Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Det er fint.

It is fine (nice).

Det er pent.

It is nice.

Det er mildt.

It is mild.

Det er kaldt.

It is cold.

Det er surt.

It is chilly.

Det er kjølig.

It is cool.

Det er varmt.

It is warm.

Det er fuktig.

It is humid.

Det er overskyet.

It is cloudy.

Det er delvis overskyet.

It is partly cloudy.

Det er tåkete.

It is foggy.

Sola skinner.

The sun is shining.

Det regner.

It is raining.

Det snør.

It is snowing.

Det blåser.

It is windy.

Det er storm.

It is storming.

Det er mye sol.

There is much sun.

Det er mye regn.

There is much rain.

Det er mye snø.

There is much snow.

Det er mye vind.

There is much wind.

Det er lyn og torden.

There is lightning and thunder.

Det er sludd.

There is sleet.

Temperaturen er 20 varmegrader.

The temperature is 20 degrees above zero.

Temperaturen er 10 kuldegrader.

The temperature is 10 degrees below zero.

første

first

andre

second

tredje

third

fjerde

fourth

femte

fifth

sjette

sixth

sjuende

seventh

åttende

eighth

niende

ninth

tiende

tenth

ellevte

eleventh

tolvte

twelfth

trettende

thirteenth

fjortende

fourteenth

femtende

fifteenth

sekstende

sixteenth

syttende

seventeenth

attende

eighteenth

nittende

nineteenth

tjuende

twentieth

tjueførste

twenty-first

tjueandre

twenty-second

tjuetredje

twenty-third

tjuefjerde

twenty-fourth

tjuefemte

twenty-fifth

tjuesjette

twenty-sixth

tjuesjuende

twenty-seventh

tjueåttende

twenty-eighth

tjueniende

twenty-ninth

trettiende

thirtieth

dra på ferie (dro/drog)

go on vacation

dra på biltur (dro/drog)

go on a car trip

dra på sykkeltur (dro/drog)

go on a bike trip

dra på hyttetur (dro/drog)

go on a cabin trip

dra på campingtur (dro/drog)

go on a camping trip

dra på båttur (dro/drog)

go on a boat trip

dra på seiltur (dro/drog)

go on a sailing trip

dra på fisketur (dro/drog)

go on a fishing trip

stå på vannski (sto/stod)

water ski

bade (badet)

swim

sole seg (solte)

sun oneself

gå på fottur (gikk)

go on a hiking trip

begynne på skolen (begynte)

begin school

kjøpe nye klær (kjøpte)

buy new clothes

gå på tur i skogen (gikk)

go on a walk in the woods

plukke sopp (plukket)

pick mushrooms

gå på jakt (gikk)

go hunting

rake løv (rakte/raket)

rake leaves

gå på ski (gikk)

go cross-country skiing

stå på slalåm (sto/stod)

go downhill skiing

stå på telemark (sto/stod)

go telemark skiing

stå på snowboard (sto/stod)

go snowboarding

kjøre snøscooter (kjørte)

go snowmobiling

gå på skøyter (gikk)

go ice skating

ake (akte/aket)

go sleeding

lage snømann (laget)

make a snowman

kaste snøball (kastet)

throw snowballs

måke snø (måkte/måket)

shovel snow

sko (en)

shoe

støvel (en)

boot

støvlett (en)

women's boot

sandale (en)

sandal

tennissko (en)

tennis shoe

tøffel (en)

slipper

jakke (ei/en)

jacket

regnjakke (ei/en)

rain jacket

anorakk (en)

parka

skjerf (et)

scarf

hanske (en)

glove

vott (en)

mitten

lue (ei/en)

stocking cap

caps (en)

baseball cap

bluse (ei/en)

blouse

kjole (en)

dress

skjørt (et)

skirt

dongeriskjørt (et)

jean skirt

kåpe (ei/en)

woman's coat

bikini (en)

bikini

badedrakt (en)

bathing suit

BH (en)

bra

truse (ei/en)

women's underwear

frakk (en)

man's coat

dress (en)

suit

slips (et)

tie

badebukse (ei/en)

swim trunks

badeshorts (en)

swim trunks

boxershorts (en)

boxers

underbukse (ei/en)

underwear

oransje

orange

gul

yellow

grønn

green

turkis

turquoise

fiolett

violet

brun

brown

svart

black

hvit

white

hyggelig (hyggelig, hyggelige)

nice, pleasant

vennlig (vennlig, vennlige)

friendly

norsk (norsk, norske)

Norwegian

gammel (gammelt, gamle)

old

vakker (vakkert, vakre)

beautiful

blå (blått, blå)

blue

grå (grått, grå)

gray

ny (nytt, nye)

new

snill (snilt, snille)

kind

grønn (grønt, grønne)

green

kort (kort, korte)

short

svart (svart, svarte)

black

moderne (moderne, moderne)

modern

liten (lita, lite, små)

little

min (mi, mitt, mine)

my

din (di, ditt, dine)

your-singular

hennes

her

vår (vår, vårt, våre)

our

deres

your-plural / their

varm (varmt, varme)

warm

kald (kaldt, kalde)

cold

god (godt, gode)

good

fin (fint, fine)

fine, nice

pen (pent, pene)

attractive, nice

See more

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording