1,382 terms

Technical English 4

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

bacteria
bakteria
lab
laboratorium
fungus
grzyb
accidentally
przypadkowo
discover
odkryć
antibiotic
antybiotyk
X-ray
rentgen / prześwietlenie / promieniowanie rentgenowskie
inkjet printer
drukarka atramentowa
rubber
kauczuk
co-ordinate geometry
geometria analityczna
safety glass
szkło bezpieczne
sulphur
siarka
contain
zawierać
stove
piec
substance
substancja
insect
owad
specify
sprecyzować / wyszczególnić
3D space
przestrzeń trójwymiarowa
distance
dystans / odległość
cathode ray
lampa CRT
generator
generator / agregat
bone
kość
engineer
inżynier
iron
żelazo
syringe
strzykawka
ink
tusz / atrament
glass flask
kolba (używana przez chemików)
experience
doświadczenie
equal
równy / jednakowy / taki sam
weight
waga
displace
wyprzeć / zastąpić
invention
wynalazek
inventor
wynalazca
solid gold
lite złoto / szczere złoto / czyste złoto
melt
stopić / przetopić
buoyant
utrzymujący się na powierzchni / nośny / wyporny
calculate
obliczyć
volume
objętość
divide
podzielić
hull
kadłub
screw
śruba
cylinder
cylinder
drill
wiercić / wiertło
seabed
dno morskie
explore
poszukiwać / badać
survey
przymiarki / obmiary
surface
powierzchnia / nawierzchnia
oil sand
piasek bitumiczny
oilfield
pole naftowe
reservoir
zbiornik
oil platform
platforma wiertnicza
straw
słomka
research
badania (naukowe) / badać
test
testować
adhesive
klej
reusable
wielokrotnego użytku
pressure
ciśnienie / nacisk
launch
wprowadzić na rynek
require
wymagać
field
dziedzina (np. nauki)
frequency
częstotliwość
pacemaker
rozrusznik serca
refinery
rafineria
diesel
olej napędowy
well
studnia
advantage
zaleta
horizontal
poziomy
stretch
rozciągać się
valve
zawór
seal
uszczelka
pump
pompować
oil deposits
złoże ropy
isolate
izolować
drill
wiercić
consist of
składać się z
innovative
innowacyjny
solution to a problem
rozwiązanie problemu
conventional
konwencjonalny
weave laterally
wić się na boki
output
wynik działania
equivalent
jednakowy
achieve
osiągać
overlook
przeoczyć
ensure
zapewnić / zagwarantować
steerable
sterowalny
accuracy
dokładność
enable
umożliwiać
flagship
sztandarowy cel
dormant
uśpiony
complex
skomplikowany
develop
rozwijać
buried
zakopany / ukryty
relay
przekazywać
fibre-optic cable
światłowód
factor
parametry / czynnik
extract
wydobywać
instantly
natychmiastowo
remote
zdalnie sterowany
threaten
grozić
increased
zwiększony
swellable
pęczniejący
prevent
zapobiegać
fluid
płyn / ciecz
adjacent
sąsiedni / graniczący
flow
przepływać
contaminated
zanieczyszczony
rig
takielunek / olinowanie
swivel
głowica płuczkowa / przegub
close down
zakończyć działalność
suspended
zawieszony
hook up
połączyć ze sobą (urządzenia)
hook
hak / haczyk
excited atom
wzbudzony atom
coiled
skręcony w sprężynę
occur
pojawiać się / występować
intermittently
sporadycznie / nieregularnie
absorbent
chłonny / nasiąkliwy
sufficient
wystarczający / dostateczny
derive
czerpać (przyjemność) / odnosić (korzyści)
kerogen
kerogen
oil shale
łupki bitumiczne (skały osadowe)
throughout
wszędzie / od początku do końca / całkowicie
crude oil
ropa naftowa (surowa ropa ze złoża)
fade
znikać / gasnąć
required
konieczny / wymagany
deplete
uszczuplić / zubożyć
undergo
doświadczać (czegoś)
adapt
przystosowywać
initial
początkowy / wstępny
accompany
towarzyszyć / stanowić dodatek
carbonate-rich
bogaty w węglany
exploitation
eksploatacja / użytkowanie / wyzysk
ordinary
zwyczajne / zwyczajny
beam
wiązka / promień
amplification
wzmocnienie
emission
emisja
radiation
promieniowanie / radiacja
coherent
zgodny / spójny
photon
foton
spectrum
widmo
wavelength
długość fali
ruby
rubin
light tube
rura wyładowcza
mirror
lustro / zwierciadło
partial
częściowe / częściowy
drilling
wiercenie
environment
środowisko
flexible
elastyczny / elastyczne
atom
atom
coil
zwijać
intermittently
na przemian / z przerwami / okresowo
reflect
odbić / odzwierciedlić
absorb
absorbować / pochłaniać
rapidly
szybko
speed of light
prędkość światła
hand over
przekazać
refer to
odnosić się
divide
podzielić / dzielić
briefly
krótko
basic
podstawowy
inject
wstrzykiwać
flash on and off
świecić w przerywany sposób (z przerwami)
particle
cząsteczka
high voltage
wysokie napięcie
power source
źródło zasilania
supply
dostarczać / zaopatrywać
form
forma
zoom up
powiększać
hit
uderzać
amplify
wzmacniać
keep on
kontynuować
along
wzdłuż
go over
przejrzeć
take over
przekazać kontrolę (prowadzenie)
move on
przejść do nowej czynności
translucent
przeświecający
