Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

EU, NATO og FN

Get a hint
Hva er EU?
Click the card to flip 👆
1 / 10
1 / 10
Terms in this set (10)
Hva er EU?
Verdens største og mest omfattende politiske, juridiske og økonomiske samarbeidsprosjekt, 27 land og over 0.5 milliard mennesker.
Hva er EUs fire friheter?
Fri flyt av varer - billigere for forbrukerne da tollavgiftene mellom medlemslandene ble fjernet. I tillegg ville det også stimulere til et høyere forbruk generelt.
Fri flyt av tjenester - Anbud på byggeoppdrag skulle annonseres i alle EU land, ikke bare landet der det skulle bygges, noe som var vanlig tidligere.
Fri flyt av kapital - Veksling-gebyrer ved kjøp av et annet lands valuta gjorde handelen mellom landene dyrere. Derav felles pengeenhet EURO
Fri flyt av mennesker- Alle innbyggere i EU kan fritt søke arbeid i et annet EU land.
Hva er ideen bak EU?
Legge til rette for fred, stabilitet og økonomisk vekst ved å integrere land gjennom juridisk, økonomisk og politiske forpliktelser.
Hva er EU parlamentet?
Institusjon og styringsorgan i EU. Oppgave: Folkevalgt organ med ansvar for lovgivning, tilsyn og budsjett.
EUs innbyggere velger direkte hvert femte år 751 representanter til parlamentet.
Parlamentet deler seg inni parti grupper.
Parlamentet utgjør sammen med Ministerrådet den lovgivende makten i EU.
Hva er EU kommisjonen?
Institusjon og styringsorgan i EU. Oppgave: Det utøvende organet i EU= EU sin regjering.
Hvert EU-land har én kommissær. Kommissærene fungerer på samme måte som ministerne i Norge og er ansvarlig for et politisk område (f. eks. handel, klima og energi, utdanning, osv.). En kommisær kan ikke instrueres av noen regjering og skal representere EU.
Europakommisjonen forbereder lover og saker til Europaparlamentet og Ministerrådet.