20 terms

VN 501-520 Banking

STUDY
PLAY
abnormal
không bình thường
abolish
hủy bỏ
about
về
absence, of a person
sự vắng mặt
absence, lack
thiếu
absent
vắng mặt
absolutely, completely
hoàn toàn
absolve, sinners
tha tội
absurd, idea or suggestion
vô lý
absurdity
sự vô lý
abundance
sự dồi dào
abundant
dồi dào
accelerate
tăng tốc
accentuate
nhấn mạnh
accept (offer, suggestion or present)
nhận
accept (behavior, conditions)
chấp nhận
absent minded
đãng trí
accidental
bất ngờ
accordingly, consequently
vì vậy
accordingly, appropriately
một cách phù hợp