properties
właściwości
restraint
powściągliwość / ograniczenie
cordless
bezprzewodowy
portable
przenośny
self-contained
samodzielny
rechargeable
do ponownego naładowania
sample
próbka
surface
powierzchnia
non-combustible
niepalny
fibreglass
włókno szklane
reflectance
współczynnik odbicia
resistance
odporność
weld
spawać
melting point
temperatura topnienia
tungsten
wolfram
nozzle
dysza
tough
twardy
impact
wpływ
manufacture
produkcja
bulletproof
kuloodporny
bundle
pakiet
amount
ilość
throttle
przepustnica
infrared
podczerwony
parallel
równolegle
electric current
prąd elektryczny
cathode
katoda
lead
ołów
anode
anoda
release
uwolnić się
soft
miękki
imaging
skanowanie
multiple
wielokrotny
zone
strefa
blockage
zator
directional
kierunkowy
application
aplikacja
spin-off
korzystny efekt uboczny
shield
tarcza / osłona
spacecraft
statek kosmiczny
velcro
rzep
anchor
kotwica
bar coding
kod kreskowy
utilise
wykorzystać
vapour
para wodna
fireproof
ognioodporny
output
wartość końcowa produkcji
jettison
odrzucić / pozbyć się
inflate
nadmuchać
resist
opiera się
component
składnik
girder
belka
barcode reader
czytnik kodów kreskowych
stocktaking
inwentaryzacja
parallel
równolegle
evaporation
odparowanie
damp
wilgoć / wilgotny
wipe
wycierać
wiper
wycieraczka
aperture
otwór
food court
wydzielona przestrzeń restauracyjna
counter weight
przeciwwaga
harness
szelki (bezpieczeństwo)
winch
wciągarka
treadmill
bieżnia (mechaniczna)
incline
pochyłość
compliance
zastosowanie się
fibre
włókno
constraint
ograniczenie
tube
przewód
heavy-duty
wytrzymały
padded
wyściełany
swivel
obracać
headlight
przedni reflektor
rear
tylny
coil spring
sprężyna śrubowa
suspension
zawieszenie
ion
jon
tissue
tkanka
brainstorm
burza mózgów
alter
zmienić
acid
kwas
inflatable
nadmuchiwany
enclosed
obudowany / ogrodzony / zapieczętowany
precise
dokładny / precyzyjny
incremental
stopniowy / przyrostowy
unrestricted
nieograniczony
variable
zmienny
ambient
otaczający
relative
porównawczy / relatywny
humidity
wilgotność
adequate
odpowiedni / wystarczający
necessity
potrzeba
recommendation
polecenie
ability
umiejętność / zdolność
capable
zdolny
tensile
rozciągający
translucency
przeźroczystość / zdolność przepuszczania światła
reflectance
zdolność do odbijania światła
burst into flames
stanąć w płomieniach
rafter
krokiew
insulation
izolacja
efficiency
wydajność
refurbished
odnowiony
cavity
wgłębienie
fewer
mniej
stretched
rozciągnięty / rozszerzony
substrate
podłoże
adhesive
przylepny
mesh
siatka
embedded
osadzony
masonry wall
murowana ściana
fastener
łącznik
smooth
gładki
inlet
wlot
pharmaceutical company
przedsiębiorstwo farmaceutyczne
conduct
przewodzić (ciepło, elektryczność)
tiredness
wycieńczenie
peacekeeping operations
operacje zapobiegające wojnie i przemocy
accelerator
pedał gazu
instance
przypadek
friction
tarcie
idleness
bezczynny
inconvenience
niedogodność
draft
szkic
indicate
wskazać
fault
wada
precaution
środek ostrożności
check-in staff
stanowisko kontroli biletów
combust
spalać się
combustion chamber
komora spalania
fuel
paliwo
maintain
utrzymać (np. prędkość)
speed up
przyspieszyć
extent
rozciągłość
contaminate
zatruć / zanieczyścić
householder
domownik
boil
wrzeć
overflow
przelać / zalać
sewage
ściek
adjacent
przylegający
water sports
sporty wodne
arrangement
porozumienie
comply with
zastosować się do
purity
czystość (chemiczna lub techniczna)
fortnight
okres dwóch tygodni
discharge
wyciek
quarter
kwartał
undergo
doświadczyć
overhaul
naprawić
fire drill
ćwiczenia przeciwpożarowe
lever
drążek / dźwignia
cruise control
tempomat
slippery
śliski
patch of oil
plama oleju
rumble
dudnić
software
oprogramowanie
perceive
spostrzec / dostrzec
devise
wynaleźć
shutdown
zamknięcie / wyłączenie
propel
wprawić w ruch
beam
wiązka
smash
rozbić
magnet
magnes
superconductivity
nadprzewodnictwo
vaporise
odparować
mounting
mocowanie
shockwave
fala uderzeniowa
expansion
rozszerzanie / zwiększanie objętości
puncture
przedziurawić
solder
lut
copper
miedź
clamp
zacisk
wire
drut
pliers
szczypce / obcęgi
wire cutters
kombinerki
resistor
rezystor
trim
przyciąć
protruding
wystający
soldering iron
lutownica
tin sth
zacynkować
rosin
kalafonia (smar)
site
teren
dip
zamoczyć
rudder
ster
vessel
statek
vane
wiatrowskaz
stern
srogi
relinquish
porzucić / zrzec się / wyrzec się
gearbox
skrzynia biegów
stock
zbiory / zapas
gathering
zbiorowisko
investigation
dochodzenie / śledztwo
worn
używany
vehicle
pojazd
gather
zbierać
brake
hamować
briefing
odprawa
slight
nieznaczny
omit
pomijać
