10 terms

water

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

shuǐ ( water)
水可以
shuǐ kě yi ( water can)
洗澡
xǐ zǎo ( shower)
洗手
xǐ shǒu ( wash hands)
洗衣服
xǐ yī fu ( wash clothes)
洗菜
xǐ cài ( wash vegetables)
hē ( drink)
做冰
zuò bīng ( make ice)
wán ( play)
游泳
yóu yǒng ( swimming)
OTHER SETS BY THIS CREATOR