Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Vaikeita käsitteitä selitettynä

muukalainen

1. vieras-, ulkomaalainen, vieraan kansan jäsen
2. vierasperäinen, -voittoinen, vieras, outo
3. (kansallisuus) ulkomaalainen
4. tämän sivilisaation ulkopuolinen hahmo

siirtolainen

on henkilö, joka on vapaaehtoisesti muuttanut asumaan toiseen maahan

pakolainen

on rotunsa, uskontonsa tai mielipiteidensä vuoksi vainoa peläten vieraaseen maahan paennut henkilö

turvapaikanhakija

on henkilö, joka pyytää suojelua ja oleskeluoikeutta vieraasta maasta

maahanmuuttaja

on henkilö, joka on muuttanut maasta toiseen

suomalainen

1. Suomeen kuuluva, Suomesta kotoisin tai lähtöisin oleva
2. Suomen asukkaille tai oloille ominainen
3. kansallisuudeltaan Suomen väestöön kuuluva Suomen kansalainen
4. suomenkielinen

etninen

1. kansaa, rotua tai heimoa koskeva, kansallinen
2. alkuperänsä, uskontonsa tai kielensä perusteella muusta väestöstä erottuva ryhmä
3. kansallinen, kansatieteellinen, kansaa, heimoa tai rotua koskeva
4. muiden kuin länsimaiden kulttuurin liittyvä

ulkomaalainen

vieraan valtion kansalainen, vierasmaalainen, myös suomalainen, joka on muuttanut ulkomaille

rasismi

rotusyrjintä -sorto -kiihko(ilu)

antisemitismi

juutalaisvastaisuus

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording