12 terms

Litteracitetsundervisning: begrepp

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

baslitteracitet
Läser och skriver enkla texter med känt vardagligt innehåll.
funktionell litteracitet
Läser och skriver för att fungera i samhället och för att lära nytt.
syntetisk läsinlärningsmetod
ljudmetod
analytisk läsinlärningsmetod
helordsmetod
logografisk läsning
Man "läser" och förstår vad vissa symboler betyder.
ortografiska ordbilder
Helordsläsning. Man uppfattar ett ords hela textbild.
litteracitetspraktiker
Verksamheter där skriftspråk, läsande och skrivande är involverade för att skapa mening.
det funktionella perspektivet
Att visa hur läsande och skrivande används i livet utanför klassrummet.
avläsning
Eleven läser ord korrekt men förstår inte det lästa.
avkodning
Eleven läser ord korrekt, med viss läshastighet och förstår också ordets betydelse.
automatiserad avkodning
Eleven behärskar helordsläsning och läsningen börjar bli flytande.
bildlitteracitet
Förmågan att tolka och förstå symboler, bilder och bildspråk.