NAME

Question types


Start with


Question limit

of 15 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. Nie dotykaj moich rzeczy!
 2. John zbiera kulki.
 3. Niektóre zwierzęta mieszkają w norach.
 4. Ona jest zawsze w dobrym nastroju.
 5. Musisz uczyć się utrzymywać równowagę, kiedy jeździsz na rowerze.

5 True/False questions

 1. Mary craddles her little brother.On był blady ze strachu.

        

 2. The snow is melting.Pudełko jest puste.

        

 3. The fox is creeping up on the chickens.Lis podkrada się do kurcząt.

        

 4. The box is empty.Śnieg topnieje.

        

 5. He was white with fear.On był blady ze strachu.