15 terms

Legend of Nian

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

传说
chuán shuō ( legend )
从前
cóng qián ( once upon a time )
可怕的
kě pà de ( scary)
动物
dòng wù ( animal)
睡觉
shuì jiaò ( sleep)
醒来
xǐng lái ( wake up)
神仙
shén xiān ( immortal)
告诉
gào sù ( tell)
tiē ( paste)
点着
diǎn zháo ( light a fire)
红纸
hóng zhǐ ( red paper)
竹子
zhú zi ( bamboo)
声音
shēng yīn ( sound)
放鞭炮
fàng biān pào ( set off firecrackers)
贴春联
tiē chūn lián ( paste Spring Festival couplets)