NAME

Question types


Start with


Question limit

of 15 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. Kapitan zawsze pozostaje na tonącym statku.
 2. Dlaczego mnie obwiniasz?
 3. Ona jest zawsze w dobrym nastroju.
 4. John zbiera kulki.
 5. Nie dotykaj moich rzeczy!

5 True/False questions

 1. The building is completely destroyed by fire.Śnieg topnieje.

        

 2. The fox is creeping up on the chickens.Pudełko jest puste.

        

 3. Mary craddles her little brother.Mary kołysze swojego małego brata.

        

 4. The snow is melting.Pudełko jest puste.

        

 5. I am better today and I am able to go out of bed.Ona jest zawsze w dobrym nastroju.