NAME

Question types


Start with


Question limit

of 15 available terms

Print test

5 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. Budynek jest całkiem zniszczony przez pożar.
 2. Kapitan zawsze pozostaje na tonącym statku.
 3. Dziś czuję się lepiej i jestem w stanie wstać z łóżka.
 4. Mary kołysze swojego małego brata.
 5. Musisz uczyć się utrzymywać równowagę, kiedy jeździsz na rowerze.

5 True/False questions

 1. He was white with fear.Śnieg topnieje.

        

 2. Parents protect their children.Rodzice ochraniają swoje dzieci.

        

 3. The box is empty.Śnieg topnieje.

        

 4. John collects marbles.Śnieg topnieje.

        

 5. The fox is creeping up on the chickens.Lis podkrada się do kurcząt.