269 terms

Lysias 1.1-16 - Vocabulary

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

αἰσχύνω αἰσχυνῶ ᾔσχυνα --- --- ᾐσχύνθην
make ugly, disfigure
αἰτία -ας ἡ
charge, accusation
αἴτιος -α -ον
blameworthy, culpable
αὐτός -ή -ό
his/her/itself
βέλτιστος -η -ον
best
βαδίζω βαδιοῦμαι/βαδιῶ/βαδίσω ἐβάδισα βεβάδικα
go on foot; walk, go
βασανίζω βασανῐῶ ἐβασάνισα βεβασάνισμαι ἐβασανίσθην
to put to the test, to torture
βοάω βοήσομαι ἐβόησα βεβόηκα βεβόημαι ἐβοήθην
to shout, roar
γάρ
for (explanatory)
γίγνομαι γενήσομαι ἐγενόμην γέγονα γεγένομαι ---
be born, become, happen
γαμέω γαμῶ ἔγημα γεγάμηκα γεγάμημαι ---
marry
γε
at least; yes (emphatic)
γείτων -ονος ὁ/ἡ
one of the same land, neighbor
γελάω γελάσομαι ἐγαλασα --- --- ἐγελάσθην
laugh
γιγνώσκω γνώσομαι ἔγνων ἔγνωκα ἔγνωσμαι ἐγνώσθην
know, perceive
γνώμη -ης ἡ
thought, opinion
γυνή γυναικός ἡ
woman
γυναικωνῖτις -ιδος ἡ
the women's apartments
δέ
but, and
δέω δήσω ἔδησα δέδεκα δέδεμαι ἐδέθην
bind, fetter
δίδωμι δώσω ἔδωκε δέδωκα δέδομαι ἐδόθην
give, grant
δεινός -ή -όν
awesome, terrible
δεῖ δεήσει ἐδέησε impf. ἔδει
there is need of
δεῖπνον -ου τό
feast
δημοκρατία -ας ἡ
democracy
διά
through, on account of
διάκειμαι διάκείσομαι
to be in a certain state, to be disposed
διάνοια -ας ἡ
thought, intellect, mind
διαγίγνομαι διαγενήσομαι διεγενόμην διαγέγονα διαγεγένημαι διεγενήθην
to go through, pass
διαιτέω διαιτήσω διῄτησα διῄτηκα διῄτημαι διῃτήθην
turn by entreaty
διακέομαι
repair
διακονέω διακονήσω διηκόνησα δεδιηκόνηκα δεδιακόνημαι ἐδιακονήθην
to minister, serve, do service
διαφθείρω διαφθερῶ διέφθειρα διέφθαρκα (or διέφθορα) διέφθαρμαι διεφθάρην
destroy, corrupt
διηγέομαι διηγήσομαι διηγησάμην --- διήγημαι διηγήθην
set out in detail
δικαστής -οῦ ὁ
judge, juror
διοικέω διοικήσω διῴκησα διῴκηκα διῴκημαι διῳκήθην
to manage a house
διπλοος -η -ον
twofold, double
δοκέω δόξω ἔδοξα --- δέδογμαι ἐδόχθην
think, suppose
δυσκολαίνω δυσκολανῶ
to be peevish
δύναμαι δυνήσομαι --- --- δεδύνημαι ἐδυνήθην
be able to
ἐπιτηδεύω ἐπετήδευσα ἐπιτετήδευκα ἐπιτετήδευμαι ἐπετηδεύθη
to pursue or practice, invent
εἰ
if, whether
εἰμί ἔσομαι impf. ἦν infin. εἶναι
to be
εἰς
into, to
εἴσειμι
to go into
εἶπον, aor. for λέγω and φημί
said (aor. for λέγω)
εἶτα
then, next
Εὐφίλητος -ου ὁ
Euphiletus
εὖ
well
ζημία -ας ἡ
loss, damage
θεράπαινα -ης ἡ
a female servant, slavewoman
θηλάζω θηλάσω ἐθήλαξα/ἐθήλασα τεθήλακα τεθήλασμαι ἐθηλάσθην
to suckle
θνήσκω ἀποθανοῦμαι ἀπέθανον τέθνηκα --- ---
die, be slain
θύρα -ας ἡ
door
κάκη -ης ἡ
wickedness, vice
κάτω
down, downwards
κέρδος -ους τό
gain, profit
καί
and
καθεύδω (imperf. ἐκάθευδον or καθηῦδον) καθευδήσω — — — —
to lie down to sleep, sleep
κακός -ή -όν
bad, cowardly, evil, ugly
κατά
against, down
καταβαίνω καταβήσομαι κατέβην καταβέβηκα --- ---
step down, go down
κελεύω κελεύσω ἐκέλευσα κεκέλευκα κεκέλευσμαι ἐκελεύσθην
