9 terms

交通工具_Transportation_1

*坐 (zuò) Sit; Ride--
STUDY
PLAY
汽車 (qì chē)
我坐汽車。(Wǒ zuò qì chē)
出租車 (chū zū chē)
我坐出租車。(Wǒ zuò chū zū chē)
公交車 (gōng jiāo chē)
我坐公交車。(Wǒ zuò gōng jiāo chē)
校車 (xiào chē)
我坐校車。(Wǒ zuò xiào chē)
自行車 (zì xíng chē)
我坐自行車。(Wǒ zuò zì xíng chē)
摩托車 (mó tuō chē)
我坐摩托車。(Wǒ zuò mó tuō chē)
馬車 (mǎ chē)
我坐馬車。(Wǒ zuò mǎ chē)
地鐵 (dì tiě)
我坐地鐵。(Wǒ zuò dì tiě)
火車 (huǒ chē)
我坐火車。(Wǒ zuò huǒ chē)
OTHER SETS BY THIS CREATOR