
folytonosság
legion
légió
heavily armed foot soldier
nehézfegyverzetű gyalogos katona
infantry
gyalogság
cavalry
lovasság
century
század
the Gauls
gallok
to sack -ed, -ed
kifoszt, kirabol
Pyrrhic victory
Pürroszi győzelem
master
ura vminek
full citizen
teljes jogú polgár
half-citizen
nem teljes jogú polgár
to appeal for justice -ed, -ed
igazságszolgáltatásért folyamodni
ally
szövetséges
treaty of friendship
barátsági szerződés
high priest
főpap
to retreat -ed, -ed
meghátrál
tribune
néptribunus
arbitrary
önkényes
interest
érdek
Laws of the Twelve Tables
Tizenkét táblás törvények
to display -ed, -ed
bemutat, kiállít
regulation
szabályozás
civil law
polgárjog
criminal law
büntetőjog
trial procedure
bírósági eljárások
benefit
előny
code of laws
törvénykönyv
law-enforcer
törvények végrehajtatói
responsibility
felelősség
to obey -ed, -ed
engedelmeskedik
to overweigh -ed, -ed
túlsúlyban van
capital conviction
halálbüntetés
census
vagyon összeírás
register
nyilvántartási jegyzék
morality
erkölcsösség
claim
követelés
to put into practice
gyakorlatba áthelyez
to issue -ed, -ed
kiad
Licina-Sextia Laws
Licinus-féle törvények
to intend -ed, -ed
szándékozik
to ignore -d, -d
semmibe vesz
pasture
legelő
to stipulate -d,-d
szerződésben / törvényben megállapít
equality
egyenlőség
crisis
válság
warfare
háborúskodás
income
bevétel
to raise cattle -d, -d
szarvasmarhát tenyészteni
to compete with -d, -d
versenyezni vkivel
to go bankrupt, went, gone
tönkre megy
landless
földnélküli
to serve-d, -d
szolgál
expansion
terjeszkedés
professional army
hivatásos hadsereg
as well
is
proletariate
proletariátus
equestrian class / order
lovagi osztály / rend
urban
városi
discontented
elégedetlen
mob
tömeg, csőcselék
to bribe -d, -d
megveszteget
election
választás
to be willing to do sg.
hajlandó vmit megtenni
elite
elit, előkelőség
to achieve -d, -d
elérni vmit
equality
egyenlőség
noble
nemes
knight
lovag
industrial entreprise
ipari vállalkozás
directly
közvetlenül
wealth
vagyon
suitable
megfelelő
argument
vita
rivalry
rivalizálás
bloodshed
vérontás
to sum up -med, -med
összefoglal
insufficient
nem megfelelő
urgent
sürgős
attempt
kísérlet
tension
feszültség
root
gyökér
on behalf of
vki érdekében
to limit -ed, -ed
korlátoz
to distribute -d, -d
szétoszt
to aim -ed, -ed
céloz, akar vmit
smallholder
kisbirtokos
reaction
válasz
to frighten -ed, -ed
megrémít
to oppose -d, -d
ellenez
to carry out -ied, -ied
véghezvisz
to announce -d, -d
bejelent
intention
szándék
to re-elect- ed, -ed
újraválaszt
to club to death -bed, -bed
agyonver
widespread
széleskörű
support
támogatás
to please -d, -d
lenyűgöz
defenceless
védtelen
precious
értékes
reward
díj, jutalom
to massacre -d, -d
lemészárol
to commit suicide -ted, -ted
öngyilkosságot követ el
to prove -d, -d
bizonyul vmilyennek
significant
jelentős
thus
így
to ease -d, -d
enyhül
People's Party
néppárt
to recruit -ed, -ed
katonákat besoroz
to cultivate -d, -d
megművel
to avoid -ed, -ed
elkerül
to suffer -ed, -ed
elszenved
defeat
vereség
it is no wonder
nem csoda
five times in row
ötször egymás után
to enlist -ed, -ed
besoroz
loot
zsákmány
since
mivel
ambition
törekvés
by force
erőszakkal
to stand up for stood, stood
kiáll vmiért
to rebel, -led, -led
fellázad
inevitable
elkerülhetetlen
civil war
polgárháború
to declare, -d, -d
kinyilvánít
to abandon one's power -ed, -ed
feladja a hatalmát
to manage to do sg. -d, -d
sikerül vmit megtenni
struggle
küzdelem
captive
hadifogoly
uprising
felkelés
to pay attention to paid, paid
figyelmet fordít vmire
threatening
fenyegető
pirate
kalóz
to weaken -ed, -ed
meggyengít
brother-in-law
sógor
to spare one's life -d,-d
megkíméli vki életét
loan
kölcsön
governor
kormányzó
secret
titkos
alliance
szövetség
First Triumvirate
első triumvirátus
Gaul
Gallia
to hesitate, -d, -d
habozik
to be jealous of
irigy vmire
to make peace with, made, made
békét köt vkivel
to mark, -ed, -ed
jelöl
approval
beleegyezés
to disband -ed, -ed
feloszlat
mass
tömeg
sweeping
elsöprő
public work programme
közmunka program
lasting
maradandó
solar calendar
a nap járásán alapuló naptár
Julian Calendar
Julianus naptár
conspiracy
összeesküvés
ides
idusa / közepe vminek
assassin
bérgyilkos
nephew
unokaöccs
heir
örökös
to resign -ed, -ed
lemond
combined
egyesített
naval battle
tengeri csata
sole ruler
egyedüli uralkodó
to pretend -ed, -ed
színlel
exalted
magasztos
to reserve -d, -d
megőriz
to express, -ed, -ed
kifejez
honour
megbecsülés
prosperity
virágzás
principate
principátus
stable
szilárd
effectively
gyakorlatilag
monarchic
uralkodói
to bring to an end, brought, brought
befejez, véget vet vminek
frontier
határ
moral
erkölcsi
patriotism
hazafiasság
tie
kötelék
discipline
fegyelem
to initiate, -d,-d
elindít
era
korszak
network
hálózat
to bind, bound, bound
megköt
elimination
elhagyás, megszüntetés
tax boundary
vámhatár
merit
érdem