NAME

Question types


Start with


Question limit

of 15 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. Dlaczego mnie obwiniasz?
 2. Rodzice ochraniają swoje dzieci.
 3. Pudełko jest puste.
 4. Lis podkrada się do kurcząt.
 5. Ona jest zawsze w dobrym nastroju.

5 True/False questions

 1. I am better today and I am able to go out of bed.Dziś czuję się lepiej i jestem w stanie wstać z łóżka.

        

 2. Don't touch my things!Nie dotykaj moich rzeczy!

        

 3. John collects marbles.Śnieg topnieje.

        

 4. The building is completely destroyed by fire.Pudełko jest puste.

        

 5. He was white with fear.On był blady ze strachu.