Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Alternatieven

andere mogelijkheden

Arbeisintensief

waar veel werk aan is

attractiepark

pretpark

conditie

goed in vorm zijn

economisch

zuinig, spaarzaam

evident

duidelijk

exporteert

voert uit

gedecoreerd

kreeg een lintje

geimporteerd

ingevoerd

illegaal

zonder vergunning

instellen

klaarmaken voor gebruik

lozen

laten weglopen in een rivier

schaars

waren er bijna niet

sociale contacten

omgang me anderen

taferelen

gebeurtenissen of situaties

analyseert

onderzoekt, legt uit

detector

apparaat waarmee je dingen die je niet ziet, kunt opspore

dyslexie

woordblindheid

gecompliceerde

ingewikkelde

gemarkeerd

aangegeven

imiteren

nadoen

instinctief

gevoelsmatig

nationaliteit

het deel uitmaken van een bepaald volk

software

programma's en opdrachten voor de computer

symbool

voorwerp dat volgens afspraak een begrip voorstelt

termieten

tropische insecten die op witte mieren lijken

territorium

woongebied van een dier

thema

onderwerp

agressief

ruziezoekend

ambitieus

eerzuchtig

budget te boven

kost mij te veel

collage

verzameling van teksten, of afbeeldingen die ergens opgeplakt zijn

favoriet

meest geliefd

geemancipeerd

gelijkgesteld (aan een man)

klieren

deeltjes van je lichaam die vocht afscheiden

legitimeren

bewijzen dat je bent wie je zegt dat je bent

nonchalante

achteloos, slordig,

object

voorwerp of een onderwerp

pieteit

respect voor andere meningen. eerbied

pronkstuk

iets wat men laat zien om indruk te maken

snooker

engels biljartspel

tredsetter

iemand die aangeeft wat er in de mode is

fanaat

iemand die ergens helemaal gek van is

wat de boer niet kent, dat eet hij niet

hij is bang voor veranderingen

de buikriem aanhalen

zuiniger gaan leven

honger maakt rauwe bonen zoet

als je honger hebt lust je alles

ergens geen kaas van gegeten hebben

ergens geen verstand van hebben

met iets in je maag zitten

iets als een probleem zien

iemand iets in de maag splitsen

iemand met iets opschepen

zijn ogen zijn groter dan zijn maag

hij schept meer op zijn bord dan hij op kan

het is mosterd na de maaltijd

daar heb je nu niets meer aan, dat komt te laat

roet in het eten gooien

iets leuks bederven

met lange tanden eten

ergens geen trek in hebben

in een cirkel ronddraaien

steeds weer bij hetzelfde uitkomen

bij iemand in de krijt staan

iemand iets schuldig zijn

een lijn trekken

op dezelfde manier handelen

iemand aan het lijntje houden

iemand aan de praat houden

ergens een punt achter zetten

er eindelijk voorgoed mee stoppen

de puntjes op de i zetten

iets heel precies afmaken

een streepje voor hebben

iemand overhalen om mee te werken

iemand over de streep trekken

voorgetrokken worden

met het linkerbeen uit het bed stappen

slecht gehumeurd zijn

door merg een been gaan

heel doordringend

op je laatste bene lopen

heel erg uitgeput zijn

hij is een breekbeen zijn

iemand die onhandig is

met twee benen op de grond staan

nuchter - realistisch

een blok aan het been zijn

ergens last van hebben

er loopt bij hem een streekje doore

hij is niet goed wijs

er een vraagteken bij plaatsen

het betwijfelen

kingsize

extra grote

kolonie

groep dieren van een soort die in een bepaald gebied leven

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording