62 terms

ahhhh welsh

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

mae positifrwydd yn ddewis
positivity is a choice
dawns fel does neb yn gwylio
dance like nobody's watching
trefnu
to organise
rydw i'n credu ei fod e hollbwysig i fwyta'n iach oherwydd oeddech chi ymwybodol bod un o bob pedwar oedolion yn gordew ac un o bob pump plant?
I think it's vital to eat healthily because you were aware that one in four adults were obese and one in five children?
ymdopi
to cope
lleiafswm
minimum
methrin
nursery
llwytho i fyny
upload
barod i rhoi'r ffidwl yn y tô
ready to give up
swyddfa ystadtegau cenedlaethol
office of national statistics
petai... basai'n well
If there was... it would be better
eisoes
already
gwasanaethau
assemblies
dychgryn
to scare
fel tân ar fy nghroen
like fire on my skin
yn lle
instead of
dim gobaith caneri
Not a hope
falle/ effalai
maybe
ta beth
anyway
yn union
exactly
sôn am
to talk about
yn gyfoethog fel alun sugar
rich like alun sugar
heb os nac oni bai
without a doubt
yn gyflym fel y gwynt
fast like the wind
mor diddorol na gwersi Mrs evans
as interesting as mrs evans' lessons
mor hapus â mistar urdd
as happy as mr urdd
o ddrwg i waeth
from bad to worse
byth a beunydd
all the time
rhag ofn
in case
Gwenu o glust i glust
Smiling from ear to ear
gwerth chweil
worthwhile
pwysau cyfoedion
peer pressure
Cyfryngau cymdeithasol
social media
diwylliant
culture
dwyieithrwydd
bilingualism
perffaith
perfect
gwaith elusennol
charity work
clefydau
diseases
enwogion
famous people
hyrwyddo
to promote
diweithdra
unemployment
edmygu
to admire
ymweld â
to visit
cystadlu
to compete
poeni am
to worry about
amherthnasol
irrelevant
perthnasol
relevant
oes barn gyda ti?
Do you have an opinion?
oes syniadau eraill gyda ti?
Have you got other ideas?
ga i awgrymu
Can I suggest?
unrhyw beth arall
Anything else?
yn ddiweddar
recently
baswn i awgrymu
I would suggest
baswn i dewis
I would choose
bydd yn
it will be
rhaid i mi
I must
rhaid gallu
must be able to
credaf fod
I believe that
pe bawn i gallu
if I were able to
Ddylen ni roi ein arian at achos da?
should we give our money to a good cause
mae ... wedi neid ers..
... has changed since...
wyt ti erioed wedi teimlo pwysau i edrych yn dda am ysgol?
have you ever felt pressure to look good in school?
OTHER SETS BY THIS CREATOR