urge, drive on, exhort
κινδυνεύω κινδυνεύσω ἐκινδύνευσα κεκινδύνευκα κεκινδύνευμαι ἐκινδυνεύθην
risk
κλαίω/κλάω κλαύσομαι/κλαήσω ἔκλαυσα --- κέκλαυμαι/κέκλαυσμαι ἐκλαύσθην
weep, cry
κλείς κλειδός ἡ
bolt; that which serves for closing
κλῖμαξ -ακος ἡ
ladder, staircase
λέγω λέξω (or ἐρῶ) ἔλεξα (or εἶπον) εἴρηκα λελεγμαι (or εἴρημαι) ἐλέχθην (or ἐρρήθην)
say, mean
λίαν
too much
λαμβάνω λήψομαι ἔλαβον εἴληφα εἴλημμαι ἐλήφθην
take, seize, receive
λούω λούσομαι ἔλουσα λέλουμαι
wash; middle, wash myself, bathe
λυπέω λυπήσω ἐλύπησα λελύπηκα λελύπημαι ἐλυπήθην
give pain, grieve, annoy
λόγος -ου ὁ
reason, account, word
λύχνος -ου ὁ
a portable light, a lamp
μέγεθος -ους τό
greatness, magnitude
μέν
as, while, whereas
μή
not, lest
μήτηρ μητρός ἡ
mother
μεθύω μεθύσω ἐμέθυσα --- μεμέθυσμαι ἐμεθύσθην
to be drunken with wine
μετά
among, after, in pursuit of
μεταξύ
in the midst, between
μηδείς μηδεμία μηδέν
not one, nobody
μικρός -ά -όν (σμικρός)
small, little, trivial, petty
μοιχεύω μοιχεύσω ἐμοίχευσα μεμοίχευκα μεμοίχευμαι ἐμοιχεύθην
to commit adultery with a woman
μόνος -η -ον
alone, solitary
νομίζω νομιῶ ἐνόμισα νενόμικα νενόμισμαι ἐνομίσθην
believe, think
νόμος -ου ὁ
usage, custom, law
νόος νόου ὁ
mind, perception
νύκτωρ
by night
οἰκία -ας ἡ
house, dwelling; household
οἰκίδιον -ου τό
a small house, cabin
οἰκειότης -ητος ἡ
kindred, relationship
οἰκονόμος -ου ὁ/ἡ
one who manages a household
οἴομαι or οἶμαι οἰήσομαι impf. ᾤμην aor. ᾠήθην
think, believe
οἴχομαι οἰχήσομαι --- --- --- ---
to be gone, to have gone
οἶδα infin. εἰδέναι impΕr. ἴσθι plupf. usΕd as impf. ᾔδειν
to know
οἷος -α -ον
such as, of what sort, like, (exclam.) what a!, how! ; οἷός τε (+infin.) fit or able to; οἷόν τε (+infin.) it is possible to
οὐδέ
but not, not even
οὐδέποτε
and not ever, never
οὐκ οὐχ οὐκι οὐχι
not
οὐκέτι οὐκ ἔτι
no more, no longer
οὑδείς οὑδεμία οὑδέν
no one, nothing, none
οὔπω
not yet
οὔτε...οὔτε
and not, neither...nor
οὕτως
in this way, so, thus
οὖν
therefore, then, in fact
οὗτος αὓτη τοῦτο
this
πάσχω πείσομαι ἔπαθον πέπονθα --- ---
to suffer, undergo, be affected
πένης -ητος ὁ
laborer, poor man
παίζω παίξω ἔπαισα (or ἔπαιξα) πέπαικα (or πέπαιχα) πέπαισμαι ἐπαίχθην
to play like a child, to sport, play
παιδίον -ου τό
a child
παιδίσκη -ης ἡ
a young girl, maiden; young female slave
παρά
from/by/to the side of
παραδίδωμι παραδώσω παρέδωκε παραδέδωκα παραδέδομαι παρεδόθην
give over; deliver; betray
παραλείπω παραλείψω παρέλιπον παραλέλοιπα παραλέλειμμαι παρελείφθην
to leave on one side, leave out
παύω παύσω ἔπαυσα πέπαυκα πέπαυμαι ἐπαύθην
stop, end, check mid. cease
παῖς παιδός ὁ/ἡ
child, slave
πειράω πειράσω ἐπείρασα πεπείρακα πεπείραμαι ἐπειράθην
attempt, try one's skill; make trial of
περί
about, concerning; near
πιστεύω πιστεύσω ἐπίστευσα πεπίστευκα πεπίστευμαι ἐπιστεύθην
to trust, put faith in, rely on
πλήν
except (+ gen.)
