179 terms

Med andre ord: verb som kan erstatte å ha (fra Aka-listen)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

å undersøke
to investigate
å understøtte
to support (with evidence)
å understreke
to underline, emphasize
å utbre
to propagate
å utdype
to elaborate
å utelate
to leave out
å utelukke
to eliminate
å utføre
to execute
å utforme
to form, to draft
å utforske
to investigate, to explore
å utfylle
to supplement, to complement
å utgjøre
to consist of
å forholde
to relate to, to deal with
å forme
to form, shape
å formidle
to convey
å formulere
to formulate
å forsøke
to attempt
å forstå
to understand, to comprehend
å forsterke
to strengthen, to amplify
å fortolke
to interpret
å framstå
to appear (like)
å analysere
to analyze
å anerkjenne
to recognize
å anse
to regard (usually someone)
å anta
to assume
å antyde
to suggest, to hint at
å anvende
to apply, to employ
å argumentere
to argue
å avdekke
to disclose, to reveal
å avgrense
to limit
å avvike
to diverge, to differ
å basere
to base
å bearbeide
to rework, to refine
å befinne
to be (somewhere), to find oneself
å begripe
to comprehend
å begrunne
to justify
å benevne
to name, to call
å benytte
to utilize
å besitte
to possess
å beskrive
to describe
å besvare
to respond to
å betegne
to denote
å betinge
to depend on
å betrakte
to contemplate
å bevare
to conserve
å bidra
to contribute
å danne
to create, form
å definere
to define
å distansere
to distance
å dominere
to dominate
å drøfte
to discuss
å eksemplifisere
to exemplify
å eksistere
to exist
å ekskludere
to exclude
å erfare
to experience
å erkjenne
to acknowledge, confess, realize
å erverve
to acquire
å evaluere
to evaluate
å fremstå
to appear, seem
å fremstille
to present, to produce
å fremtre
to appear, stand out
å fundere
to ponder
å generalisere
to generalize
å gjengi
to quote
å gjenkjenne
to recognize
å gjennomgå
to go through
å gjenspeile
to reflect, replicate
å håndtere
to handle
å henvende
to inquire
å henvise
to refer to
å hevde
to claim
å illustrere
to illustrate
å imøtekomme
to meet, to accomodate
å implisere
to imply
å indikere
to indicate
å influere
to influence
å inkludere
to include
å inkorporere
to incorporate
å inndele
to divide (up)
å innebære
to entail
å inneha
to have, contain
å innhente
to obtain, acquire
å innlemme
to interate (into)
å integrere
to integrate
å internalisere
to internalize
å intervjue
to interview
å introdusere
to introduce
å involvere
to involve
å isolere
to isolate
å ivareta
to attend to, take care of
å nevne
to mention
å nyansere
to nuance
å observere
to observe
å omhandle
to be about
å omtale
to speak of something (with an opinion on it)
å oppfatte
to perceive
å oppleve
to experience
å opprettholde
to maintain in current condition
å oppsøke
to seek out, to go and visit
å oppstå
to arise
å oppsummere
to summarize
å opptre
to act
å organisere
to organize
å overlappe
to overlap
å oversette
to translate
å overskride
to overstep
å påpeke
to point out
å påvirke
to influence
å peke
to point
å poengtere
to point out
å prege
to make a mark on
å presentere
to present
å presisere
to specify
å problematisere
to problematize
å redegjøre
to explain, to give an account of
å referere
to refer to
å reflektere
to reflect
å relatere
to relate
å repetere
to repeat
å representere
to represent
å reprodusere
to reproduce
å respondere
to respond
å resultere
to result in
å sammenfalle
to coincide
å sammensette
to compile
å samsvare
to coordinate, to match
å samtykke
to consent to
å sees
to meet
å sees
to specify
å skille
to separate
å skissere
to outline
å speile
to mirror
å spesifisere
to specify
å utøve
to exercise (eg. power)
å utspille
to play out
å uttrykke
to express
å vanskeliggjøre
to complicate
å vedvare
to continue, to go on, to last
å veilede
to guide, to instruct
å vektlegge
to emphasize
å tilpasse
to adapt to
å tilrettelegge
to arrange (for)
å tilskrive
to ascribe to
å tolke
to interpret
å tyde
to interpret
å tydeliggjøre
to make clear
å underbygge
to support (the argument)
å standardisere
to standardize
å strukturere
to structure
å studere
to study
å synliggjøre
to shed light on, draw attention to
å systematisere
to systematize
å kommunisere
to communicate
å konfrontere
to confront
å konkludere
to conclude
å konstruere
to construct
å korrelere
to correlate
å løsrive
to liberate, to set free
å manifestere
to manifest
å medføre
to cause, result in
å medvirke
to contribute, to take part
å muliggjøre
to make possible
å favne
to embrace, include, contain
å fokusere
to focus
å forankre
to grounded in; based on
å forbinde
to connect, tie together
å foregå
to take place
å forestille
to represent, depict, portray
å karakterisere
to characterise
å kjennetegne
to typify
å fremkomme
to appear
å fremheve
to emphasize, to stress
å fremholde
to call attention to
å fremsette
to advance, to propose
å jamføre
to compare
å knytte
to tie
å tilhøre
to belong to
å tilknytte
to connect with, to affiliate with
å utlede
to ascribe, to attribute
OTHER SETS BY THIS CREATOR