Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

den dårlige smavittighed

slæma samviskan

i rå mængder

í miklu magni

derefter

þar á eftir

brækker man sig

ælir maður

begynder forfra

byrja upp á nýtt

kureres

læknast

omverdenen

umhverfið

egne krav

eigin þarfir

redekanten

hreiðursbrún

ramte smask ned

skall niður

forestilling

ágrip

naturligvis

náttúrulega

terpede gloser

þylja upp glósur

ensom

einmana

overskred mine egne grænser

fór yfir eigin mörk

trøstespise

borða til huggunar

mønster

mynstur

alligevel

þrátt fyrir allt

tillade mig selv

leyfa mér

beretter

segir

igennem

í gegnum

nedtur

niðursveifla

ovre

fyrir handan

nederlag

ósigur

opholdet

dvölin

det fortsatte

það hélt áfram

redningsplanke

líflína

stofmisbruger

fíkniefnaneytandi

tilbragt utallige

eytt óteljandi

proppe sig

styðja sig

opdagede

kom í ljós

i samme ombæring

á sama tíma

vedtaget

samþykkt

tilladeligt

leyfilegt

at nævne henkast

segja frá í grófum dráttum

henviste

vísa til

kæmpede

börðust

forventninger

væntingar

grundlæggende problemer

undirliggjandi vandamál

at gå fremad

að batna

udvekslede tricks

skiptast á brögðum

udsætte

fresta

overfalde

ráðast á

langsomt

hægt

den har forandret hende

það hefur breytt henni

at vende

snúa

selvværd

sjálfsálit

opmærksom

meðvitaður

behager

þóknast

leve op til

mæta kröfum

at holde av sig selv

þykja vænt um sjálfan sig

havde lagt sig ud

hafði fitnað

lattergas-bedøvelse

hláturgas-deyfing

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording