NAME

Question types


Start with


Question limit

of 15 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. Nie dotykaj moich rzeczy!
 2. Lis podkrada się do kurcząt.
 3. Kapitan zawsze pozostaje na tonącym statku.
 4. Budynek jest całkiem zniszczony przez pożar.
 5. Niektóre zwierzęta mieszkają w norach.

5 True/False questions

 1. John collects marbles.Pudełko jest puste.

        

 2. He was white with fear.Śnieg topnieje.

        

 3. The box is empty.Śnieg topnieje.

        

 4. Why do you blame me?Dlaczego mnie obwiniasz?

        

 5. She is always in a good mood.Ona jest zawsze w dobrym nastroju.

        

Create Set