πλούσιος -α -ον
wealthy, opulent
ποιέω ποιήσω ἐποιήσα πεποίηκα πεποίημαι ἐποιήθην
make, produce, cause
πολλάκις
often
πολυπραγμοσύνη -ης ἡ
the character and conduct of the πολυπράγμων, curiosity, officiousness, meddlesomeness
πράσσω πράξω ἔπραξα πέπραχα (or πέπραγα) πέπραγμαι ἐπράχθην
do, make, achieve
πρεσβῦτις -ιδος ἡ
an aged woman
προσέρχομαι προσελεύσομαι προσήλυθον (or προσῆλθον) προσελήλυθα --- ---
come or go to, approach
προσέχω προσέξω προσέσχον προσέσχηκα --- ---
offer, bring to, turn to
προσποίεω προσποιήσω προσεποίησα προσπεποίηκα προσπεποίημαι προσεποιήθην
add to; (mid. + infin.) pretend to
προστίθημι προσθήσω προσέθηκα προστέθηκα --- προσετέθην
put to hand, hand over, add
προσφέρω προσοίσω προσήνεγκα προσενήνοχα προσενήνεγμαι προσηνέχθην
bring to, apply to, propose, assault
πρόειμι --- --- --- --- ---
be before
πρός
from, at, towards
πρόσωπον -ου τό
face, mask, character
πρότερος -α -ον
before, in front, earlier
πρᾶγμα -ατος τό
deed, occurrence, pl. affairs
πρῶτος -η -ον
first, foremost
πυνθάνομαι πεύσομαι ἐπυθόμην --- πέπυσμαι ---
learn
πόλις -εως ἡ
city
πᾶς πᾶσα πᾶν
all, every
σιωπάω σιωπήσω ἐσιώπησα σεσιώπηκα σεσιώπημαι ἐσιωπήθην
keep silence, keep secret
σιωπή -ῆς ἡ
silence
συγγνώμη -ης ἡ
acknowledgment, confession
συνεθίζω συνεθιῶ συνείθισα συνείθικα συνείθισμαι συνειθίσθην
to accustom
σωτηρία -ας ἡ
salvation; safe return; safekeeping
σός -ή -όν
yours
σύ σοῦ σοί σέ
you (sg.)
