NAME

Question types


Start with


Question limit

of 15 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. Kapitan zawsze pozostaje na tonącym statku.
 2. Budynek jest całkiem zniszczony przez pożar.
 3. On był blady ze strachu.
 4. Śnieg topnieje.
 5. Dlaczego mnie obwiniasz?

5 True/False questions

 1. Some animals live in their dens.On był blady ze strachu.

        

 2. Don't touch my things!Nie dotykaj moich rzeczy!

        

 3. John collects marbles.John zbiera kulki.

        

 4. She is always in a good mood.Ona jest zawsze w dobrym nastroju.

        

 5. I am better today and I am able to go out of bed.Dziś czuję się lepiej i jestem w stanie wstać z łóżka.