NAME

Question types


Start with


Question limit

of 15 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. Dlaczego mnie obwiniasz?
 2. Ona jest zawsze w dobrym nastroju.
 3. Śnieg topnieje.
 4. Dziś czuję się lepiej i jestem w stanie wstać z łóżka.
 5. Nie dotykaj moich rzeczy!

5 True/False questions

 1. Some animals live in their dens.Niektóre zwierzęta mieszkają w norach.

        

 2. You have to learn to balance when you ride a bike.Kapitan zawsze pozostaje na tonącym statku.

        

 3. The fox is creeping up on the chickens.Pudełko jest puste.

        

 4. He was white with fear.On był blady ze strachu.

        

 5. Parents protect their children.Niektóre zwierzęta mieszkają w norach.