σώφρων σώφρον
of sound mind, discreet
τέχνη -ης ἡ
craft, skill, art;
τε
and
τελευτάω τελευτήσω ἐτελεύτησα τετελεύτηκα τετελεύτημαι ἐτελευτήθην
bring to pass, accomplish; die
τιμωρία -ας ἡ
help, vengeance, torture
τις τι
anyone, anything, someone something
τιτθός -οῦ ὁ
a woman's breast
τοίνυν
well then, now then, again
τοιοῦτος τοιαύτη τοιοῦτο
such, such as this
τριάκοντα
thirty
τυγχάνω τεύξομαι ἔτυχον τετύχηκα --- ---
happen, meet, obtain
φάσκω φάσκσω ἔφασκσα --- --- ---
say, affirm, think, deem
φειδωλός [-ή] -όν
sparing, thrifty
φημί φήσω ἔφησα --- --- ---
say
φοιτάω φοιτήσω ἐφοίτησα πεφοίτηκα --- ---
to go to and fro, roam, to visit
φυλάσσω φυλάξω ἐφύλαξα πεφύλαχα πεφύλαγμαι ἐφυλάχθην
guard, keep watch
χείρων -ον
worse, meaner, inferior
χρόνος -ου ὁ
time
χρῆμα -ατος τό
needful thing; (pl.) goods, money
ψιμυθιόω ψιμυθιώσω ἐψιμυθίωσα ἐψιμυθίωμαι
to paint with white lead; to apply cosmetic foundation
ψοφέω ψοφήσω ἐψόφησα ἐψόφηκα
to make an inarticulate noise, to sound, make a noise
ἀγαθός -ή -όν
good, noble
ἀγανακτέω ἀγανακτήσω ἠγανάκτησα ἠγανάκτηκα ἠγανάκτημαι ἠγανακτήθην
be annoyed with
ἀγορά -ᾶς ἡ
market place
ἀγρός -οῦ ὁ
field, arable land
ἀδίκημα -ματος τό
a wrong done, a wrong
ἀδελφός -οῦ ὁ
brother
ἀδικέω ἀδικήσω ἠδίκησα ἠδίκηκα ἠδίκημαι ἠδικήθην
do wrong to
Ἀθηναῖος -α -ον
Athenian
ἀκολουθέω ἀκολουθήσω ἠκολούθησα ἠκολούθηκα
follow, go after, obey
ἀκούω ἀκούσομαι ἤκουσα ἀκήκοα --- ἠκούσθην
hear, listen
ἀκριβής -ές
exact, accurate, precise
ἀληθής -ές
true
ἀλλά
but
ἀνήρ ἀνδρός ὁ
man
ἀνίστημι ἀνστήσω ἀνέστησα (or ἀνέστην) ἀνέστηκα ἀνέσταμαι ἀνεστάθην
make stand, set up; stand up
ἀνδρωνῖτις -ιδος ἡ
passage between two courts of a house
ἀνοίγνυμι ἀνοίξω ἀνέῳξα ἀνέῳχα --- ἀνεῴχθην
open, (pass.) be open, stand open
ἀνύω or ἄνω ἀνύσω ἤνυσα ἤνυκα ἤνυσμαι ἠνύσθην
accomplish, finish
ἀποδίδωμι ἀποδώσω ἀπέδωκα ἀποδέδωκα ἀποδέδομαι ἀπεδόθην
give up, concede, mid. sell
ἀποθνῄσκω ἀποθανοῦμαι ἀπέθανον τέθνηκα --- ---
die, be slain
ἀπολιμπάνω ἀπολείψω ἀπέλιπον ἀπολέλοιπα ἀπολέλειμμαι ἀπελείφθην
to leave
ἀποσβέννυμι ἀποσβέσω ἀπέσβεσα ἀπέσβηκα ἀπέσβεσμαι ἀπεσβέσθην
to put out, extinguish, quench
ἀπροσδόκητος -ον
unexpected, unlooked for
ἀπόλλυμι ἀπολῶ ἀπώλεσα ἀπωλόμην (2nd aor. middlΕ) ἀπολώλεκα (or ἀπόλωλα)
destroy
ἀρχή -ῆς ἡ
beginning, rule, order
ἀσθενής -ές
weak, feeble
ἄγω ἄξω ἤγαγον ἦχα ἦγμαι ἤχθην
do, drive, go
ἄλλος ἄλλη ἄλλο
other, another
ἄν
conditional particle
ἄνθρωπος -ου ὁ/ἡ
human being
ἄξιος -α -ον
worthy
ἄπειμι
go away
ἄσμενος -η -ον
well-pleased, glad
ἅπας -ασα -αν
each and every
ἐάν
if (εἰ +ἄν), also ἤν
ἐγγύς
near, like
ἐγώ
I
ἐθέλω ἐθελήσω ἠθέλησα ἠθέληκα --- ---
wish, consent
ἐκ
