3 terms

Verbs 2

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

ვყიდულობ
ვიყიდი
ვიყიდე
შარშან ახალი მანქანა ვიყიდე.
(ყიდვა)
buy
Last year I bought a car.
ვრეკავ
დავრეკავ
დავრეკე
ჯერ არ დამირეკავს.
(დარეკვა)
call someone
I have not called yet.
ის მირეკავს მე
She calls me