product recall
wycofanie produktu
manufacturer
producent / wytwórca
malfunction
usterka
valve spring
sprężyna zaworowa
airbag deployment signal
sygnał otwarcia poduszki powietrznej
frontal collision
zderzenie czołowe
airbag inflator
nadmuchiwacz poduszki powietrznej
anti-lock braking system
ABS / system zapobiegający blokowaniu się kół
brake cylinder
siłownik hamulca
controller
kontroler ABS / urządzenie sterujące / moduł sterujący
speed sensor
czujnik prędkości
brake disc
tarcza hamulcowa / tarcza hamulca
toothed ring
pierścień zębaty
brake regeneration system
system odzysku energii podczas hamowania
hydraulic brake
hamulec hydrauliczny
brake calipers
zaciski hamulca
skid
poślizg
slippery road
śliska droga / śliska nawierzchnia
braking delay
opóźnienie hamowania
hybrid car
samochód z napędem hybrydowym / samochód hybrydowy
resale value
wartość odsprzedaży / wartość przy ponownej sprzedaży
rear-end crash
kolizja poprzez wjechanie w tył
fatality
śmiertelna ofiara wypadku
establish
ustalić / ulokować / ugruntować / ustanowić
retain
zachować / zatrzymać
indicate
wskazać / oznaczać / sygnalizować
regain
przywracać / odzyskać
autopilot system
autopilot / system autopilota / automatyczny pilot
position sensor
czujnik położenia
actuator
napęd
wing's ailerons
lotka skrzydła / skrzydłolotka
causation
związek przyczynowy
zinc
cynk
blast furnace
piec hutniczy
oxide
tlenek
carbon monoxide
tlenek węgla
limestone
wapień
slag
żużel
electrolysis
elektroliza
coke
koks
virtual reality
wirtualna rzeczywistość
augmented reality
rzeczywistość rozszerzona
3D graphics
grafika 3D
stylus
rysik
consumption
konsumpcja
period
okres
oil reservoir
zasobnik ropy
steelmaking
produkcja stali
feedstock
surowiec
sinter
spiek
maintenance
utrzymanie
factor
czynnik
pressure
ciśnienie
smash
zmiażdżyć
operation
operacja / działanie / praca
super-conductor
nadprzewodnik
direction
kierunek
spark
iskra
melt down
topnieć
electric arc
łuk elektryczny
mounting
mocowania
outflow
odpływ
inbuilt
wrodzony / wbudowany
upthrust
siła wyporu
downthrust
siła docisku
circuit board
płytka drukowana
joint
styk / złącze
copper track
ścieżka na płytce drukowanej
particle
cząstka
collider
zderzacz cząsteczek
The Large Hadron Collider
wielki zderzacz hadronów
cool down
schłodzić
resistance
opór elektryczny / rezystancja
ultra-violet
ultrafiolet
infrared
podczerwień
clockwise
zgodnie z ruchem wskazówek zegara
dimensions
wymiary
vacuum
próżnia
bring down
zmniejszyć
keep down
utrzymywać na niskim poziomie
let in
wpuścić
let out
wypuścić
put off
odraczać
slow down
zwolnić
speed up
przyśpieszyć
take up
zużywać
overhaul
dokonać przeglądu / remontować
overcome
przezwyciężać
coating
powłoka / pokrywa
roll out
wprowadzić
touchdown
lądowanie
takeover
przejęcie
wiring
okablowanie
put garbage in put garbage out
złe dane dają złe wyniki
shaft
szyb
dip in
zanurzyć
restraint system
układ kontrolny
blow up
pękać / wysadzać w powietrze
contractor
wykonawca / zleceniobiorca
foreman
majster / brygadzista
flash back
przenieść się do tyłu
lid
pokrywka / wieczko
grind
szlifować
risk assessment
ocena ryzyka
regain
odzyskać coś straconego
skid
wpadać w poślizg
obediently
posłusznie
sat-nav
nawigacja satelitarna
wedge
zaklinować
urge
nalegać / namawiać
rough
wzburzone morze
tiller
rumpel (drążek służący do zmiany położenia steru)
preset
ustawienie wstępne
cable
kabel
rosin
kalafonia
outwards
na zewnątrz (o kierunku)
wirecutters
nożyce do drutu
air circulation
obieg powietrza
resistor
opornik
tin
pobielać
gear
przekładnia
clutch pedal
sprzęgło
transistor
tranzystor
simultaneous
równoczesny
parallel
równoległy
flush to
równy z
welding torch
spawarka
acetylene
acetylen
regulator
regulator
filler rod
pręt wypełniacza
oxygen
tlen
weld seam
spoina / szew spawalniczy / spaw
electrode
elektroda
grounding wire
kabel uziemienia
flux
przepływ
arc welding
spawanie łukowe
torch welding
spawanie
blowdown drum
bęben przedmuchu
level indicator
wskaźnik poziomu
splitter tower
wieża rozdzielacza
vapour
para
pertoleum
ropa naftowa
build-up
koncentracja
outburst
wybuch
outlet
wylot
bring about
powodować
build up
wytwarzać
carry out
wykonać
fill up
zapełniać
go off
wystrzelić
go up
wzrastać
heat up
rozgrzać
overflow
przelać
rule out
wykluczyć
set off
wywołać
roughly
w przybliżeniu
greenhouse gas
gaz cieplarniany
pure iron
czyste żelazo
iron ore
ruda żelaza
furnace
piec / palenisko
blast furnace
wielki piec / piec hutniczy
emerge
pojawić się
brittle
kruchy / łamliwy
tough
twardy / wytrzymały / mocny
