NAME

Question types


Start with


Question limit

of 15 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. Kapitan zawsze pozostaje na tonącym statku.
 2. Ona jest zawsze w dobrym nastroju.
 3. Pudełko jest puste.
 4. Rodzice ochraniają swoje dzieci.
 5. Dziś czuję się lepiej i jestem w stanie wstać z łóżka.

5 True/False questions

 1. You have to learn to balance when you ride a bike.Kapitan zawsze pozostaje na tonącym statku.

        

 2. He was white with fear.Śnieg topnieje.

        

 3. Why do you blame me?Dlaczego mnie obwiniasz?

        

 4. Don't touch my things!Śnieg topnieje.

        

 5. Some animals live in their dens.Niektóre zwierzęta mieszkają w norach.