out of
ἐκεῖνος -η -ον
that one
ἐκφορά -ᾶς ἡ
a carrying out; funeral
ἐμαυτοῦ -ῆς
(of) myself
ἐμός -ή -όν
my
ἐν
in, on
ἐνάπτω ἐνάψω ἐνῆψα --- ἐνῆμμαι ἐνήφθην
to bind on; to fasten on; to light on
ἐνδογενής -ές
within, at home
ἐνθυμέομαι ἐνθυμήσομαι ἐνεθυμησάμην --- ἐντεθύμημαι ἐνεθυμήθην
ponder
ἐνταῦθα or ἐνθαῦτα
here, there, then, herein
ἐξέρχομαι ἐξελεύσομαι ἐξῆλθον ἐξελήλυθα --- ---
go/come out, go forth
ἐξευρίσκω ἐξευρήσω ἔξευρον ἐξεύρηκα ἐξεύρημαι ἐξευρέθην
to find out, discover
ἐπί
on, upon
ἐπεί/ἐπείδη
when
ἐπιδείκνυμι ἐπιδείξω ἐπέδειξα ἐπιδέδειχα ἐπιδέδειγμαι ἐπεδείχθην
display, exhibit
ἐπιτηδές
designedly, deceitfully
ἐπιτηρέω ἐπιτηρήσω ἐπετήρησα ἐπιτετήρηκα ἐπιτετήρημαι ἐπετηρήθην
to look out for
Ἐρατοσθένης -ου ὁ
Eratosthenes
ἐφελκύω/ἐφέλκω ἐφελκύσω/ἐφέλξω ἐφείλκυσα/ἐφεῖλξα ἐφείλκυκα ἐφείλκυσμαι ἐφειλκύσθην/ἐφείλχθην
to draw on, drag
ἐχθρός -οῦ ὁ
enemy
ἔξω
outside, without
ἔοικα (participle εἰκώς)
be like, look like, seem
ἔργον -ου τό
work, deed
ἔρομαι ἐρήσομαι ἠρόμην --- --- ---
ask, inquire, learn
ἔχθρη -ης ἡ
hatred, enmity
ἔχω ἕξω (or σχήσω) ἔσχον ἔσχηκα --- ---
have, possess, keep
ἕλκω ἕλξω εἵλκυσα εἵλκυκα εἵλκυσμαι εἰλκύσθην
draw, drag, tear in pieces
Ἕλλας -αδος ἡ
Greece
ἕνεκα
on account of
ἕως
until, while, so long as
ἠλίθιος -α -ον
idle, vain, random
ἡγέομαι ἡγήσομαι ἡγησάμην --- ἥγημαι ἡγήθην
lead, command, believe
ἡμέρα -ας ἡ
day, time
or, than
ἤδη
already, by this time
ἥκω ἥξω imp: ἧκον
to have come, be present
ἴσος -η -ον
equal in size, weight, or number; like
ἵημι ἥσω ἧκα εἷκα εἷμαι εἵθην
put in motion, let go, shoot; (mid.) hasten, rush
ἵνα
where; that, in order that
ὀλίγωρος -ον
little-caring, scornful, contemptuous
ὀλιγαρχία -ας ἡ
an oligarchy, government in the hands of a few families
ὀργίζω ὀργιοῦμαι/ὀργίσομαι ὤργισα --- ὤργισμαι ὠργίσθην
to make angry, provoke to anger, irritate
ὁ ἡ τό
the
ὁπότε
when
ὁράω ὄψομαι εἶδον ἑόρακα (or ἑώρακα) ἑώραμαι (or ὦμμαι) ὤφθην
to see, look, be able to see
Ὄηθεν
from Oe (an Attic deme)
ὅμοιος -α -ον or ὁμοῖος -α -ον
like, resembling, equal
ὅμως
still, nevertheless
ὅς ἥ ὅ
who, which; this
ὅστις ἥτις ὅ τι
whoever, whatever, anyone one
ὅτι
that, because
ὑβρίζω ὑβριζιῶ ὕβρισα ὕβρικα ὕβρισμαι ὑβρίσθην
insult, offend, disrespect
ὑπονοέω ὑπονοήσω ὑπενόησα ὑπονενόηκα
to think secretly, suspect
ὑποπέμπω ὑποπέμψω ὑπέπεμψα ὑποπέπομφα ὑποπέπεμμαι ὑπεπέμφθην
to send under; to send secretly
ὑποπτεύω ὑποπτεύσω ὑπώπτευσα --- --- ὑπωπτεύθην
suspect
ὑπό
under, through, beneath
ὕβρις -εως ἡ
violence, rape, insolence
ὕστερος -α -ον
latter, next, last
ὡς
as, as if, how; to
ὥσπερ
just as, as soon as
ὥστε
so that, so as to, and so
ὦ ὤ
Oh!, oh hey