ductile steel
stal sferoidalna
molten iron
stopione żelazo
fishbone diagram
diagram Ishikawy (diagram przyczyn i skutków)
steel furnace
piec do wytapiania stali
high-carbon steel
wysokociśnieniowa stal
scrap
skrawek (o złomie, odpadach)
maintenance
konserwacja (utrzymanie)
manpower
siła robocza
supervision
nadzór
leak
przeciek
machinery
mechanizm
inadequate
niewystarczający
pump
pompa
green steelmaking
produkcja stali przyjazna dla środowiska
electrolyte
elektrolit
iron bar
sztabka żelaza
combustion
spalanie
rapid
szybki (gwałtowny)
by-product
produkt uboczny
boiler room
kotłownia
enforce
egzekwować (zmusić)
supervisor
kierownik (nadzorujący)
widespread
rozpowszechniony
investigate
badać
phosphorus
fosfor
impurity
zanieczyszczenia
monoxide
tlenek azotu
charge
ładunek
presence
obecność
gather
zbierać się / gromadzić się
high-purity
wysoka czystość
conventional
standardowy
oxygen lance
przewód dostarczający tlen pod ciśnieniem
coolant
płyn chłodzący
inert gases
niereaktywne gazy
movable seal
ruchome uszczelnienie
tap hole
otwór w piecu hutniczym
converter vessel
pojemnik z ciekłym metalem / jedna z części konwertera
pipe
rura
caption
tytuł / napis
lance
rura / przewód dostarczający
flux
topnik / środek chemiczny stosowany w celu zwiększenia płynności rafinowania
principal material
główny surowiec
molten
płynny (metal lub skała)
supervise
nadzorować
malleable
rozciągliwy / elastyczny
compress
stłoczyć
toughen
hartować / wzmacniać
brittle
kruchy
differ
różnić się
cast iron
żeliwo
ore
ruda
pellets
granulat / kulki żelaza
sinter plant
spiekalnia
aluminum
aluminium
refine
rafinować / oczyszczać
bauxite
boksyt
alumina
tlenek glinowy
crusher
kruszarka / zgniatarka
mine
kopalnia
digester
aparat do roztwarzania
filter
filtr
precipitator
odpylacz
rotary furnace
piec obrotowy
dried-out
wysuszony
powder
proszek
pulverised
sproszkowany / pyłowy
crushed
zmiażdżony
extract
wyciągać / wydobywać
liquid
ciecz
calcinated
kalcynowany
dissolved
rozpuszczony
sodium
sód
hydroxide
wodorotlenek
solution
roztwór
conveyor belt
taśmociąg
ground
mielić
pressurised
pod ciśnieniem
aluminium oxide
tlenek glinu
mixture
mieszanka / mieszanina
sink
zatopić / opadać
precipitation process
proces wytrącania / wydzielania
siphon off
wyprowadzać
recycle
powtórnie przetwarzać
composed
skomponowany / opanowany
smelt
wytop / przetop
direct current
prąd stały
hopper
lej
pot
dzban / garnek / kocioł
molten
stopiony / roztopiony
layer
warstwa
bar
sztaba / pręt
shell
skorupa
ladle
chochla
crust
pokrywa
tap
kran
trapped
uwięziony
remote
zdalny
possibility
możliwość
relief
ulga
schedule
harmonogram
likelihood
prawdopodobieństwo
spill
wlewać
assessment
ocena / oszacowanie
offshore
morski / przybrzeżny
failure
porażka
blowout preventer
głowica przeciwwybuchowa
reclaim
odbierać / poprawiać stan
artificial
sztuczny
dig
kopać
piers
molo / pomost
contractor
przedsiębiorca
cryolite
kriolit
rectangle
prostokąt
consist
składać się
corrosion
rdza
conduct
przewodzić
casting house
hala odlewnicza
severe
silny / srogi / surowy
catastrophic
katastrofalny
moderate
umiarkowany / przystępny
minor
mniejszy / drobny
insignificant
nieistotny / znikomy / błahy
assess
oszacować
leak
przeciekać
calamity
nieszczęście / klęska / katastrofa
slightly
nieco
flow
przepływ / przypływ
the avalanche
lawina
dam
zapora / tama / bariera
collapse
zawalić się
pipe
rura / przewód
contractor
dostawca / kontrahent
exceed
przekraczać
foundation
podstawa / podbudowa / podkład
scrap
kawałek / skrawek (złomu)
supervision
nadzór / doglądanie / kierownictwo
imminent
bliski / nadchodzący
crowbar
łom
stretcher
nosze
reinforce
wzmacniać / wspierać
inadequate
niewystarczajacy / nieodpowiedni
considerable
znaczny / poważny
pumping out
wypompowywanie
landslide
osuwisko / obsunięcie się ziemi
altitude
wysokość / wzniesienie
substandard
poniżej normy
fracture
pęknięcie / złamanie
outcome
wynik / rezultat
occur
występować / pojawić się / mieć miejsce
hazard
niebezpieczeństwo
overhanging
zwisający
offshore
na morzu / przybrzeżny
sink
tonąć
main riser
rura służąca do transportowania ropy
oil well
szyb naftowy
blowout preventer
zawór bezpieczeństwa
dispersion
rozpraszanie
boom
pływająca zapora
containment
utrzymywanie pod kontrolą
relief well
szyb odciążający
tether
uwięź
choke pipe
rury ciśnieniowe
manifold
kolektor / rura rozgałęźna
barge
barka
methanol
metanol
virtually certain
praktycznie pewne
hydrate crystals
kryształy hydratów
seal in
uszczelniać
skim
usuwanie z powierzchni / wyławianie
subsea
pod wodą
