Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Katotohanan at Opnyon

Katotohanan

Ang ___________ ay ang mga pangyayaring may batayan o tiyak.

Opinyon

Ang _______ ay pala - palagay lamang isa o ilang mga tao.

Katotohanan

Ang Pilipino ay mamamayan ng Pilipinas.

Opinyon

Ang Pilipino ay ang pinakamasipag na manggagawa sa buong mundo.

Katotohanan

Ang Pilipinas ang bansa ng mga Piliipino.

Opinyon

May Salamin para sa mata at para sa mukha.

Katotohanan

Mas masarap ang mangga kaysa sa saging.

Opinyon

Si Rhea ang pinakamagandang dalaga sa aming barangay.

Katotohanan

Ang Sampaguita ay ang pambansamg bulaklak ng Pilipinas.

Opinyon

Pinakamabangong sabon ay Rove.

Katotohanan

Kulot ang buhok at maitim ang balat ng ita.

Opinyon

Si Mommy ang pinakamasapag sa lahat ng ina.

Katotohanan

Mayaman sa vitamin C ang Dalandan at Kamatis.

Katotohanan

Ang Kalendaryo ay nagsisimula sa Enero at nagtatapos sa Disyembre.

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording