NAME

Question types


Start with


Question limit

of 15 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. Lis podkrada się do kurcząt.
 2. John zbiera kulki.
 3. Mary kołysze swojego małego brata.
 4. Dziś czuję się lepiej i jestem w stanie wstać z łóżka.
 5. On był blady ze strachu.

5 True/False questions

 1. Some animals live in their dens.On był blady ze strachu.

        

 2. Parents protect their children.Rodzice ochraniają swoje dzieci.

        

 3. Why do you blame me?Dlaczego mnie obwiniasz?

        

 4. She is always in a good mood.Ona jest zawsze w dobrym nastroju.

        

 5. The building is completely destroyed by fire.Budynek jest całkiem zniszczony przez pożar.

        

Create Set