10 terms

Chinese Set #1

Mandarin Flashcards
STUDY
PLAY
給 (给)
gěi - to give
請 (请)
qǐng - to invite; please
wǒ - I, me
麵包 (面包)
miànbāo - bread
一个
yí gè - One
買 (买)
mǎi - buy
請給我一個麵包 (请给我一个面包)
qǐng gěi wǒ yí ge miàn bāo (please give me a bread roll)
我買了一本書 (我买了一本书)
Wǒ mǎile yì běn shū (I bought a book)
一本書 (一本书)
yì běn shū (one book)
我來過北京一次 (我 来 过 北京 一次)
Wǒ láiguo Běijīng (yí cì)