gush
wybuchać / tryskać
sway
kołysanie
damper
amortyzator
oil slick
plama ropy
capture vessels
modular capture vessels
ladle
kadź
tilt
przechylenie
initially
początkowo
sufficiently
wystarczająco
hoist
dźwig
neglect
zaniedbanie
shrink
kurczyć się
gantry crane
suwnica
rack
stojak
rod
pręt
pincers
obcęgi
siphon
przelewać
submerged
zanurzony / podwodny
appendix
załącznik / aneks / dodatek
mouth of the river
ujście rzeki
a magnitude of 7 on the Richter scale
wielkości w skali Richtera
pier
molo
devise
wymyślić / opracowywać
obstruction
przeszkoda
strikingly
uderzająco
comprehensive set of notes
kompleksowy zestaw notatek
distinct
wyraźny / odrębny
tension
napięcie / naprężenie
disclose
ujawniać / odkryć
upbeat
optymistyczny
do something in parallel
robić coś równolegle
land reclamation
rekultywacja
contamination
zanieczyszczenie
powerplant
elektrownia
associated
powiązany
augment
zwiększać / pomnażać
label
etykietować
relevant
istotny / odnośny
obtain
uzyskać
combine
połączyć
tilt
nachylenie
broadband
szerokopasmowy
determine
ustalać
retrieve
odzyskać
superimpose
nakładać
outdated
przestarzały
required
wymagany
compare
porównanie
provide
zapewniać
consist (of something)
składać się (z czegoś)
overcome
przezwyciężyć
handheld
podręczny
diagonal
przekątna
pinch
zewrzeć / ścisnąć (palce)
rapid
szybki / gwałtowny
appropriate
odpowiedni / właściwy
axes
osie
protective layer
warstwa ochronna
conductive coating
powłoka przewodząca
non-conductive
nieprzewodzący
electrostatic field
pole elektrostatyczne
voltage
napięcie
electrical charge
ładunek elektryczny
feedback
informacja zwrotna
capacitance
pojemność
resistance
opór / rezystancja
electrical circuit
obwód elektryczny
clarity
przejrzystość
scratch resistance
odporność na porysowania
durability
trwałość / wytrzymałość
wear down
zużywać się
surface acoustic wave
akustyczna fala powierzchniowa
transducer
transduktor
accoustic wave
fala akustyczna
seal
zapieczętować / uszczelnić
payphone
automat telefoniczny
transmit
transmitować / przesyłać
conductivity
przewodność elektryczna / konduktywność
up-to-date
aktualny
capacitor
kondensator
conversely
odwrotnie / na odwrót
energy-efficient
energooszczędny
moisture
wilgoć
contaminant
zanieczyszczacz / kontaminant
reflective
refleksyjny
orientation
orientacja
lens
obiektyw / soczewka
prototype
prototyp
dimension
wymiar
approximate
przybliżyć / zbliżyć
superimpose
łączyć / nakładać
rugged notebook computer
wzmocniony laptop przemysłowy
hard disk
dysk twardy
hinge
zawias
essential
istotny / zasadniczy
resilience
sprężystość
regenerative capability
zdolność regeneracyjna
compress
kompresować / ściskać
twist
skręcać
torsion
siła skręcająca
strike
uderzyć
oscillate
oscylować
conductive material
przewodzący materiał
alloy
stop (metalu)
fluidity
płynność
elasticity
elastyczność
aerial
antena
tune
stroić / nastawiać
bend
wyginać / zakrzywiać
subject something to a force
poddać coś działaniu siły
pull
ciągnąć
press
naciskać
vibrate
wibrować
electromagnetic radiation
promieniowanie elektromagnetyczne
stretch
rozciągać
radiation
promieniowanie
fibre optic line
włókno światłowodowe
optical cable
kabel światłowodowy
fibre optic core
rdzeń światłowodowy
cladding
płaszcz światłowodowy
buffer coating
powłoka wzmacniająca
relay system
wzmacniacz sygnału
diameter
średnica
substantially
w znaczny sposób
data capacity
przepustowość
distorted
zakłócony (sygnał)
cross-talk
przesłuch
long-haul link
przewód długodystansowy
carton
karton
warehouse
magazyn
unauthorized
nieautoryzowany
tanker
zbiornikowiec / tankowiec
near miss
sytuacja grożąca wypadkiem
server
serwer
jet engine
silnik odrzutowy
capacitive touch screen
ekran pojemnościowy
encrypt
szyfrować
resistive touch screen
ekran rezystancyjny / oporowy
RFID
identyfikator radiowy
storage rack
regał magazynowy
label liner
etykieta liniowa
RFID
identyfikacja częstotliwości radiowej
receiving
odbiór / odebrać
CCTV
telewizja przemysłowa
forklift
wózek widłowy
dent
wgniecenie
aisle
nawa / przejście
clerk
urzędnik
scatter
rozpraszać
appendix
załącznik / dodatek
mesh
oczko / zazębienie
urgent
pilne
extent
zakres / skala
assembly
montaż
assumption
założenie
virtually
praktycznie / prawie
arrangement
układ / ustawienie
chip
czip
ship
wysyłać
security
bezpieczeństwo
company-issued mobile phone
firmowy telefon
immediately
natychmiast
indicate
wskazywać
wipe
wymazać dane
sensitive data
dane poufne
occur
zdarzyć się
memo
notatka służbowa
helpline
infolinia
interval
odstęp czasu
data theft
kradzież danych
on-demand wipe
czyszczenie na żądanie (danych)
pre-scheduled wipe on sight
czyszczenie poprzez podłączenie (danych)
programmed time-based wipe
czyszczenie po określonym czasie
programmed beforehand
uprzednio zaprogramowany (urządzenie)
trigger
wywoływać (np. poprzez specyficzną akcję)
hyphen
łącznik / kreska (-)
weaknesses
słabe strony
outcome
rezultat
confidential
poufny / tajny
cause harm
spowodować szkodę
control program
program kontrolny
unintentional
mimowolny
harmless
nieszkodliwy
spokesman
rzecznik
concise statement
zwięzłe oświadczenie / komunikat
via
przez / poprzez (użycie środka komunikacji)
capable
potrafić / być zdolnym do
override
przełączyć na sterowanie ręczne
disastrous
fatalny / katastrofalny
execute
wykonać (program)
obtain
uzyskiwać
knowingly
świadomie
computing
przetwarzanie danych (komputerowych)
bulk email
mail wysyłany do wielu odbiorców jednocześnie
facility
funkcja (usprawniająca działanie)
maintenance
konserwacja
particular
konkretny (precyzyjnie określony)
insist
nalegać / domagać się
to some extent
do pewnego stopnia
inadequate
nieodpowiedni
spot check
niezapowiedziana kontrola
brief report
krótki raport
similarity
podobieństwo
active shutter
aktywna migawka (tryb aktywny)
passive shutter
pasywna migawka (tryb polaryzacyjny)
clarity
czystość / klarowność (obrazu)
factsheet
broszura informacyjna
flick between
błyskawicznie przełączać (pomiędzy elementami)
lens
soczewka (w okularach)
performance
osiągi
blink
migać
compare
porównywać / zestawiać
inch
cal (jednostka)
attempt
próba / usiłowanie
whereas
podczas gdy / natomiast
storage
pamięć (urządzenia)
conclusion
wniosek
authorise
autoryzować / upoważniać
hazmat
skrót od określenia: niebezpieczny materiał
hazardous
niebezpieczny
hazard identification number
numer identyfikacyjny zagrożenia
united nations number
numer identyfikacyjny materiału niebezpiecznego
flammable
łatwopalny
instability
niestabilność
reactivity
reaktywność
emergency
sytuacja awaryjna
warning panel
tabliczka ostrzegawcza
property
właściwość
sodium oxide
tlenek sodu
sulphuric acid
kwas siarkowy
radioactivity
radioaktywność
corrosivity
korozyjność
disulfur dichloride
chlorek siarki
infectious
zakaźny
stir up
wywoływać
contrary
przeciwnie
air quality
jakość powietrza
break in
włamać się
circuit
robić okrążenie / zrobić rundę (po czymś)
economic downturn
spadek koniunktury
extend
rozbudować / powiększyć / poszerzyć / przedłużyć
foreseeable
do przewidzenia / przewidywalny
guarantee
gwarantować / poręczać
handling
obsługiwanie / trzymanie w rękach
intruder
intruz / natręt
leak out
wychodzić na jaw
light sensor
czujnik światła
loan
kredyt
motion detector
czujnik ruchu
notify
powiadamiać / zawiadamiać
overhaul
remontować / naprawiać / przeprowadzać przegląd
perimeter fence
ogrodzenie
pinpoint
dokładnie określić / ustalić położenie / bardzo dokładny
prohibitive
zaporowy (np. cena) / zakazowy
proposal
propozycja / oferta
put forward
proponować coś
radio-enabled sensor
czujnik radarowy
regardless
pomimo tego / mimo wszystko
run down
wyczerpany
scalable
możliwy do wyskalowania
simultaneously
jednocześnie / równocześnie
smoke detector
czujnik dymu
struggling
zmagający się / borykający się / doświadczający trudności
subsidy
dotacja
supply
zaspokajać (np. popyt, potrzeby)
tackle
uporać się (z czymś)
thermostat
termostat
turn on
włączyć coś
unforeseen
nieoczekiwany / nieprzewidziany
wireless system
system bezprzewodowy
sensor
czujnik
tripod
trójnóg / statyw
rigid
sztywny / ścisły
shape
kształt
capable
sprawny / zdolny
arise
powstawać
fresnel lens
soczewka Fresnela
amplifier
wzmacniacz / amplifikator
reference temperature
temperatura odniesienia
alloy
stop
light catcher
łapacz światła
strain gauge
tensometr
consisting
składający się
thermocouple
termopara
cooling
chłodzenie
complex
złożony / skomplikowany
impedance
impedancja
surveying
miernictwo
theodolite
teodolit
angle
kąt
electroplate
galwanizowanie
melting
topienie (metalu)
coat
powłoka
flatten
spłaszczyć / zgnieść
audible
słyszalny
legal team
zespół
discount
zniżka
deadline
ostateczny termin
proviso
zastrzeżenie
prior warning
uprzednie ostrzeżenie
commencement
rozpoczęcie
unforeseen circumstances
nieprzewidziane okoliczności
stipulate
określać / zastrzegać
breach
naruszenie / pogwałcenie
terminate
zerwać umowę
pro-rata
proporcjonalnie
bancrupt
bankrut
legal action
droga sądowa
aforementioned
wyżej wspomniany
notwithstanding
mimo / niezależnie od
hereinafter called
dalej zwany (w umowie)
incentive
bodziec / motywacja
