39 terms

CPBL VOCAB: Lesson 1 (English and Pinyin)

CPBL / Taiwanese baseball Vocab: English and Pinyin)
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

baseball
bàng qiú
game
bǐsài
1
2
èr
3
sān
4
5
6
liù
7
8
9
jiǔ
10
shí
2
liǎng
0
líng
11
shí yī
20
èr shí
base
lěi
inning
first base
yī lěi
second base
èr lěi
third base
sān lěi
home plate
běn lěi
second inning
èr jú
ninth inning
jiǔ jú
top of
shàng
bottom of
xià
top of the fourth
sì jú shàng
bottom of the third
sān jú xià
on base
shàng lěi
bat
bàng
order marker
first in the order
dì yī bàng
ninth in the order
dì jiǔ bàng"
comparison
3 to 2
sān bǐ èr
7 to 0
qī bǐ líng
Let's go!
jiāyóu!
a hit
āndǎ
a homerun
quán lěi dǎ