NAME

Question types


Start with


Question limit

of 15 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. Pudełko jest puste.
 2. Mary kołysze swojego małego brata.
 3. Musisz uczyć się utrzymywać równowagę, kiedy jeździsz na rowerze.
 4. Rodzice ochraniają swoje dzieci.
 5. Dlaczego mnie obwiniasz?

5 True/False questions

 1. The fox is creeping up on the chickens.Lis podkrada się do kurcząt.

        

 2. The building is completely destroyed by fire.Śnieg topnieje.

        

 3. The captain always stays on the sinking ship.Lis podkrada się do kurcząt.

        

 4. John collects marbles.John zbiera kulki.

        

 5. He was white with fear.On był blady ze strachu.