subcontract
zlecać podwykonanie
airport executive
kierownictwo lotniska
flooding
powódź
penalty
kara
withhold
zatajać / ukrywać
surveyor
inspektor
assess
oceniać
earthquake- proof
odporny na trzęsienie ziemi
long- term
długoterminowy
objective
cel
force
siła / moc
simulated
imitowany
square metre
metr kwadratowy
wood- frame
o drewnianej konstrukcji
mid- rise
o średniej wielkości
attach
przymocować
strain
odkształcenie
shake table
platforma symulująca trzęsienie ziemi
be fitted with
być wyposażonym w
marker
znacznik
motion- recording
zapis ruchu
seismic
sejsmiczny
magnitude
magnituda
analysis
analiza
visual inspection
kontrola wzrokowa
seismic damper
tłumik drgań sejsmicznych
triangular
trójkątny
embedded
wbudowany
be capable of
być zdolnym do
absorb
pochłaniać
convert
konwertować
equivalent
równowartość
significant
znaczący
destructive test
badanie niszczące
yield
przynieść
cushion
amortyzować
earthquake zone
strefa sejsmiczna
withstand
wytrzymać
setup
układ
prior to
przed czymś
reinforced
wzmocniony
displacement
przemieszczenie
facility
obiekt
piston
tłoczek
anchor rod
pręt kotwiący
manufactured
wyprodukowany
appendix
załącznik
coefficient of restitution
współczynnik restytucji
measurement
pomiar
epoxide resin
żywica epoksydowa
non- elastic
nieelastyczny
tube clamp
zacisk rurki
solid
ciało stałe
structure
konstrukcja
artificial
symulowany
firmly
trwale (na stałe, na sztywno)
stabilise
ustabilizować
impact
uderzenie
jack
podnośnik
cost- effective
opłacalny
be staffed by
być obsługiwanym przez
equipment
sprzęt
cut costs
ciąć koszty
load-bearing wall
ściana nośna
floor slab
płyta stropowa
partition wall
ścianka działowa
infill wall
ściana wypełniająca
lightweight
lekki / o niskiej wadze
seismic composite wall
anty sejsmiczna ściana kompozytowa
further testing
dalsze testy / dalsze obserwacje
introduction
przedstawienie (czegoś)
conclusions
wnioski
rigid
sztywny
sideways
bokiem / na boki
shear walls
ściana oporowa
measure
miara / mierzyć
displace
przemieścić
multi-storey
wielokondygnacyjny
severe earthquake
silne trzęsienie ziemi
polymer
polimer
ductile
ciągliwy
non-brittle
niełamliwy
collapse
zawalenie się / runięcie
fracture
pęknięcie
magnitude
rozmiar / wielkość
demand
żądanie
storey-drift
przemieszczenie poziome kondygnacji
adequate
odpowiedni
occur
występować
sway
huśtanie / chwianie
instinctively
instynktownie
concise
zwięzły / krótki
width
szerokość
principle
zasada
lateral
boczny
pier
pomost
capability
zdolność / możliwość
vertical
pionowy
oscillations
drgania / wahania
flaw
wada / defekt
corrode
rdzewieć
buckle
odkształcić / wypaczyć
truss
wiązanie dachowe / wspornik
metal fatigue
zmęczenie metalu
high-rise block
wieżowiec
vessel
okręt / statek
sum
kwota
in accordance with
w zgodności z
diligence
dbałość / staranność / pracowitość
prior
wcześniejszy / uprzedni
dispute
spór / kłótnia / sprzeczka
arise from
wynikać z
non-destructive testing
badania nieniszczące
agenda
program (zarządzanie)
factsheet
zestawienie informacji
chairperson
przewodniczący
overview
przegląd
advantage
przewaga / zaleta
steel girder
dźwigar
attachment
dodatek / załącznik
probe
sonda
affect
oddziaływać
flaw
uszkodzenie
steel beam
stalowa belka
several
kilka
linear
liniowy
amend
poprawiać
summary
podsumowanie
divide
dzielić
magnetic flux
strumień magnetyczny
iron filings
opiłki żelaza
evidence
dowód
feature
cecha
conductive material
przewodnik (prądu)
current
prąd
AC
prąd przemienny
induction
indukcja
eddy current
prąd wirowy
alter
modyfikować
coil
cewka / zwojnica
ultrasonic
ultradźwiękowy
receive
otrzymywać
method
metoda
tick
odfajkować / zaznaczyć "ptaszkiem"
ferromagnetic
ferromagnetyk
measure
zmierzyć
various
różnorodny
operator
obsługujący
test instrument
narzędzie pomiarowe
whereas
natomiast
necessary
konieczny
radiographic testing
badanie radiograficzne
3D modeling software
oprogramowanie do modelowania 3d
extraordinary
niezwykły
complex
skomplikowany / złożony
external
zewnętrzny
source
źródło
entire
cały
high pressure
wysokie ciśnienie
internal
wewnętrzny
extrude
wyciskać
strand
pasmo / nić
exhibit
eksponować
clarity
wyrazistość
requirement
wymóg
digital modeling
modelowanie cyfrowe
coated
pokryty
lacquer
lakier
rotational moduling
formowanie rotacyjne
concise
zwięzły
piston
tłok / tłoczek
viscous
kleisty
reinforcement
wzmocnienie / zbrojenie
pedestrian bridge
kładka dla pieszych
absorbing
pochłaniający
proviso
klauzula
pier
filar
dissipate
rozproszyć
investigation
dochodzenie / śledztwo
accident
wypadek / przypadek
