29 terms

EU, FN och världens konflikter

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

EU
Mellanstatlig organisation med 27 medlemmar (när Storbritannien lämnar samarbetet)i Europa som samarbetar om ekonomi-, säkerhets-, och socialpolitik i Europa. Denna förkortning har använts sedan 1993.
Kol- och stålunionen
Bildades 1952 för att samarbeta om råvaror viktiga för att föra krig.
EEC
Europeiskt samarbete från 1957 som syftar till en gemensam marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och människor. På svenska EEG - Europeiska ekonomiska gemenskapen.
EMU
Samarbete om ekonomisk politik som Sverige valt att stå utanför sedan folkomröstning 2003. Idag har 19 länder euron som valuta i EU.
GUSP
EU:s gemensamma säkerhets- och utrikespolitik som leds av EU:s utrikesminister.
Ministerrådet
Här samlas ministrar från EU-länder och gör upp politik i 10 olika områden. När de röstar har större länder fler röster än små. De måste komma överens med EU-parlamentet för att en lag ska bli verklighet. De har sista ordet när ett direktiv eller en förordning blir verklighet. För beslut krävs 2/3 majoritet.
Europaparlamentet
EU:s riksdag med 751 ledamöter som väljs in var 5 år. Gemensamt med ministerrådet kommer de överens om en lag ska bli verkligheten. Godkänner också EU:s budget
Europeiska kommissionen
EU:s regering som är de som tar inititativ till nya lagar som kallas för förordningar och direktiv och som sedan parlamentet och ministerrådet får ta ställning.
Förordning
En lag som ska vara samma i alla EU-länder och som ska tillämpas i sin helhet. Ex: att sluta med engångsbestik och andra liknande plastsaker.
Direktiv
Ett mål som EU sätter upp och som medlemsländerna ska uppnå, men de får själva bestämma hur det ska gå till. Ett mål är det som handlar om Copyright - där en del är artikel 13 som handlar om hur man använda ett uppladdningsfilter som automatiskt upptäcker och blockerar upphovsrättsligt skyddat material.
Medborgarinitiativ
Som enskild invånare i EU kan du uppmana kommissionen att föreslå en lag. Ditt förslag måste få brett stöd och ska skrivas under av en miljon EU-invånare från minst en fjärdedel av EU-länderna (7 av 28).
Lobbying
Så kallas det när företag och andra intressen försöker att påverka EU att lagstifta om olika saker.
Överstatligt samarbete
Samarbete där länderna som samarbetar kan köra över en minoritet av länder och besluta att majoritetens beslut ska gälla i alla länder
Mellanstatligt samarbete
Samarbete där länderna behöver komma överens för att beslutet ska gälla i alla länder
Lissabonfördraget
Fördraget som slog fast att europeiska rådet ska ha en fast ordförande, en hög representant i utrikesfrågor och att medborgare har rätt att ta inititativ till nya lagar (behövs en miljon under skrifter).
1945
Årtal för bildandet av FN
Vetorätt
Denna möjlighet har de 5 permanenta medlemmarna i FN - betyder att de kan säga nej till ett förslag.
Säkerhetsrådet
FN:s beslutande organ består av fem permanenta och 10 medlemmar som byts ut med två års mellanrum.
Generalsekreterare
FN:s chef som ska se till att säkerhetsrådets beslut blir verklighet.
Generalförsamlingen
FN:s största organ som rekommenderar vad FN ska göra - de har liten politisk makt och får förlita sig på medlemmarnas goda vilja.
Dag Hammarskjöld
FN:s generalsekreterare mellan 1953-1961
Antonio Guterres
FN.s nuvarande generalsekreterare (2019)
Frederica Mogherini
EU:s höga representant i utrikesfrågor
Jean-Claude Juncker
Europeiska kommissionens ordförande
UNHCR
FN:s flyktingorgan
UNICEF
FN:s organ för barns rättighet
UNESCO
FN:s organ för kultur, utbildning och vetenskap
WHO
FN:s organ för hälsofrågor
WTO
FN:s organ i handelsfrågor