hydroelectric power plant
elektrownia wodna
transformer
transformator
intake gates
brama wlotowa
debris
szczątki / gruzy
short circuit
zwarcie
penstock
zastawka / śluza
outflow
odpływ / wyciek
excessively
nadmiernie / zbytnio
smash
rozbić / zmiażdżyć
CCTV camera
kamera przemysłowa
supervisor
nadzorca
jet
strumień
periodical
cykliczny
determine
ustalić / określić
conclusion
wniosek / konkluzja
safety chief
specjalista do spraw bezpieczeństwa
resign
zrezygnować
leak
ujawniać (tajne informacje)
blame
oskarżać
brake
hamulec
investigative report
raport śledczy
investigation
śledztwo
industry
przemysł
technical field
zakres techniczny
preliminary
wstępny
preliminary findings
wstępne wnioski
aircraft
statek powietrzny
extensive
rozległe
examination
badanie
debris
śmieci / pozostałości
in-flight
podczas lotu
buckle
klamra / zapięcie
fuselage
kadłub samolotu
determine
określać
recover
odnaleźć / odzyskać
smoke sensor
czujniki dymu
delay
opóźnienie
contaminated fluids
zanieczyszczone płyny
fire prevention
zapobieganie pożaru
supervisor
kierownik
turbine
turbina
link
połączenie
cause
przyczyna
control tower
wieża kontroli lotów
taxiing
kołowanie
taxiway
droga kołowania
runway
pas startowy
disaster
katastrofa
take-off
start (samolotu)
refuel
zatankować
collide
zderzyć
aviation
awiacja
backtaxi
procedura kołowania przez samolot w celu lądowania w przeciwnym kierunku niż start
divert
zawracać
standardize
ujednolicić
undercarriage
podwozie samolotu
unaware
nieświadomy / niepoinformowany
cockpit
kokpit
emphasis
nacisk
flight engineer
mechanik pokładowy
blaze
płomień
severe
silny / dotkliwy
vibration
wibracje
implement
wprowadzić w życie
dam
zapora
penstock gate
zastawka
indifference
bierność
duties
obowiązki
worsening
pogorszenie
desalination
odsolenie
osmosis
osmoza
degasification
odgazowanie
aeration
napowietrzanie
semi-permeable
półprzepuszczalny
pore
ślęczeć
brine
solanka
indicator
wskaźnik
high-altitude
wysoki pułap
evaporator
parownik
cardboard
tektura
porous
porowaty
condenser
skraplacz
seawater
woda morska
fan
wentylator / wiatrak
greenhouse
szklarnia
trickle down
skapywać / przechodzić
saturate
przesycić / nasycić
fill up
tankować / wypełniać zbiornik
evaporate
wyparować / odparować
humidify
nawilżyć
condense
skroplić
underground
podziemny
cool
chłodzić / studzić
heat
ogrzewać / nagrzać
drop
kropla
flow into
wpłynąć
solution
rozwiązanie
debt
dług
solve a problem
rozwiązać problem
attempt
próba / podejście
improve
ulepszyć
extend
powiększyć / poszerzyć
come along
zbliżać się
innovation
innowacja / nowinka
smart dust
sieć miniaturowych urządzeń
value
wartość
measure
mierzyć
dimension
wymiar / gabaryt
thickness
grubość
wire
drut / przewód
fluid
płyn
graphene
grafen
voltage
napięcie (elektryczne)
bend
uginać
flow
przepływ / dopływ
strand
nitka / żyłka
lens
soczewka
range
zasięg / zakres
transmitter
nadajnik
flight data recorder
rejestrator danych lotu
horn
klakson / syrena
alert
zaalarmować
hillside
stok
book up
zarezerwować się
assess
oszacować / ocenić
supplier
dostawca
get on
zaprzyjaźnić się
go about
zajmować się
turn out
okazać się
obtain
zyskać / otrzymać
get hold of
zdobyć / chwycić
go ahead with
zaczynać / przystępować (do czegoś)
come up
pojawić się / wyłonić się
come up with
dostarczyć / wykombinować
hang on
poczekać (chwilę)
put off
odkładać
set up
ustawić / przygotować do użytku
start-up
uruchomienie
specification
specyfikacja / opis
contingency plan
plan awaryjny
outset
początek
ascent
wzlot / wzniesienie się
descent
zejść / opaść
to lose consciousness
stracić przytomność
to circle
krążyć
stack
stos
despatch
wysyłka
intercept
przechwycić
pressurise
zwiększyć ciśnienie
management
zarząd / kierownictwo
authority
autorytet
deploy
rozmieścić
manufacturer
producent
department
oddział / wydział
transmission
transmisja
knowledge
znajomość (czegoś) / umiejętności
skill
umiejętność
participation
udział / uczestnictwo
effort
wysiłek / staranie
achievement
osiągnięcie / sukces
cooperation
współpraca
assertiveness
asertywność / stanowczość
reckon
uważać / liczyć się
roll out
wyrównać / rozwinąć
nanoscale
nanoskala
nanowires
nanodruty
nanofluid
nanopłyny
nanofluid cooling
chłodzenie nanopłynami
square mm
milimetr kwadratowy
nanotechnology
nanotechnologia
nanoparticle
nanocząsteczka
micro-sensor
mikro czujnik
thermal conductivity
przewodność cieplna
thick
gruby / ciężki
thin
cienki / chudy
rigid
sztywny / twardy
nanometre
nanometr
conductor
przewodnik
nutrients
składniki odżywcze
OTHER SETS BY THIS CREATOR